Besluit 2019/2143 - Standpunt EU in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst met de staten in de Stille Oceaan met betrekking tot de wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst

1.

Wettekst

20.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/1

 

BESLUIT (EU) 2019/2143 VAN DE RAAD

van 11 november 2019

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 3, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (1) (“de overeenkomst”), ondertekend op 30 juli 2009, wordt een kader vastgesteld voor een economische partnerschapsovereenkomst. De overeenkomst wordt sinds 20 december 2009 door de onafhankelijke staat Papoea-Nieuw-Guinea, sinds 28 juli 2014 door de Republiek Fiji en sinds 31 december 2018 door de Onafhankelijke Staat Samoa voorlopig toegepast.

 

(2)

Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst is gebaseerd op de versie uit 2007 van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem (GS), gehecht aan het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie. Sinds 1 januari 2007 zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de GS-nomenclatuur. Het is noodzakelijk rekening te houden met die wijzigingen en bijlage II in lijn te brengen met de versie 2017 van het GS-nomenclatuur. De status quo met betrekking tot de oorsprongsregels moet echter worden gehandhaafd, omdat het niet de bedoeling is dat wijzigingen in de GS-nomenclatuur van invloed zijn op de oorsprongsregel die op een bepaald product van toepassing is.

 

(3)

Bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst is een lijst van landen en gebieden overzee (LGO's) van de Unie. Naar aanleiding van de wijziging van de status van Bermuda (2), Mayotte (3) en Saint-Barthélemy (4), en de inwerkingtreding van Besluit 2013/755/EU (5) van de Raad betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie moet de lijst van LGO's in overeenstemming worden gebracht met bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) om die recente veranderingen te weerspiegelen.

 

(4)

De bijlagen II en VIII bij Protocol II van de overeenkomst moeten derhalve worden gewijzigd teneinde deze bijlagen in overeenstemming te brengen met de versie 2017 van de GS nomenclatuur en de lijst van LGO's in bijlage II bij het VWEU.

 

(5)

Overeenkomstig artikel 41 van protocol II van de overeenkomst kan het krachtens de overeenkomst opgerichte Handelscomité (“het Handelscomité”) besluiten dat protocol te wijzigen.

 

(6)

De Unie moet het in het Handelscomité in te nemen standpunt aangaande dergelijke wijzigingen bepalen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in het Handelscomite dat namens de Unie is opgericht in de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Staten in de Stille Oceaan, anderzijds, in te nemen standpunt aangaande de wijzigingen van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Handelscomité.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 11 november 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

 • F. 
  MOGHERINI
 

 • (4) 
  Besluit 2010/718/EU van de Europese Raad van 29 oktober 2010 tot wijziging van de status van het eiland Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese Unie (PB L 325 van 9.12.2010, blz. 4).
 • (5) 
  Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) (PB L 344 van 19.12.2013, blz. 1).
 

DRAFT

BESLUIT NR. …/2019 VAN HET HANDELSCOMITÉ OPGERICHT KRACHTENS DE TUSSENTIJDSE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, ENERZIJDS, EN DE STATEN IN DE STILLE OCEAAN, ANDERZIJDS,

van …

tot wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst

HET HANDELSCOMITÉ,

Gezien de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (1) ("de overeenkomst"), ondertekend te Londen op 30 juli 2009, en met name artikel 68, lid 3, en artikel 78, in samenhang met artikel 41, van protocol II daarvan,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De overeenkomst wordt sinds 20 december 2009 door de onafhankelijke staat Papoea-Nieuw-Guinea, sinds 28 juli 2014 door de Republiek Fiji en sinds 31 december 2018 door de Onafhankelijke Staat Samoa voorlopig toegepast.

 

(2)

Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst is gebaseerd op de versie uit 2007 van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem (GS) gehecht aan het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie (WDO). De WDO heeft een nieuwe GS-nomenclatuur uitgebracht, de GS-nomenclatuur 2017, die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst moet worden aangepast aan de versie van de GS-nomenclatuur van 2017. De status quo op het gebied van de oorsprongsregels moet echter worden gehandhaafd, omdat het niet de bedoeling is dat wijzigingen in de GS-nomenclatuur van invloed zijn op de oorsprongsregel die op een bepaald product van toepassing is.

