Definitieve vaststelling (EU, Euratom) 2015/1766 van de gewijzigde begroting nr. 2 van de EU voor het begrotingsjaar 2015

1.

Wettekst

7.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 261/1

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING (EU, Euratom) 2015/1766

van de gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015

DE VOORZITTER VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314, lid 4, onder a), en lid 9,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis,

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (1),

Gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (2),

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (3),

Gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, definitief vastgesteld op 17 december 2014 (4),

Gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, goedgekeurd door de Commissie op 13 januari 2015,

Gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2015, vastgesteld door de Raad op 26 juni 2015 en op dezelfde dag toegezonden aan het Europees Parlement,

Gezien de goedkeuring van het standpunt van de Raad door het Parlement op 7 juli 2015,

Gezien de artikelen 88 en 91 van het Reglement van het Europees Parlement,

CONSTATEERT:

Enig artikel

De procedure zoals vastgelegd in artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is afgesloten en de gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 is definitief vastgesteld.

Gedaan te Straatsburg, 7 juli 2015.

De voorzitter

 • M. 
  SCHULZ
 

 

GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 2 VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2015

INHOUD

STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN PER AFDELING

Afdeling III: Commissie

 

— Uitgaven

4

 

— Titel 01:

Economische en financiële zaken

6

 

— Titel 02:

Ondernemingen en industrie

10

 

— Titel 06:

Mobiliteit en vervoer

18

 

— Titel 08:

Onderzoek en innovatie

23

 

— Titel 10:

Eigen onderzoek

26

 

— Titel 15:

Onderwijs en cultuur

30

 

— Titel 32:

Energie

35

AFDELING III

COMMISSIE

UITGAVEN

 

Titel

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

371 022 341

459 000 044

1 360 000 000

10 000 000

1 731 022 341

469 000 044

02

ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE

2 535 531 735

2 266 389 455

–24 000 000

 

2 511 531 735

2 266 389 455

03

CONCURRENTIE

97 651 538

97 651 538

   

97 651 538

97 651 538

04

WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN INCLUSIE

14 959 653 763

10 929 478 715

   

14 959 653 763

10 929 478 715

05

LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

61 956 162 610

54 942 151 061

   

61 956 162 610

54 942 151 061

06

MOBILITEIT EN VERVOER

3 281 291 171

2 056 297 929

 • – 
  700 000 000
 

2 581 291 171

2 056 297 929

07

MILIEU

431 362 730

397 271 217

   

431 362 730

397 271 217

08

ONDERZOEK EN INNOVATIE

6 699 218 471

5 987 288 220

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

6 199 218 471

5 977 288 220

09

COMMUNICATIENETWERKEN, INHOUD EN TECHNOLOGIE

1 727 107 636

1 726 822 969

   

1 727 107 636

1 726 822 969

10

EIGEN ONDERZOEK

403 970 215

402 052 368

–11 000 000

 

392 970 215

402 052 368

11

MARITIEME ZAKEN EN VISSERIJ

1 735 002 311

918 939 442

   

1 735 002 311

918 939 442

Reserves (40 02 41)

87 802 756

87 802 756

   

87 802 756

87 802 756

 

1 822 805 067

1 006 742 198

   

1 822 805 067

1 006 742 198

12

INTERNE MARKT EN DIENSTEN

119 361 070

115 369 982

   

119 361 070

115 369 982

13

REGIONAAL BELEID EN STADSONTWIKKELING

44 658 600 230

40 720 763 984

   

44 658 600 230

40 720 763 984

14

BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE

161 232 912

137 132 884

   

161 232 912

137 132 884

15

ONDERWIJS EN CULTUUR

2 917 681 891

2 661 096 749

–25 000 000

 

2 892 681 891

2 661 096 749

16

COMMUNICATIE

244 938 742

239 530 719

   

244 938 742

239 530 719

17

GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING

615 740 887

567 183 072

   

615 740 887

567 183 072

18

BINNENLANDSE ZAKEN

1 381 914 051

972 070 083

   

1 381 914 051

972 070 083

19

INSTRUMENTEN VOOR HET BUITENLANDS BELEID

759 243 944

577 841 739

   

759 243 944

577 841 739

20

HANDEL

115 119 115

123 790 917

   

115 119 115

123 790 917

21

ONTWIKKELING EN SAMENWERKING

5 022 821 461

4 307 721 853

   

5 022 821 461

4 307 721 853

22

UITBREIDING

1 524 362 721

975 768 540

   

1 524 362 721

975 768 540

23

HUMANITAIRE HULP EN CIVIELE BESCHERMING

1 018 951 102

998 541 483

   

1 018 951 102

998 541 483

24

FRAUDEBESTRIJDING

79 759 600

76 054 787

   

79 759 600

76 054 787

25

BELEIDSCOÖRDINATIE EN JURIDISCH ADVIES VAN DE COMMISSIE

191 983 721

191 983 721

   

191 983 721

191 983 721

26

ADMINISTRATIE VAN DE COMMISSIE

997 048 573

991 791 094

   

997 048 573

991 791 094

27

BEGROTING

70 488 939

70 488 939

   

70 488 939

70 488 939

28

AUDIT

11 936 916

11 936 916

   

11 936 916

11 936 916

29

STATISTIEK

134 393 726

116 198 129

   

134 393 726

116 198 129

30

PENSIOENEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE UITGAVEN

1 567 119 435

1 567 119 435

   

1 567 119 435

1 567 119 435

31

TALENDIENSTEN

389 488 765

389 488 765

   

389 488 765

389 488 765

32

ENERGIE

1 063 846 790

1 035 180 268

 • – 
  100 000 000
 

963 846 790

1 035 180 268

33

JUSTITIE

209 146 382

194 915 117

   

209 146 382

194 915 117

34

KLIMAATACTIE

127 447 895

84 247 010

   

127 447 895

84 247 010

40

RESERVES

553 167 756

237 802 756

   

553 167 756

237 802 756

 

Totaal

158 133 771 145

137 547 361 900

   

158 133 771 145

137 547 361 900

Waarvan reserves (40 02 41)

87 802 756

87 802 756

   

87 802 756

87 802 756

TITEL 01

ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN”

86 157 823

86 157 823

   

86 157 823

86 157 823

01 02

ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

12 000 000

10 182 544

   

12 000 000

10 182 544

01 03

INTERNATIONALE ECONOMISCHE EN FINANCIËLE KWESTIES

222 364 518

218 627 579

   

222 364 518

218 627 579

01 04

FINANCIËLE VERRICHTINGEN EN INSTRUMENTEN

50 500 000

144 032 098

1 360 000 000

10 000 000

1 410 500 000

154 032 098

 

Titel 01 — Totaal

371 022 341

459 000 044

1 360 000 000

10 000 000

1 731 022 341

469 000 044

HOOFDSTUK 01 04 —   FINANCIËLE VERRICHTINGEN EN INSTRUMENTEN

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

01 04

FINANCIËLE VERRICHTINGEN EN INSTRUMENTEN

01 04 01

Europees Investeringsfonds

01 04 01 01

Europees Investeringsfonds — Terbeschikkingstelling van de volgestorte bedragen van het geplaatste kapitaal

1,1

50 000 000

43 514 489

   

50 000 000

43 514 489

01 04 01 02

Europees Investeringsfonds — Opvraagbaar gedeelte van het geplaatste kapitaal

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 01 04 01 — Subtotaal

 

50 000 000

43 514 489

   

50 000 000

43 514 489

01 04 02

Nucleaire veiligheid — Samenwerking met de Europese Investeringsbank

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

01 04 03

Garantie voor door Euratom opgenomen leningen

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

01 04 04

Garantie voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

1,1

       

p.m.

p.m.

01 04 05

Voorziening van het EFSI-garantiefonds met middelen

1,1

   

1 350 000 000

 

1 350 000 000

p.m.

01 04 06

Europees investeringsadviescentrum (EIAC) en Europees investeringsprojectenportaal (IPP)

1,1

   

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

01 04 51

Voltooiing van programma's voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo) (van voor 2014)

1,1

p.m.

100 267 609

   

p.m.

100 267 609

01 04 77

Proefprojecten en voorbereidende acties

01 04 77 01

Proefproject — Versterking van de samenwerking en synergieën tussen nationale stimuleringsbanken teneinde de langetermijnfinanciering van de reële economie te ondersteunen

1,1

500 000

250 000

   

500 000

250 000

 

Artikel 01 04 77 — Subtotaal

 

500 000

250 000

   

500 000

250 000

 

Hoofdstuk 01 04 — Totaal

 

50 500 000

144 032 098

1 360 000 000

10 000 000

1 410 500 000

154 032 098

01 04 04

Garantie voor het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI)

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

       

p.m.

p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Op dit artikel zullen alleen kredieten worden geboekt wanneer de Europese Investeringsbank een beroep doet op de EFSI-garantie dat de beschikbare middelen van het garantiefonds overschrijdt en in overeenstemming is met de verordening tot oprichting van het EFSI, de overeenkomst die de Bank daartoe met de Europese Commissie heeft gesloten en de daarin vastgestelde procedures.

Referentiebesluiten

Mededeling van de Commissie van 26 november 2014 aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's en de Europese Investeringsbank Een investeringsplan voor Europa — Een investeringsplan voor Europa (COM(2014) 903).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015) 10), door de Commissie ingediend op 13 januari 2015.

01 04 05

Voorziening van het EFSI-garantiefonds met middelen

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

   

1 350 000 000

 

1 350 000 000

p.m.

Toelichting

Nieuw artikel

Dit krediet dient om de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen voor uitbetalingen aan het EFSI-garantiefonds overeenkomstig de oprichtingsverordening en de daarin vastgestelde procedures. De voorziening heeft met name tot doel een correcte uitvoering van de begroting te waarborgen wanneer een beroep wordt gedaan op de EFSI-garantie.

Referentiebesluiten

Mededeling van de Commissie van 26 november 2014 aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's en de Europese Investeringsbank Een investeringsplan voor Europa — Een investeringsplan voor Europa (COM(2014) 903).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015) 10), door de Commissie ingediend op 13 januari 2015.

01 04 06

Europees investeringsadviescentrum (EIAC) en Europees investeringsprojectenportaal (IPP)

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

   

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Toelichting

Nieuw artikel

Dit krediet dient ter dekking van:

 

financiële steun aan de Europese Investeringsbank voor het opzetten en activeren van het EIAC in overeenstemming met het desbetreffende artikel in het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, door onder meer ondersteunend advies aan projectontwikkelaars te verlenen, zoals onder meer technisch advies over het gebruik en de vormgeving van financiële instrumenten; en

 

kosten die verband houden met het opzetten, de ontwikkeling, het beheer, de ondersteuning, het onderhoud en de hosting van het Europees investeringsprojectenportaal, alsook profilerings- en voorlichtingskosten.

Eventuele ontvangsten uit vergoedingen die in verband met het Europees investeringsprojectenportaal aan projectontwikkelaars worden aangerekend, kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement.

Referentiebesluiten

Mededeling van de Commissie van 26 november 2014 aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's en de Europese Investeringsbank — Een investeringsplan voor Europa (COM(2014) 903).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 (COM(2015) 10), door de Commissie ingediend op 13 januari 2015.

TITEL 02

ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

02 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN OP HET BELEIDSTERREIN „ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE”

115 318 925

115 318 925

   

115 318 925

115 318 925

02 02

PROGRAMMA VOOR HET CONCURRENTIEVERMOGEN VAN ONDERNEMINGEN EN VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (COSME)

288 603 548

214 798 246

   

288 603 548

214 798 246

02 03

INTERNE GOEDERENMARKT EN SECTORAAL BELEID

48 156 000

40 685 811

   

48 156 000

40 685 811

02 04

HORIZON 2020 — ONDERZOEK IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN

445 593 262

430 088 889

–24 000 000

 

421 593 262

430 088 889

02 05

EUROPESE PROGRAMMA'S VOOR NAVIGATIE PER SATELLIET (EGNOS EN GALILEO)

1 083 990 000

955 700 989

   

1 083 990 000

955 700 989

02 06

EUROPEES PROGRAMMA VOOR AARDOBSERVATIE

553 870 000

509 796 595

   

553 870 000

509 796 595

 

Titel 02 — Totaal

2 535 531 735

2 266 389 455

–24 000 000

 

2 511 531 735

2 266 389 455

HOOFDSTUK 02 04 —   HORIZON 2020 — ONDERZOEK IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

02 04

HORIZON 2020 — ONDERZOEK IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN

02 04 02

Industrieel leiderschap

02 04 02 01

Leiderschap in de ruimte

1,1

176 847 152

113 594 175

–11 000 000

 

165 847 152

113 594 175

02 04 02 02

De toegang tot risicofinanciering voor investeringen in onderzoek en innovatie verbeteren

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

02 04 02 03

Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen

1,1

35 905 989

17 650 787

–1 800 000

 

34 105 989

17 650 787

 

Artikel 02 04 02 — Subtotaal

 

212 753 141

131 244 962

–12 800 000

 

199 953 141

131 244 962

02 04 03

Maatschappelijke uitdagingen

02 04 03 01

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

1,1

77 604 264

30 583 047

–3 700 000

 

73 904 264

30 583 047

02 04 03 02

Veilige Europese samenlevingen bevorderen

1,1

153 235 857

51 650 398

–7 500 000

 

145 735 857

51 650 398

 

Artikel 02 04 03 — Subtotaal

 

230 840 121

82 233 445

–11 200 000

 

219 640 121

82 233 445

02 04 50

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling

02 04 50 01

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (2014-2020)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

02 04 50 02

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (vóór 2014)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 02 04 50 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

02 04 51

Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek — Zevende kaderprogramma — EC (2007-2013)

1,1

p.m.

179 347 726

   

p.m.

179 347 726

02 04 52

Voltooiing van voorgaande kaderprogramma’s voor onderzoek (van vóór 2007)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

02 04 53

Voltooiing van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie — Onderdeel innovatie (2007-2013)

1,1

p.m.

36 262 756

   

p.m.

36 262 756

02 04 77

Proefprojecten en voorbereidende acties

02 04 77 01

Proefproject — Ontwerp, implementatie en uitvoering van een technische structuur in de hele EU ter beoordeling van mogelijkheid van de 112 PSAP's om op veilige en betrouwbare wijze GNSS-locatie- en andere gegevens over te brengen van 112 noodapps naar Europese PSAP's

1,1

1 000 000

500 000

   

1 000 000

500 000

02 04 77 02

Proefproject — GVDB-onderzoek

1,1

1 000 000

500 000

   

1 000 000

500 000

 

Artikel 02 04 77 — Subtotaal

 

2 000 000

1 000 000

   

2 000 000

1 000 000

 

Hoofdstuk 02 04 — Totaal

 

445 593 262

430 088 889

–24 000 000

 

421 593 262

430 088 889

Toelichting

Deze toelichting is van toepassing op alle begrotingslijnen van dit hoofdstuk.

Dit krediet zal worden gebruikt voor Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat de periode 2014-2020 bestrijkt.

Horizon 2020 zal een centrale rol vervullen bij de toepassing van het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief „Innovatie-Unie” en andere vlaggenschipinitiatieven, met name „Efficiënt gebruik van hulpbronnen”, „Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering”, en „Een digitale agenda voor Europa”, alsook bij de ontwikkeling en werking van Europese onderzoeksruimte (EOR). Horizon 2020 zal bijdragen tot de totstandbrenging van een op kennis en innovatie gebaseerde economie in de hele Unie door voldoende aanvullende financiering voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te trekken. Dit programma is gericht op de verwezenlijking van de in artikel 179 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie genoemde doelstellingen, teneinde bij te dragen tot de totstandkoming van een kennismaatschappij, gebaseerd op de Europese onderzoeksruimte, d.w.z. door het ondersteunen van transnationale samenwerking op alle niveaus in de gehele Unie, door de dynamiek, de creativiteit en de uitmuntendheid van het Europees onderzoek in staat te stellen de grenzen van de kennis te verleggen, door meer personele middelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa ter beschikking te stellen, en ook de kwaliteit daarvan te verbeteren, en door de capaciteiten voor onderzoek en innovatie in heel Europa te versterken en ervoor te zorgen dat die optimaal worden gebruikt.

Onder deze artikelen en posten vallen ook de uitgaven voor vergaderingen, conferenties, workshops en seminars van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau en van Europees belang die door de Commissie worden georganiseerd, de financiering van analysen en evaluaties van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau die voor de Unie worden uitgevoerd om nieuwe onderzoeksgebieden te verkennen die in aanmerking komen voor communautaire actie, en met name in het kader van de Europese onderzoeksruimte alsmede acties in verband met de follow-up en de verspreiding van resultaten van de programma's, waaronder die van acties die onder de eerdere kaderprogramma 's zijn uitgevoerd.

Dit krediet zal worden gebruikt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).

Bij de onder dit hoofdstuk opgevoerde kredieten komen nog, krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 82 en Protocol nr. 32 daarbij, de bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de EVA-staten, die overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e), f) en g), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering overeenkomstig de bijlage „Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt.

Bij enkele van deze projecten is voorzien in deelname van derde landen of instellingen uit derde landen aan Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Eventuele financiële bijdragen die zijn geboekt onder de posten 6 0 1 3 en 6 0 1 5 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelname van landen aan de Europese samenwerking op het terrein van wetenschappelijk en technisch onderzoek die zijn geboekt onder post 6 0 1 6 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten die voortvloeien uit de bijdragen van kandidaat-lidstaten, en indien van toepassing van de potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan, voor deelname aan programma's van de Unie, en die zijn geboekt op post 6 0 3 1 van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e), f) en g), van het Financieel Reglement.