 

(3)

Bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst bevat een lijst van de landen en gebieden overzee (LGO's) van de Europese Unie. De status van sommige van de gebieden is recentelijk gewijzigd: Saint-Barthélemy (FR) en Bermuda (VK) zijn op respectievelijk 1 januari 2012 en 1 januari 2014 met de Unie geassocieerde LGO's geworden, en Mayotte (FR) werd op 1 januari 2014 een ultraperifeer gebied van de EU. De lijst van LGO's in bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst moet worden bijgewerkt om de lijst in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, wordt als volgt gewijzigd:

 

1.

Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij dit besluit.

 

2.

Bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op …

Gedaan te …,

Voor het Handelscomité

Namens de Unie

Namens de staten in de Stille Oceaan

 

BIJLAGE I

"BIJLAGE II BIJ PROTOCOL II

LIJST VAN OORSPRONGVERLENENDE BE- OF VERWERKINGEN, VERRICHT TEN AANZIEN VAN NIET VAN OORSPRONG ZIJNDE MATERIALEN, DIE DEZE MATERIALEN OORSPRONG VERLENEN

Het is mogelijk dat niet alle in deze lijst genoemde producten onder deze overeenkomst vallen. De lijst dient daarom samen met de andere delen van deze overeenkomst te worden gelezen.

 

GS-post

Omschrijving van het product

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen

(1)

(2)

 • (3) 
  of (4)

Hoofdstuk 01

Levende dieren

Alle gebruikte dieren van hoofdstuk 1 moeten volledig zijn verkregen.

 

Hoofdstuk 02

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 en 2 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex Hoofdstuk 03

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren; met uitzondering van:

Alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 moeten volledig zijn verkregen.

 

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

 

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 0308

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 04

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig moeten zijn verkregen.

 

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig moeten zijn verkregen;

 

gebruikte vruchtensappen bedoeld bij post 2009 (met uitzondering van ananassap en van sap van lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) al van oorsprong moeten zijn;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 05

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 5 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 0502

Bereid haar van varkens of van wilde zwijnen

Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar.

 

Hoofdstuk 06

Levende planten en producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 volledig moeten zijn verkregen;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 07

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig moeten zijn verkregen.

 

Hoofdstuk 08

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte vruchten volledig moeten zijn verkregen;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 09

Koffie, thee, maté en specerijen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 9 volledig moeten zijn verkregen.

 

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

 

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

 

ex 0910

Mengsels van specerijen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

 

Hoofdstuk 10

Granen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 10 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex Hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten, knollen en wortels bedoeld bij post 0714 of vruchten volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde en gepelde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

Drogen en malen van peulgroenten bedoeld bij post 0708 .

 

ex Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 12 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 1211

Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk

gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding

of voor dergelijke doeleinden, gekoeld of bevroren, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm:

   

ex 1211 20

 • – 
  Ginsengwortel

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 1211 30 , ex 1211 40 en ex 1211 50

 • – 
  cocabladeren, papaverbolkaf en ephedra

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 1211 90

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan katoenlinters:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen.

 
 
 • – 
  Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte van oorsprong zijnde noten en oliehoudende zaden bedoeld bij de posten 0801 , 0802 en 1202 tot en met 1207 hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  pindakaas; mengsels op basis van granen; palmharten; maïs

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  andere, met uitzondering van vruchten op andere wijze gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen bedoeld bij post 1301 niet hoger mag zijn dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

   
 
 • – 
  plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging uit ongewijzigde plantenslijmen en bindmiddelen.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503 :

   
 
 • – 
  beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0203 , 0206 of 0207 of van beenderen bedoeld bij post 0506 .

 
 
 • – 
  ander

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees of eetbare slachtafvallen van pluimvee bedoeld bij post 0207 .

 

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503 :

   
 
 • – 
  beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0201 , 0202 , 0204 of 0206 of van beenderen bedoeld bij post 0506 .

 
 
 • – 
  ander

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen.

 

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

   
 
 • – 
  vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1504 .

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 1505

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post 1505 .

 

1506

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

   
 
 • – 
  vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1506 .

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen.

 

1507 t/m 1515

Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:

   
 
 • – 
  sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie

Vervaardiging uit andere materialen bedoeld bij de posten 1507 tot en met 1515 .

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen.

 

1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen;

 

alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen. Wel mogen materialen bedoeld bij de posten 1507 , 1508 , 1511 en 1513 worden gebruikt.