Ontvangsten uit de bijdragen van externe instanties voor deelname aan activiteiten van de Unie die zijn geboekt onder post 6 0 3 3 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement.

Aanvullende kredieten zullen onder post 02 04 50 01 worden opgevoerd.

De administratieve kredieten van dit hoofdstuk zullen onder artikel 02 01 05 worden opgevoerd.

02 04 02

Industrieel leiderschap

Toelichting

Deze prioriteit van Horizon 2020 moet Europa aantrekkelijker maken voor investeringen in onderzoek en innovatie door activiteiten te promoten waarbij de agenda door het bedrijfsleven wordt bepaald, en de ontwikkeling te versnellen van nieuwe technologieën die toekomstige ondernemingen en economische groei zullen ondersteunen. Een en ander zal grote investeringen in belangrijke industriële technologieën teweegbrengen en maximale groeikansen creëren voor Europese bedrijven dankzij een passende financiering en steun om innoverende kleine en middelgrote ondernemingen door te laten groeien tot wereldleiders.

02 04 02 01

Leiderschap in de ruimte

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

176 847 152

113 594 175

–11 000 000

 

165 847 152

113 594 175

Toelichting

Het doel van dit krediet is:

 

het bevorderen van een concurrerende en innovatieve ruimtevaartindustrie en onderzoeksgemeenschap om infrastructuren in de ruimte te ontwikkelen en te exploiteren die voldoen aan de toekomstige behoeften van de Unie op beleids- en maatschappelijk gebied. De grote lijnen van de activiteiten zijn: bevorderen van het Europees concurrentievermogen en van de onafhankelijkheid en innovatie van de Europese ruimtevaartsector, bevorderen van nieuwe ontwikkelingen in de ruimtevaarttechnologieën, bevorderen van de exploitatie van ruimtevaartgegevens en bevorderen van Europees onderzoek ter ondersteuning van internationale ruimtevaartpartnerschappen;

 

het transformeren van de huidige industriële productiemethoden tot een duurzamere en koolstofluwere productie en verwerking, met meer innovatieve producten, processen en diensten als resultaat. De nadruk zal met name worden gelegd op duurzame en koolstofarme technologieën in energie-intensieve procesindustrieën om het concurrentievermogen van procesindustrieën te vergroten door een drastische verbetering van de middelen- en energie-efficiëntie en het terugdringen van de milieugevolgen van dergelijke industriële activiteiten in de gehele waardeketen, en om koolstofarme technologieën te bevorderen.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 104).

Besluit van de Raad 2013/743/EU van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 965), en met name artikel 3, lid 2, onder a) vi).

02 04 02 03

Stimuleren van innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 905 989

17 650 787

–1 800 000

 

34 105 989

17 650 787

Toelichting

Het doel van dit krediet is:

 

financiering te verstrekken voor het in het kader van het Cosme-programma ingestelde Enterprise Europe Network voor zijn versterkte diensten in verband met Horizon 2020. De steun kan variëren van betere voorlichtings- en adviesdiensten door hulpverlening bij het zoeken van de juiste partners voor kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdende innovatieprojecten willen ontwikkelen, tot het verstrekken van innovatieondersteunende diensten;

 

de aanvulling en tenuitvoerlegging van specifieke kmo-maatregelen in het kader van Horizon 2020 te ondersteunen, met name om de innovatiecapaciteit van kleine en middelgrote ondernemingen te vergroten. Bij die activiteiten kan het gaan om bewustmakings-, voorlichtings- en verspreidingsactiviteiten, het vormen van netwerken en de uitwisseling van beste praktijken, de ontwikkeling van hoogwaardige mechanismen ter bevordering van innovatie en diensten met een sterke Europese toegevoegde waarde voor kleine en middelgrote ondernemingen (bv. op het gebied van het beheer van intellectuele eigendom en innovatiebeheer, kennisoverdracht), alsmede bijstand aan kleine en middelgrote ondernemingen om contacten aan te knopen met onderzoeks- en innovatiepartners in de hele Unie, zodat zij in staat worden gesteld zich vertrouwd te maken met nieuwe technologie en hun innovatievermogen kunnen vergroten. Bemiddelende organisaties die groepen innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen vertegenwoordigen, zullen worden uitgenodigd om met kleine en middelgrote ondernemingen die over elkaar wederzijds versterkende competenties beschikken, sector- en regio-overschrijdende activiteiten te ontplooien, om zo nieuwe industriële waardeketens tot stand te brengen;

 

marktgestuurde innovatie te ondersteunen met het oog op de vergroting van het innovatievermogen van bedrijven door een verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie en het wegnemen van specifieke belemmeringen voor de groei van innovatieve bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en middelgrote ondernemingen met een hoog groeipotentieel. Daarnaast zal gespecialiseerde steun worden verleend voor innovatie (bv. op het gebied van de exploitatie van intellectuele eigendom, netwerken van aankopende instanties, steun voor bureaus voor technologieoverdracht, strategisch ontwerp) en voor de doorlichting van overheidsbeleid met betrekking tot innovatie.

Een deel van dit krediet is bestemd voor werkzaamheden van de Confederation of European Senior Expert Services (CESES) en de verenigingen die daar lid van zijn, met inbegrip van technische ondersteuning, adviesdiensten en training in selecte openbare en particulier ondernemingen en instellingen. Hiertoe worden ordonnateurs van de EU aangemoedigd ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die het nieuwe Financieel Reglement biedt, waaronder bijdragen in natura door CESES voor EU-projecten.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 104).

Besluit van de Raad 2013/743/EU van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 965), en met name artikel 3, lid 2, onder c).

02 04 03

Maatschappelijke uitdagingen

Toelichting

Deze prioriteit van Horizon 2020 stemt rechtstreeks overeen met de beleidsprioriteiten en maatschappelijke uitdagingen die in de Europa 2020-strategie zijn vastgesteld. Bij het uitvoeren van die activiteiten zullen de uitdagingen centraal staan, waarbij middelen en kennis uit verschillende terreinen, technologieën en vakgebieden worden gebundeld. De activiteiten zullen de volledige cyclus van onderzoek tot markt bestrijken, met een nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde acties zoals proefprojecten, demonstratie, testopstellingen, steun voor overheidsopdrachten, design, door eindverbruikers aangestuurde innovaties, sociale innovatie en de integratie van innovaties op de markt. Deze activiteiten zullen een directe ondersteuning bieden aan de overeenkomstige sectorale beleidsbevoegdheden op het niveau van de Unie.

02 04 03 01

Een hulpbronefficiënte en klimaatbestendige economie en een duurzame grondstoffenbevoorrading tot stand brengen

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

77 604 264

30 583 047

–3 700 000

 

73 904 264

30 583 047

Toelichting

Dit krediet heeft tot doel de grondstoffenvoorziening te helpen garanderen om tegemoet te komen aan de behoeften van een groeiende wereldbevolking binnen de duurzame grenzen van de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. De activiteiten zullen gericht zijn op een verbetering van de kennisbasis over grondstoffen en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor de kosteneffectieve en milieuvriendelijke exploratie, winning, verwerking, recycling en terugwinning van grondstoffen en voor hun vervanging door economisch aantrekkelijke alternatieven.

Tevens wordt steun verleend om belemmeringen aan te pakken die in de weg staan aan de invoering van op de kringloopeconomie gerichte bedrijfsmodellen, met name door kmo's, zoals het gebruik van materialen uit afvalstromen, de ontwikkeling van industriële symbiotische processen en de opbouw van eco-industriële clusters.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 104).

Besluit van de Raad 2013/743/EU van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 965), en met name artikel 3, lid 3, onder e).

02 04 03 02

Veilige Europese samenlevingen bevorderen

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

153 235 857

51 650 398

–7 500 000

 

145 735 857

51 650 398

Toelichting

Het doel van dit krediet is:

 

EU-beleidsmaatregelen voor interne en externe veiligheid te steunen, en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de technologiebasis van de veiligheidssector in de Unie te verbeteren en samenwerking tussen aanbieders en gebruikers van veiligheidsoplossingen te stimuleren. De activiteiten zullen gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve technologieën en oplossingen die veiligheidslacunes opvullen en leiden tot de preventie van veiligheidsbedreigingen. De activiteiten hebben in het bijzonder tot doel terrorisme te bestrijden, met inbegrip van de bescherming van kritieke infrastructuur; de veiligheid te verbeteren door middel van grensbeheer; Europa beter bestand te maken tegen crises en rampen en tegelijkertijd persoonsgegevens en fundamentele mensenrechten te beschermen;

 

steun te verlenen voor de versterking van de empirische onderbouwing, alsook voor de Innovatie-Unie en de EOR, die nodig zijn om de ontwikkeling van innovatieve samenlevingen en beleidsmaatregelen in Europa te stimuleren door burgers, ondernemingen en gebruikers te betrekken bij onderzoek en innovatie en door gecoördineerd onderzoeks- en innovatiebeleid in de context van de mondialisering te bevorderen.