 

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij hoofdstuk 15, andere dan de vetten of oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

Vervaardiging waarbij:

 

alle materialen van de hoofdstukken 2 en 4 volledig moeten zijn verkregen;

 

alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen. Wel mogen materialen bedoeld bij de posten 1507 , 1508 , 1511 en 1513 worden gebruikt.

 

ex Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; met uitzondering van:

Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1.

 

1604 en 1605

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

   
 
 • – 
  chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1702 .

 
 
 • – 
  andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen al van oorsprong moeten zijn.

 

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

1901

Moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404 , geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

   
 
 • – 
  moutextract

Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; koeskoes, ook indien bereid:

   
 
 • – 
  bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) volledig moeten zijn verkregen.

 
 
 • – 
  bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) volledig moeten zijn verkregen;

 

alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen.

 

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van aardappelzetmeel bedoeld bij post 1108 .

 

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan maïs) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

 

uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 1806 ,

 

waarbij alle gebruikte graan en meel (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan en maïs van de soort Zea indurata) volledig moeten zijn verkregen;

 

waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van hoofdstuk 11.

 

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 2001

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 2004 en ex 2005

Aardappelen in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2008

 • – 
  Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte van oorsprong zijnde noten en oliehoudende zaden bedoeld bij de posten 0801 , 0802 en 1202 tot en met 1207 hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  pindakaas; mengsels op basis van granen; palmharten; maïs

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  andere, met uitzondering van vruchten op andere wijze gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

alle gebruikte cichorei volledig moet zijn verkregen.

 

2103

Sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

   
 
 • – 
  sausen en preparaten voor sausen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen mosterdmeel en bereide mosterd worden gebruikt.

 
 
 • – 
  mosterdmeel en bereide mosterd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

 

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van bereide of verduurzaamde groenten, bedoeld bij de posten 2002 tot en met 2005 .

 

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

alle gebruikte druiven en alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen.

 

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product;

 

gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van ananassap en sap van lemmetjes, pompelmoezen of pomelo's) al van oorsprong moeten zijn.

 

2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Vervaardiging:

 

uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 2207 of 2208 ;

 

waarbij alle druiven en alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen, en waarbij, indien alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn, arak kan worden gebruikt tot ten hoogste 5 % vol.

 

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

Vervaardiging:

 

uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 2207 of 2208 ;

 

waarbij alle druiven en alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen en waarbij, indien alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn, arak kan worden gebruikt tot ten hoogste 5 % vol.

 

ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 2301

Walvismeel; meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex 2303

Afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte maïs volledig moet zijn verkregen.

 

ex 2306

Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen vaste afvallen, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 %

Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven volledig moeten zijn verkregen.

 

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte granen, suiker en melasse, vlees en melk al van oorsprong moeten zijn;

 

alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig moeten zijn verkregen.

 

ex Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 24 volledig moeten zijn verkregen.

 

2402

Sigaren, cigarillo's en sigaretten, van tabak of van tabaksurrogaten

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn.

 

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn.

 

ex Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met koolstof verrijkt, gezuiverd en gemalen

Verrijken van het koolstofgehalte, zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet.

 

ex 2515

Marmer in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van marmer (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm.

 

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van natuursteen (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm.

 

ex 2518

Dolomiet, gebrand

Branden van niet-gebrand dolomiet.

 

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mag natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) worden gebruikt.

 

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestconcentraat.

 

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica of van afval van mica.

 

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden.

 

Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 2707

Olie waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke olie als minerale olie verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer, die voor meer dan 65 % van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 °C of lager (mengsels van benzine en benzol daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (1).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2709

Ruwe olie uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen.

 

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (2).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (3).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, "slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en soortgelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (4).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (5).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (6).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"))

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (7).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2805

"Mischmetall"

Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2852

 • – 
  Kwikverbindingen van inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:
   
 
 • – 
  – Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  Kwikverbindingen van nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  Andere chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen, bevattende kwikverbindingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, bevattende kwikverbindingen, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006 ; gecertificeerde referentiematerialen, bevattende kwikverbindingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 29

Organische chemische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (8).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (9).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcoholen bedoeld bij deze post en van ethanol

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 2905 . Metaalalcoholaten die zijn ingedeeld onder deze post mogen evenwel slechts worden gebruikt tot een waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2932