Een deel van dit krediet is bestemd voor werkzaamheden van de Confederation of European Senior Expert Services (CESES) en de verenigingen die daar lid van zijn, met inbegrip van technische ondersteuning, adviesdiensten en training in selecte openbare en particulier ondernemingen en instellingen. Hiertoe worden ordonnateurs van de EU aangemoedigd ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden die het nieuwe Financieel Reglement biedt, met name rekening houdend met financiering in natura door CESES als bijdrage aan EU-projecten.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 104).

Besluit 2013/743/EU van de Raad van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 965), en met name artikel 3, lid 3, onder g).

TITEL 06

MOBILITEIT EN VERVOER

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

06 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „MOBILITEIT EN VERVOER”

75 145 385

75 145 385

   

75 145 385

75 145 385

06 02

EUROPEES VERVOERSBELEID

2 972 028 544

1 803 202 715

 • – 
  700 000 000
 

2 272 028 544

1 803 202 715

06 03

HORIZON 2020 — ONDERZOEK EN INNOVATIE OP HET GEBIED VAN VERVOER

234 117 242

177 949 829

   

234 117 242

177 949 829

 

Titel 06 — Totaal

3 281 291 171

2 056 297 929

 • – 
  700 000 000
 

2 581 291 171

2 056 297 929

HOOFDSTUK 06 02 —   EUROPEES VERVOERSBELEID

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

06 02

EUROPEES VERVOERSBELEID

06 02 01

Connecting Europe Facility (CEF)

06 02 01 01

het wegwerken van knelpunten, de interoperabiliteit van de spoorwegen verbeteren, het aanleggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende tracés.

1,1

1 246 820 000

463 983 806

 • – 
  560 297 723
 

686 522 277

463 983 806

06 02 01 02

Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn

1,1

77 926 250

32 970 282

–34 925 569

 

43 000 681

32 970 282

06 02 01 03

De integratie en interconnectie van vervoerwijzen optimaliseren en de interoperabiliteit verbeteren

1,1

233 778 750

89 137 637

 • – 
  104 776 708
 

129 002 042

89 137 637

06 02 01 04

Connecting Europe Facility (CEF) — Toewijzing in het kader van het Cohesiefonds

1,2

1 215 582 454

392 121 515

   

1 215 582 454

392 121 515

06 02 01 05

Het scheppen van een klimaat dat gunstiger is voor particuliere investeringen in vervoersinfrastructuurprojecten

1,1

70 000 000

43 657 683

   

70 000 000

43 657 683

 

Artikel 06 02 01 — Subtotaal

 

2 844 107 454

1 021 870 923

 • – 
  700 000 000
 

2 144 107 454

1 021 870 923

06 02 02

Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

1,1

35 634 767

35 634 767

   

35 634 767

35 634 767

06 02 03

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

06 02 03 01

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid

1,1

30 282 323

30 282 323

   

30 282 323

30 282 323

06 02 03 02

Europees Agentschap voor maritieme veiligheid — Maatregelen tegen verontreiniging

1,1

20 600 000

12 968 852

   

20 600 000

12 968 852

 

Artikel 06 02 03 — Subtotaal

 

50 882 323

43 251 175

   

50 882 323

43 251 175

06 02 04

Europees Spoorwegbureau

1,1

24 659 000

24 659 000

   

24 659 000

24 659 000

06 02 05

Ondersteunende activiteiten in het kader van het Europees beleid inzake vervoer en passagiersrechten, met inbegrip van communicatieactiviteiten

1,1

12 363 000

17 405 878

   

12 363 000

17 405 878

06 02 06

Beveiliging van het vervoer

1,1

2 582 000

1 701 948

   

2 582 000

1 701 948

06 02 51

Voltooiing van het programma trans-Europese netwerken

1,1

p.m.

632 817 206

   

p.m.

632 817 206

06 02 52

Voltooiing van het Marco Polo-programma

1,1

p.m.

17 463 073

   

p.m.

17 463 073

06 02 53

Voltooiing van maatregelen tegen verontreiniging

1,1

p.m.

6 185 145

   

p.m.

6 185 145

06 02 77

Proefprojecten en voorbereidende acties

06 02 77 01

Voorbereidende actie — Europese interface voor transportinformatie en boekingen

1,1

p.m.

790 170

   

p.m.

790 170

06 02 77 02

Voorbereidende actie — Bevordering van het grensoverschrijdende verkeer via de overgangen aan de buitengrenzen in het noordoosten van de Unie (uit het oogpunt van verkeersveiligheid en de veiligheid in het algemeen)

1,1

p.m.

   

p.m.

06 02 77 03

Voorbereidende actie — Schepen op LNG (vloeibaar aardgas)

1,1

p.m.

436 192

   

p.m.

436 192

06 02 77 05

Proefproject — De rol van rollend materieel in de Europese interoperabiliteit

1,1

500 000

250 000

   

500 000

250 000

06 02 77 06

Voorbereidende actie — Algemene luchtvaart — Statistieken en belangrijkste cijfers

1,1

p.m.

87 238

   

p.m.

87 238

06 02 77 07

Proefproject —Verkeersopstoppingen tegengaan door intelligente, geïntegreerde vervoersopties voor weginfrastructuur

1,1

1 300 000

650 000

   

1 300 000

650 000

 

Artikel 06 02 77 — Subtotaal

 

1 800 000

2 213 600

   

1 800 000

2 213 600

 

Hoofdstuk 06 02 — Totaal

 

2 972 028 544

1 803 202 715

 • – 
  700 000 000
 

2 272 028 544

1 803 202 715

06 02 01

Connecting Europe Facility (CEF)

06 02 01 01

het wegwerken van knelpunten, de interoperabiliteit van de spoorwegen verbeteren, het aanleggen van ontbrekende schakels en het verbeteren van grensoverschrijdende tracés.

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1 246 820 000

463 983 806

 • – 
  560 297 723
 

686 522 277

463 983 806

Toelichting

De doelstelling „Knelpunten wegwerken en ontbrekende verbindingen aanleggen” verwijst naar artikel 4, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1316/2013. Met het oog op het halen van deze doelstelling zullen in het kader van de meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's die financieringsbesluiten zijn in de zin van artikel 84 van het Financieel Reglement, oproepen tot het indienen van voorstellen worden gedaan met betrekking tot vervoersprojecten voor het kernnetwerk en vervoerscorridors van de Unie, als omschreven in de bijlage bij de CEF en de TEN-T-richtsnoeren. De verwezenlijking van deze doelstelling zal naar verwachting worden gemeten aan de hand van het aantal nieuwe en verbeterde grensoverschrijdende verbindingen en weggewerkte knelpunten die CEF-steun hebben genoten.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), en met name artikel 4, lid 2, onder a).

06 02 01 02

Zorgen voor duurzame en efficiënte vervoersystemen op lange termijn

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

77 926 250

32 970 282

–34 925 569

 

43 000 681

32 970 282

Toelichting

De doelstelling „Zorgen voor duurzaam en efficiënt vervoer op lange termijn” verwijst naar artikel 4, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1316/2013. Met het oog op het halen van deze doelstelling zullen oproepen tot het indienen van voorstellen worden gedaan in het kader van de meerjarige en jaarlijkse werkprogramma's die financieringsbesluiten zijn in de zin van artikel 84 van het Financieel Reglement.

In de periode 2014-2020 zal aan de hand van de Connecting Europe Facility een follow-up van het Marco Polo-programma ten uitvoer worden gelegd in het kader van de herziene TEN-T-richtsnoeren. Overeenkomstig artikel 32 van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1) zal in dit verband een nieuwe benadering worden ingevoerd ter ondersteuning van de vrachtvervoersdiensten in de Unie (indicatieve begroting 70-140 miljoen EUR per jaar).

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), en met name artikel 4, lid 2, onder b).

06 02 01 03

De integratie en interconnectie van vervoerwijzen optimaliseren en de interoperabiliteit verbeteren

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

233 778 750

89 137 637

 • – 
  104 776 708
 

129 002 042

89 137 637

Toelichting

De doelstelling „De integratie en interconnectie van vervoerwijzen optimaliseren en de interoperabiliteit, veiligheid en beveiliging van het vervoer verbeteren” verwijst naar artikel 4, lid 2, onder c), van Verordening (EU) nr. 1316/2013.

Met het oog op het halen van deze doelstelling zullen oproepen tot het indienen van voorstellen worden gedaan in het kader van de meerjarige en/of jaarlijkse werkprogramma's die financieringsbesluiten zijn in de zin van artikel 84 van het Financieel Reglement.

De verwezenlijking van deze doelstelling zal worden gemeten aan de hand van het aantal binnenhavens, zeehavens en luchthavens die verbonden zijn met het spoorwegnetwerk, door het aantal verbeterde multimodale logistieke platforms, het aantal verbeterde verbindingen door maritieme snelwegen en het aantal bevoorradingspunten voor alternatieve energiebronnen op het kernnetwerk.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), en met name artikel 4, lid 2, onder c).

TITEL 08

ONDERZOEK EN INNOVATIE

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

08 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN OP HET BELEIDSTERREIN „ONDERZOEK EN INNOVATIE”

336 167 303

336 167 303

   

336 167 303

336 167 303

08 02

HORIZON 2020 — ONDERZOEK

5 304 034 511

4 926 435 655

   

5 304 034 511

4 926 435 655

08 03

EURATOM-PROGRAMMA — ACTIES ONDER CONTRACT

176 801 600

218 007 294

   

176 801 600

218 007 294

08 04

ITER

882 215 057

506 677 968

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

382 215 057

496 677 968

08 05

ONDERZOEKSPROGRAMMA VAN HET FONDS VOOR ONDERZOEK INZAKE KOLEN EN STAAL

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Titel 08 — Totaal

6 699 218 471

5 987 288 220

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

6 199 218 471

5 977 288 220

HOOFDSTUK 08 04 —   ITER

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

08 04

ITER

08 04 01

Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for Energy (F4E)

08 04 01 01

Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for energy (F4E) —Ondersteunende uitgaven

1,1

43 860 000

43 754 912

   

43 860 000

43 754 912

08 04 01 02

Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for energy (F4E)

1,1

838 355 057

126 361 457

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

338 355 057

116 361 457

 

Artikel 08 04 01 — Subtotaal

 

882 215 057

170 116 369

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

382 215 057

160 116 369

08 04 50

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling

08 04 50 01

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (2014-2020)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

08 04 50 02

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (vóór 2014)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 08 04 50 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

08 04 51

Voltooiing van Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusion for Energy (F4E) (2007-2013)

1,1

p.m.

336 561 599

   

p.m.

336 561 599

 

Hoofdstuk 08 04 — Totaal

 

882 215 057

506 677 968

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

382 215 057

496 677 968

Toelichting

Het ITER-project heeft tot doel fusie te demonstreren als een levensvatbare en duurzame energiebron door de bouw en exploitatie van een experimentele fusiereactor als een belangrijke stap naar de bouw van prototypereactoren voor op kernfusie gebaseerde elektriciteitscentrales die veilig, duurzaam, milieuvriendelijk en economisch levensvatbaar zijn. Dit programma zal bijdragen tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie en in het bijzonder van het vlaggenschipinitiatief Innovatie-Unie, aangezien de mobilisering van de bij de bouw van ITER betrokken Europese hightechindustrieën de Unie een mondiaal concurrentievoordeel in deze veelbelovende sector kan geven.

Bij het project zijn zeven partijen betrokken: de Europese Unie, China, India, Japan, Zuid-Korea, Rusland en de Verenigde Staten.

08 04 01

Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for Energy (F4E)

08 04 01 02

Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten — Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER — Fusion for energy (F4E)

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

838 355 057

126 361 457

 • – 
  500 000 000

–10 000 000

338 355 057

116 361 457

Toelichting

Oud artikel 08 04 01 (ten dele)

De Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie voor energie („Fusion for energy”) is de bijdrage van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) aan de gezamenlijke tenuitvoerlegging van het internationale ITER-project. ITER, een zeer grote experimenteerfaciliteit waarin de wetenschappelijke en technologische haalbaarheid van fusie-energie zal worden aangetoond, zal worden gevolgd door de bouw van een demonstratie-eenheid van een op kernfusie gebaseerde elektriciteitscentrale (DEMO).

De Europese gemeenschappelijke onderneming Fusion for energy heeft de volgende taken:

 

het leveren van de bijdrage van Euratom aan de Internationale ITER-organisatie voor fusie-energie;

 

het leveren van de bijdrage van Euratom aan de activiteiten in het kader van de bredere aanpak met Japan voor de snelle verwezenlijking van fusie-energie;

 

het opstellen en coördineren van een programma van activiteiten ter voorbereiding van de bouw van een demonstratiefusiereactor en gerelateerde faciliteiten.

Rechtsgronden

Besluit 2013/791/Euratom van de Raad van 13 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van de Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan (PB L 349 van 21.12.2013, blz. 100).

TITEL 10

EIGEN ONDERZOEK

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „EIGEN ONDERZOEK”

330 509 370

330 509 370

   

330 509 370

330 509 370

10 02

HORIZON 2020 — EIGEN ACTIES VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK (JRC) TER ONDERSTEUNING VAN EU-BELEID

35 127 845

31 976 761

–11 000 000

 

24 127 845

31 976 761

10 03

EURATOM-PROGRAMMA — EIGEN ACTIES

10 560 000

9 541 097

   

10 560 000

9 541 097

10 04

ANDERE ACTIVITEITEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

10 05

HISTORISCHE VERPLICHTINGEN TEN GEVOLGE VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET EURATOM-VERDRAG

27 773 000

30 025 140

   

27 773 000

30 025 140

 

Titel 10 — Totaal

403 970 215

402 052 368

–11 000 000

 

392 970 215

402 052 368

HOOFDSTUK 10 02 —   HORIZON 2020 — EIGEN ACTIES VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK (JRC) TER ONDERSTEUNING VAN EU-BELEID

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

10 02

HORIZON 2020 — EIGEN ACTIES VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK (JRC) TER ONDERSTEUNING VAN EU-BELEID

10 02 01

Horizon 2020 — Klantgestuurde wetenschappelijke en technische ondersteuning van EU-beleid

1,1

35 127 845

27 961 643

–11 000 000

 

24 127 845

27 961 643

10 02 50

Kredieten afkomstig van de bijdragen van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling

10 02 50 01

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (2014 tot 2020)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

10 02 50 02

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (vóór 2014)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 10 02 50 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

10 02 51

Voltooiing van het Zevende kaderprogramma — Eigen acties (2007 tot 2013)

1,1

p.m.

4 015 118

   

p.m.

4 015 118

10 02 52

Voltooiing van voorgaande kaderprogramma’s voor onderzoek — Eigen acties (van vóór 2007)

1,1

   

 

Hoofdstuk 10 02 — Totaal

 

35 127 845

31 976 761

–11 000 000

 

24 127 845

31 976 761

Toelichting

Deze toelichting is van toepassing op alle begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk.

Dit krediet zal worden gebruikt voor Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat de periode 2014-2020 bestrijkt.

Horizon 2020 voorziet in een gemeenschappelijk strategisch kader voor financiering door de Unie van onderzoek en innovatie van topkwaliteit, en vervult daarmee een centrale rol in de uitvoering van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei („Europa 2020-strategie”); bijgevolg fungeert het programma als een hefboominstrument voor particuliere en publieke investeringen, het scheppen van nieuwe arbeidsmarktkansen, het waarborgen van Europa's duurzaamheid, groei, economische ontwikkeling, sociale inclusie en industrieel concurrentievermogen op de lange termijn en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen in de gehele Unie.

Dit krediet dient te worden gebruikt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).

Bij de onder dit hoofdstuk opgevoerde kredieten komen nog, krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 82 en Protocol nr. 32, de bijdragen van de EVA-staten. Deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de EVA-staten, die overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot en met g), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering overeenkomstig de bijlage „Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt.

10 02 01

Horizon 2020 — Klantgestuurde wetenschappelijke en technische ondersteuning van EU-beleid

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

35 127 845

27 961 643

–11 000 000

 

24 127 845

27 961 643

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de wetenschappelijke en technische ondersteunings- en onderzoeksactiviteiten die worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek overeenkomstig deel IV van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 „Niet-nucleaire eigen acties van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (GCO)”, teneinde klantgestuurde wetenschappelijke en technische ondersteuning van EU-beleid te bieden. Het GCO richt zich op:

 

wetenschap van topkwaliteit: het GCO zal onderzoek verrichten om de empirische wetenschapsbasis voor beleidsvorming te verbeteren en opkomende gebieden van wetenschap en technologie te onderzoeken, onder andere door middel van een verkennend onderzoeksprogramma,

 

industrieel leiderschap: het GCO zal bijdragen tot het Europese concurrentievermogen door het normalisatieproces en normen te steunen door middel van prenormatief onderzoek, de ontwikkeling van referentiemateriaal en metingen en harmonisatie van methodologieën op vijf concentratiegebieden (energie; vervoer; het vlaggenschipinitiatief 'Digitale agenda voor Europa'; veiligheid en beveiliging; consumentenbescherming). Het GCO zal veiligheidsbeoordelingen uitvoeren voor nieuwe technologieën op terreinen als energie, vervoer, gezondheid en consumentenbescherming. Het GCO zal bijdragen tot het vergemakkelijken van de toepassing, normalisatie en validatie van ruimtetechnologie en -gegevens, met name om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

 

maatschappelijke uitdagingen: het GCO zal op de volgende gebieden onderzoek uitvoeren: gezondheid, demografische verandering en welzijn; zekere voedselvoorziening, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek van binnenwateren, en de bio-economie; zekere, schone en efficiënte energie; slim, groen en geïntegreerd vervoer; klimaatactie, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen; Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve en reflexieve samenlevingen; een veilige samenleving - de vrijheid en veiligheid van Europa en haar burgers beschermen.

Dit krediet dekt specifieke uitgaven in verband met onderzoeks- en ondersteunende activiteiten, waaronder de aankoop van wetenschappelijke en technische uitrusting, uitbesteding van wetenschappelijke en technische diensten, toegang tot informatie, aankoop van verbruiksgoederen enz. Daartoe behoren de direct voor de betrokken projecten gedane uitgaven voor wetenschappelijke infrastructuur.

Het dekt ook allerlei uitgaven in verband met onderzoek en wetenschappelijke ondersteunende taken in verband met activiteiten die onder dit artikel vallen en aan het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek worden toevertrouwd in het kader van de deelname in mededinging van het Centrum aan beleidsmaatregelen van de Unie en voor rekening van derden.

Overeenkomstig artikel 21 en artikel 183, lid 2, van het Financieel Reglement kunnen ontvangsten die zijn geboekt op de posten 6 2 2 3 en 6 2 2 6 van de staat van ontvangsten aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten.

Rechtsgronden

2013/743/EU: Besluit van de Raad van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 965), met name artikel 3, lid 6.

Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104) en met name artikel 5, lid 4.

TITEL 15

ONDERWIJS EN CULTUUR

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN OP HET BELEIDSTERREIN „ONDERWIJS EN CULTUUR”

125 099 108

125 099 108

   

125 099 108

125 099 108

15 02

ERASMUS+

1 608 503 000

1 389 299 023

   

1 608 503 000

1 389 299 023

15 03

HORIZON 2020

1 016 450 783

993 045 813

–25 000 000

 

991 450 783

993 045 813

15 04

CREATIEF EUROPA

167 629 000

153 652 805

   

167 629 000

153 652 805

 

Titel 15 — Totaal

2 917 681 891

2 661 096 749

–25 000 000

 

2 892 681 891

2 661 096 749

HOOFDSTUK 15 03 —   HORIZON 2020

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

15 03

HORIZON 2020

15 03 01

Wetenschap van topkwaliteit

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie-acties — Nieuwe vaardigheden, kennis en innovatie genereren, ontwikkelen en overdragen

1,1

737 668 408

494 178 606

   

737 668 408

494 178 606

 

Artikel 15 03 01 — Subtotaal

 

737 668 408

494 178 606

   

737 668 408

494 178 606

15 03 05

Europees Instituut voor innovatie en technologie — De kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie integreren

1,1

278 782 375

227 988 790

–25 000 000

 

253 782 375

227 988 790

15 03 50

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling

15 03 50 01

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (2014-2020)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

15 03 50 02

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (vóór 2014)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 15 03 50 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

15 03 51

Voltooiing van het voorgaande kaderprogramma voor onderzoek — Zevende kaderprogramma (2007-2013)

1,1

p.m.

270 878 417

   

p.m.

270 878 417

15 03 53

Voltooiing van het Europees Instituut voor innovatie en technologie

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

15 03 77

Proefprojecten en voorbereidende acties

15 03 77 01

Proefproject — Kennispartnerschappen

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 15 03 77 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Hoofdstuk 15 03 — Totaal

 

1 016 450 783

993 045 813

–25 000 000

 

991 450 783

993 045 813

Toelichting

Deze toelichting is van toepassing op alle begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk.

Dit krediet zal worden gebruikt voor Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie, dat de periode 2014-2020 bestrijkt.

Horizon 2020 zal een centrale rol vervullen bij de toepassing van het Europa 2020-vlaggenschipinitiatief „Innovatie-Unie” en andere vlaggenschipinitiatieven, met name „Efficiënt gebruik van hulpbronnen”, „Een geïntegreerd industriebeleid in een tijd van mondialisering”, en „Een digitale agenda voor Europa”, alsook bij de ontwikkeling en werking van de Europese onderzoeksruimte (EOR). Horizon 2020 zal bijdragen tot de totstandbrenging van een op kennis en innovatie gebaseerde economie in de hele Unie door voldoende aanvullende financiering voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te trekken.

Dit programma is gericht op de verwezenlijking van de in artikel 179 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie genoemde doelstellingen, teneinde bij te dragen tot de totstandkoming van een kennismaatschappij, gebaseerd op de Europese onderzoeksruimte, d.w.z. door het ondersteunen van transnationale samenwerking op alle niveaus in de gehele Unie, door de dynamiek, de creativiteit en de uitmuntendheid van het Europese onderzoek in staat te stellen de grenzen van de kennis te verleggen, door meer personele middelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa ter beschikking te stellen, en ook de kwaliteit daarvan te verbeteren, en door de capaciteiten voor onderzoek en innovatie in heel Europa te versterken en ervoor te zorgen dat die optimaal gebruikt worden.

Onder deze artikelen en posten vallen ook de uitgaven voor vergaderingen, conferenties, workshops en seminars van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau en van Europees belang die door de Commissie worden georganiseerd, de financiering van analysen en evaluaties van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau die voor de Unie worden uitgevoerd om nieuwe onderzoeksgebieden te verkennen die in aanmerking komen voor EU-actie, en met name in het kader van de Europese onderzoeksruimte alsmede acties in verband met de follow-up en de verspreiding van resultaten van de programma's, waaronder die van acties die onder de eerdere kaderprogramma 's zijn uitgevoerd.

Dit krediet zal worden aangewend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020” — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).

Bij de onder dit hoofdstuk opgevoerde kredieten komen nog, krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, met name artikel 82 en Protocol nr. 32 daarbij, de bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot en met g), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering overeenkomstig de bijlage „Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt.

Bij enkele van deze projecten is voorzien in deelname van derde landen of instellingen uit derde landen aan Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Eventuele financiële bijdragen die zijn geboekt onder de posten 6 0 1 3 en 6 0 1 5 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten die voortvloeien uit de deelname van landen aan de Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek die zijn geboekt onder post 6 0 1 6 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten die voortvloeien uit de bijdragen van kandidaat-lidstaten, en indien van toepassing van de potentiële kandidaten van de Westelijke Balkan, voor deelname aan programma's van de Unie, en die zijn geboekt op post 6 0 3 1 van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot g), van het Financieel Reglement.

Ontvangsten uit de bijdragen van externe instanties voor deelname aan activiteiten van de Unie die zijn geboekt onder post 6 0 3 3 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten overeenkomstig artikel 21 van het Financieel Reglement.

Extra kredieten zullen onder post 15 03 50 01 worden opgevoerd.

De administratieve kredieten van dit hoofdstuk zullen onder artikel 15 01 05 worden opgevoerd.

15 03 05

Europees Instituut voor innovatie en technologie — De kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie integreren

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

278 782 375

227 988 790

–25 000 000

 

253 782 375

227 988 790

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van administratieve en personeelskosten en beleidsuitgaven in verband met het werkprogramma van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT), met inbegrip van door het EIT aangewezen kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's).

In het kader van de strategische innovatieagenda (SIA) van het EIT en Verordening (EU) nr. 1292/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 174) zal het EIT bijdragen aan de verwezenlijking van het algemene doel en de algemene prioriteiten van „Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie”, met de specifieke doelstelling de kennisdriehoek van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie te integreren. Het EIT moet de innovatiecapaciteit van de EU een hoognodige stimulans geven; zijn algemene doelstelling bestaat erin een nieuwe Europese manier te vinden om door middel van innovatie essentiële economische groei en maatschappelijke voordelen te realiseren door innovatieve ideeën te helpen omzetten in producten en diensten die duurzame groei en banen creëren.

Kennis- en innovatiegemeenschappen zijn de operationele basis van het EIT. Dit zijn door excellentie aangedreven partnerschappen, die het hele innovatienet bijeenbrengen om nieuwe kansen te bieden voor innovatie in Europa en reële impact te genereren in termen van de oprichting van nieuwe bedrijven en maatschappelijke voordelen. Zij pakken specifieke innovatiethema's aan en integreren publieke en private onderzoeksorganisaties, innoverende industrieën, instellingen voor hoger onderwijs, investeerders, start-ups en spin-offs. De eerste drie KIG's werden aangewezen in december 2009 en pakken de volgende maatschappelijke uitdagingen aan: matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering (door de klimaat-KIG), duurzame energie (door de KIG InnoEnergy) en de toekomstige informatie- en communicatiemaatschappij (door de EIT ICT-Labs).

Het EIT heeft tot doel op de volgende gebieden tastbaar effect te sorteren:

 

belangrijke maatschappelijke uitdagingen aangaan: de KIG's combineren deskundigheid uit verschillende disciplines om innovatieve en brede antwoorden op complexe maatschappelijke uitdagingen aan te reiken;

 

een duidelijk en bedrijfsvriendelijk kader scheppen: de belangrijkste benchmark voor het succes van het EIT en de KIG's zal de omzetting van nieuwe ideeën in tastbare nieuwe producten, diensten of kansen voor bedrijven zijn;

 

het vrije verkeer van kennis door co-locatie bevorderen: de KIG's zijn georganiseerd rond co-locatiecentra — geografische locaties met een grote proximiteit van het grootste deel of van de gehele innovatieketen. De nadruk ligt op mensen met uiteenlopende achtergronden (industrie, mkb, de academische wereld, nationaliteit, geslacht, discipline, enz.) die met elkaar in direct persoonlijk contact samenwerken, wat dus leidt tot een grote mobiliteit van de kennis;

 

een nieuwe generatie van ondernemers laten ontluiken: mensen met ondernemingszin zijn de drijfveer voor innovatie en houden onze economieën en samenlevingen aldus in beweging. Het EIT bevordert onderwijs in ondernemerschap als belangrijk kenmerk van de master- en doctoraatsprogramma's van de KIG's doordat het de nadruk verlegt van „leren over” naar „al doende leren”. De master- en doctoraatsprogramma's zullen studenten de ondernemingsvaardigheden bijbrengen die zij nodig hebben om te slagen in de kenniseconomie, door de nadruk te leggen op leerresultaten en het gebruik van innovatieve onderwijsmethoden.

De strategische doelstellingen van het EIT voor deze periode bestaan erin zijn activiteiten te consolideren en synergieën tussen die activiteiten te creëren, alsook zich voor te bereiden om de prioriteiten te realiseren die in de strategische innovatieagenda (2014-2020) zijn vastgesteld: in de eerste plaats door groei, impact en duurzaamheid aan te moedigen door zijn partnerschap met de drie bestaande KIG's verder te versterken en tegelijkertijd nieuwe KIG's op te richten. Door KIG’s volgens een oplopend ontwikkelingstraject op te richten, zal het EIT uiteindelijk komen tot een totale portefeuille van negen KIG's in de periode 2014-2020 (wat neerkomt op het opzetten van 40 à 50 co-locatiecentra in de hele Unie); in de tweede plaats door de impact van het EIT te vergroten en door ondernemerschap gedreven innovatie in de hele Unie te bevorderen door middel van een brede verspreiding van nieuwe innovatiemodellen die talent uit heel Europa aantrekken en ontwikkelen; en in de derde plaats door, naast resultaatgerichte monitoring, nieuwe middelen in te voeren om effect te sorteren.

De personeelsformatie van het EIT is opgenomen in de bijlage „Personeel” bij deze afdeling.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104) en met name artikel 5, lid 5.

Verordening (EU) nr. 1292/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 294/2008 tot oprichting van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 174).

Besluit nr. 1312/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende de strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT): de bijdrage van het EIT aan een meer innoverend Europa (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 892).

TITEL 32

ENERGIE

 

Titel

Hoofdstuk

Rubriek

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

32 01

ADMINISTRATIEVE UITGAVEN VOOR HET BELEIDSTERREIN „ENERGIE”

63 548 999

63 548 999

   

63 548 999

63 548 999

32 02

CONVENTIONELE EN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

502 456 000

498 668 603

–90 000 000

 

412 456 000

498 668 603

32 03

KERNENERGIE

159 853 000

175 269 771

   

159 853 000

175 269 771

32 04

HORIZON 2020 — ONDERZOEK EN INNOVATIE OP HET GEBIED VAN ENERGIE

337 988 791

297 692 895

–10 000 000

 

327 988 791

297 692 895

 

Titel 32 — Totaal

1 063 846 790

1 035 180 268

 • – 
  100 000 000
 

963 846 790

1 035 180 268

HOOFDSTUK 32 02 —   CONVENTIONELE EN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

32 02

CONVENTIONELE EN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

32 02 01

Connecting Europe Facility

32 02 01 01

Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen

1,1

145 554 000

14 631 591

–30 000 000

 

115 554 000

14 631 591

32 02 01 02

Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie

1,1

145 554 000

14 631 591

–30 000 000

 

115 554 000

14 631 591

32 02 01 03

Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming

1,1

145 555 000

14 631 591

–30 000 000

 

115 555 000

14 631 591

32 02 01 04

Een klimaat scheppen dat gunstiger is voor particuliere en publieke investeringen in energieprojecten

1,1

48 518 000

19 952 080

   

48 518 000

19 952 080

 

Artikel 32 02 01 — Subtotaal

 

485 181 000

63 846 853

–90 000 000

 

395 181 000

63 846 853

32 02 02

Ondersteunende activiteiten in het kader van het Europese energiebeleid en de interne energiemarkt

1,1

4 998 000

3 481 176

   

4 998 000

3 481 176

32 02 03

Veiligheid van energie-installaties en -infrastructuur

1,1

306 000

261 088

   

306 000

261 088

32 02 10

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

1,1

10 851 000

10 851 000

   

10 851 000

10 851 000

32 02 51

Voltooiing van de financiële steun aan projecten van gemeenschappelijk belang van het trans-Europese energienetwerk

1,1

p.m.

12 569 810

   

p.m.

12 569 810

32 02 52

Voltooiing van energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel

1,1

p.m.

406 598 676

   

p.m.

406 598 676

32 02 77

Proefprojecten en voorbereidende acties

32 02 77 01

Proefproject — Energievoorziening — Schaliegas

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

32 02 77 02

Voorbereidende actie — Samenwerkingsmechanismen ter uitvoering van de richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen (Richtlijn 2009/28/EG)

2

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

32 02 77 04

Proefproject — Europees kaderprogramma voor de ontwikkeling en uitwisseling van ervaringen met duurzame stadsontwikkeling

1,1

   

32 02 77 05

Voorbereidende actie — Europese eilanden voor een gemeenschappelijk energiebeleid

1,1

p.m.

   

p.m.

32 02 77 06

Proefproject — Techno-economische modellen voor stadsverwarmingsnetten met meervoudige input

2

p.m.

500 000

   

p.m.

500 000

32 02 77 07

Proefproject — Haalbaarheidsstudie naar de financiering van goedkope energie-efficiëntiemaatregelen in huishoudens met een laag inkomen

1,1

120 000

60 000

   

120 000

60 000

32 02 77 08

Proefproject — Brandstof-/energie-armoede — beoordeling van de gevolgen van de crisis en evaluatie van bestaande en mogelijke nieuwe maatregelen in de lidstaten

1,1

1 000 000

500 000

   

1 000 000

500 000

 

Artikel 32 02 77 — Subtotaal

 

1 120 000

1 060 000

   

1 120 000

1 060 000

 

Hoofdstuk 32 02 — Totaal

 

502 456 000

498 668 603

–90 000 000

 

412 456 000

498 668 603

32 02 01

Connecting Europe Facility

32 02 01 01

Verdere integratie van de interne energiemarkt en de interoperabiliteit van de elektriciteits- en gasnetwerken over de grenzen heen

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

145 554 000

14 631 591

–30 000 000

 

115 554 000

14 631 591

Toelichting

Deze vastlegging is bedoeld ter dekking van de kosten voor de medefinanciering van studies en werkzaamheden voor projecten van gemeenschappelijk belang, die in de eerste plaats bijdragen tot de integratie van de interne-energiemarkt en de interoperabiliteit van de gas- en de elektriciteitsnetwerken over de grenzen heen.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 913/2010 en houdende intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), en met name artikel 4, lid 3, onder a).

32 02 01 02

Verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

145 554 000

14 631 591

–30 000 000

 

115 554 000

14 631 591

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de medefinanciering van studies en werkzaamheden voor projecten van gemeenschappelijk belang die in de eerste plaats bijdragen tot de verbetering van de voorzieningszekerheid van de Unie, de veerkracht van het systeem en de veiligheid van de systeemactiviteiten.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 913/2010 en houdende intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), en met name artikel 4, lid 3, onder b).

32 02 01 03

Bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

145 555 000

14 631 591

–30 000 000

 

115 555 000

14 631 591

Toelichting

Dit krediet dient ter dekking van de kosten voor de medefinanciering van studies en werkzaamheden voor projecten van gemeenschappelijk belang die in de eerste plaats bijdragen tot duurzame ontwikkeling en milieubescherming, onder meer door de integratie van energie uit hernieuwbare bronnen in het transmissienetwerk en door de ontwikkeling van slimme energienetten en kooldioxidenetwerken.

Rechtsgronden

Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 913/2010 en houdende intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EG) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 129), en met name artikel 4, lid 3, onder c).

HOOFDSTUK 32 04 —   HORIZON 2020 — ONDERZOEK EN INNOVATIE OP HET GEBIED VAN ENERGIE

 

Titel

Hoofdstuk

Artikel

Post

Rubriek

FK

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

32 04

HORIZON 2020 — ONDERZOEK EN INNOVATIE OP HET GEBIED VAN ENERGIE

32 04 03

Maatschappelijke uitdagingen

32 04 03 01

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

1,1

337 988 791

133 691 606

–10 000 000

 

327 988 791

133 691 606

 

Artikel 32 04 03 — Subtotaal

 

337 988 791

133 691 606

–10 000 000

 

327 988 791

133 691 606

32 04 50

Kredieten afkomstig van de bijdragen van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling

32 04 50 01

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (2014-2020)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

32 04 50 02

Kredieten afkomstig van de deelname van derden (buiten de Europese Economische Ruimte) aan onderzoek en technologische ontwikkeling (vóór 2014)

1,1

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

 

Artikel 32 04 50 — Subtotaal

 

p.m.

p.m.

   

p.m.

p.m.

32 04 51

Voltooiing van het Zevende kaderprogramma (2007-2013)

1,1

p.m.

80 389 724

   

p.m.

80 389 724

32 04 52

Voltooiing van voorgaande kaderprogramma's voor onderzoek (vóór 2007)

1,1

p.m.

2 784 940

   

p.m.

2 784 940

32 04 53

Voltooiing van het programma „Intelligente energie — Europa” (2007-2013)

1,1

p.m.

80 826 625

   

p.m.

80 826 625

32 04 54

Voltooiing van het programma „Intelligente energie — Europa” (2003-2006)

1,1

p.m.

   

p.m.

 

Hoofdstuk 32 04 — Totaal

 

337 988 791

297 692 895

–10 000 000

 

327 988 791

297 692 895

Toelichting

Deze toelichting is van toepassing op alle begrotingsonderdelen van dit hoofdstuk.

Dit krediet zal worden gebruikt voor Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, dat de periode 2014-2020 bestrijkt.

Horizon 2020-activiteiten, in het bijzonder die in het kader van met name de maatschappelijke uitdaging „Veilige, schone en efficiënte energie”, maar ook de betrokken delen van andere gedeelten van het programma, zoals onder meer „Toegang tot financiering”, die worden uitgevoerd overeenkomstig het energiebeleidskader van de EU, het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan) en de mededeling over Energietechnologieën en innovatie, zullen in de eerste plaats bijdragen tot het Europa-2020 vlaggenschipinitiatief „Innovatie-unie” en andere vlaggenschipinitiatieven, met name „Efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa”, „Een industriebeleid in een tijd van mondialisering” en „Een digitale agenda voor Europa”, alsmede tot de ontwikkeling en het functioneren van de Europese onderzoeksruimte (EOR). Door voldoende aanvullende financiering voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te trekken, levert Horizon 2020 een bijdrage aan de opbouw van een economie die berust op kennis en innovatie in de gehele Unie.

Dit kaderprogramma zal worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van de algemene doelstellingen van artikel 179 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en is bedoeld als bijdrage tot de totstandbrenging van een kennissamenleving, op basis van de Europese onderzoeksruimte; daarbij wordt grensoverschrijdende samenwerking op alle niveaus binnen de Unie ondersteund, worden de dynamiek, de creativiteit en het hoge niveau van het Europese onderzoek in staat gesteld de grenzen van de kennis te verleggen, wordt het menselijke kapitaal in de sector onderzoek en technologie in Europa kwantitatief en kwalitatief versterkt, wordt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit in heel Europa verhoogd en wordt gezorgd voor een optimaal gebruik daarvan.

Onder deze artikelen en posten vallen ook de uitgaven voor vergaderingen, conferenties, workshops en seminars van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau en van Europees belang die door de Commissie worden georganiseerd, de financiering van analyses en evaluaties van hoog wetenschappelijk of technologisch niveau die voor de Unie worden uitgevoerd om nieuwe onderzoeksgebieden te verkennen die in aanmerking komen voor actie door de Unie, en met name in het kader van de Europese onderzoeksruimte, alsmede acties in verband met de follow-up en de verspreiding van resultaten van de programma's, waaronder die van acties die uit hoofde van de eerdere kaderprogramma's zijn uitgevoerd.

Dit krediet zal worden aangewend overeenkomstig de Verordening (EU) nr. 1290/2013 van 11 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81).

Bij de onder dit hoofdstuk opgevoerde kredieten komen nog, krachtens de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name artikel 82 en Protocol nr. 32 daarbij, de bijdragen van de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Deze bedragen vloeien voort uit de onder artikel 6 3 0 van de staat van ontvangsten geboekte bijdragen van de lidstaten van de EVA, die overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot en met g), van het Financieel Reglement bestemmingsontvangsten vormen; zij geven aanleiding tot opvoering van de betrokken kredieten en tot uitvoering overeenkomstig de bijlage „Europese Economische Ruimte” van dit deel van de staat van uitgaven van deze afdeling, die een integrerend deel van de algemene begroting uitmaakt.

Bij enkele van deze projecten is voorzien in deelname van derde landen of instellingen uit derde landen aan Europese samenwerking op het gebied van wetenschappelijk en technisch onderzoek. Eventuele financiële bijdragen die zijn geboekt onder de posten 6 0 1 3 en 6 0 1 5 van de staat van ontvangsten kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten van landen die zijn betrokken bij de Europese Samenwerking op het gebied van het Wetenschappelijke en Technische onderzoek worden geboekt onder post 6 0 1 6 van de staat van ontvangsten en kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Ontvangsten die voortvloeien uit de bijdragen van kandidaat-lidstaten, en indien van toepassing van de potentiële kandidaten van de westelijke Balkan, voor deelname aan programma's van de Unie, en die zijn geboekt onder post 6 0 3 1 van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten, overeenkomstig artikel 21, lid 2, onder e) tot en met g), van het Financieel Reglement.

Eventuele ontvangsten uit bijdragen van externe instanties aan activiteiten van de Unie worden geboekt onder post 6 0 3 3 van de staat van ontvangsten en kunnen aanleiding geven tot de opvoering van extra kredieten in overeenstemming met artikel 21 van het Financieel Reglement.

Extra kredieten zullen op post 32 04 50 01 worden opgevoerd.

De administratieve kredieten van dit hoofdstuk zullen onder artikel 32 01 05 worden opgevoerd.

32 04 03

Maatschappelijke uitdagingen

Toelichting

Met deze prioriteit van Horizon 2020 wordt direct ingespeeld op de in de Europa 2020-strategie in kaart gebrachte beleidsprioriteiten en maatschappelijke uitdagingen. Bij het uitvoeren van deze activiteiten zullen de uitdagingen centraal staan, waarbij middelen en kennis uit verschillende terreinen, technologieën en vakgebieden worden gebundeld. De activiteiten zullen de volledige cyclus van onderzoek tot markt bestrijken, met een nieuwe nadruk op innovatiegerelateerde acties zoals proefprojecten, demonstratie, testopstellingen, steun voor overheidsopdrachten, design, door eindverbruikers aangestuurde innovaties, sociale innovatie en de integratie van innovaties op de markt. Deze activiteiten zullen een directe ondersteuning bieden aan de overeenkomstige sectorale beleidsbevoegdheden op het niveau van de Unie.

32 04 03 01

Overschakelen naar een betrouwbaar, duurzaam en concurrerend energiesysteem

 

Begroting 2015

Gewijzigde begroting nr. 2/2015

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

337 988 791

133 691 606

–10 000 000

 

327 988 791

133 691 606

Toelichting

Dit krediet dient ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de energie-uitdaging van de Horizon 2020-prioriteiten, overeenkomstig het EU-energiebeleid, het Europees strategisch plan voor energietechnologie (SET-plan) en de mededeling betreffende energietechnologieën en innovatie. Deze initiatieven betreffen voornamelijk: energie-efficiëntie, wind, zon, bio-energie, koolstofafvang en -opslag (CCS), slimme steden en elektriciteitsnetten. In de onderkenning dat deze een belangrijke bijdrage aan toekomstige duurzame energiesystemen kunnen leveren, zal in de periode 2014-2020 85 % van de kredieten besteed worden aan de beleidsterreinen voor hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie bij het eindgebruik, met inbegrip van slimme netwerken en energieopslag.

Met het oog het bevorderen van de energieveiligheid in de EU, worden maatregelen voor marktintroductie gesteund door middel van het programma Intelligente energie voor Europa III, om capaciteit op te bouwen, het beheer te verbeteren en marktobstakels te verwijderen zodat oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie ten uitvoer kunnen worden gelegd. Een deel van de kredieten van het algemene budget voor de energie-uitdaging wordt daarom besteed aan marktacceptatiemaatregelen voor bestaande technologieën op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in het kader van het programma „Intelligente energie voor Europa III”. Dit programma zal worden uitgevoerd door middel van een specifieke bestuursstructuur en zal eveneens steun omvatten voor de tenuitvoerlegging van het beleid inzake duurzame energie, capaciteitsopbouw en de mobilisering van financiering voor investeringen, zoals tot op heden het geval is geweest.

Rechtsgronden

Besluit van de Raad 2013/743/EU van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van „Horizon 2020” — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2006, blz. 965), en met name artikel 3, lid 3, onder c).

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014 -2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104).

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.