 • – 
  Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2937

Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt:

   
 
 • – 
  andere heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2939 11

Concentraten van papaverbolkaf met een gehalte aan alkaloïden van 50 of meer gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

2939 80

Alkaloïden van niet-plantaardige oorsprong

   
 
 • – 
  Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet gewijzigd of verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten:

   
 
 • – 
  andere imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen, en iminoverbindingen, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  producten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of onvermengde producten voor dergelijk gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002 . De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere:
   
 
 • – 
  – menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002 . De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  – dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002 . De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  – bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002 . De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  – hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002 . De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  – andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002 . De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  Andere heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom, met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen; andere heterocyclische verbindingen, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 , 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, in de vorm van peptiden en eiwitten (andere dan bedoeld bij post 2937 ) die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt, in de vorm van peptiden en eiwitten (andere dan bedoeld bij post 2937 ) die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere polyethers, in primaire vormen, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product. (10)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

3003 en 3004

Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002 , 3005 en 3006 ):

   
 
 • – 
  verkregen uit amikacine bedoeld bij post 2941

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3006

Hulpmiddelen van kunststof die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  Steriele garens voor de chirurgie of voor de tandheelkunde die door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd, en steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd:
   
 
 • – 
  – van kunststof:
   
 
 • – 
  – – platte producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – – toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (11).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – – andere

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (12).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – van weefsels

Vervaardiging uit garen (13)

 

3006 70

Bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3006 92

Farmaceutische afvallen:

   
 

andere chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 31

Meststoffen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van:

 

natriumnitraat

 

calciumcyaanamide (kalkstikstof)

 

kaliumsulfaat

 

kaliummagnesiumsulfaat

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

Vervaardiging uit looiextracten van plantaardige oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3205

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken (14)

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 3203 , 3204 en 3205 . Materialen bedoeld bij post 3205 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma's; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van materialen bedoeld bij deze post die tot een andere groep (15) behoren. Materialen van dezelfde groep mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta's, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3403

Smeermiddelen bevattende minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen (16).

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3404

Kunstwas en bereide was:

   
 
 • – 
  op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit "slack wax" of uit "scale wax"

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van:

 

gehydrogeneerde olie met het karakter van was, bedoeld bij post 1516 ;

 

vetzuren, niet chemisch welbepaald, of industriële vetalcoholen met het karakter van was, bedoeld bij post 3823 ;

 

materialen bedoeld bij post 3404 .

Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

   
 
 • – 
  door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3505 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 1108 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3701

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor "direct klaar"-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette:

   
 
 • – 
  film voor "direct klaar"- kleurenfotografie, in cassette

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702 . Materialen bedoeld bij post 3702 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 30 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702 . Materialen van de posten 3701 en 3702 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor "direct klaar"-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3704

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan de posten 3701 tot en met 3704 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3801

 • – 
  Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta's voor elektroden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  grafiet in de vorm van pasta's, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet met minerale olie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 3403 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering door middel van distillatie of raffinage van ruwe sulfaatterpentijnolie.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

   
 
 • – 
  bereide additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 3811 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3812

Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3813

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3818

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3819

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3820

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3821

Bereide voedingsbodems voor het in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3822

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:

   
 
 • – 
  industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3823 .

 

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

   
 
 • – 
  de volgende producten van deze post:

bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende producten

nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van nafteenzuren

sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905

petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan

ionenwisselaars

gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen

gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas

ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas

sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren

foezelolie en dippelolie

mengsels van zouten met verschillende anionen

kopieerpasta's op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3825

Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen; stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit hoofdstuk:

   
 
 • – 
  watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  klinisch afval: handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, voor chirurgisch gebruik

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

3826

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3901 t/m 3915

Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof; met uitzondering van de producten bedoeld bij de posten ex 3907 en 3912 waarvoor de regels hieronder worden gegeven:

   
 
 • – 
  toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (17).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (18).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3907

 • – 
  Copolymeren van polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product (19).

 
 
 • – 
  polyester

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product, en/of vervaardiging uit tetrabroom-(bisfenol A)-polycarbonaat.

 

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

3916 t/m 3921

Halffabricaten en artikelen van kunststof; met uitzondering van de producten bedoeld bij de posten ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 en ex 3921 , waarvoor de regels hieronder worden gegeven:

   
 
 • – 
  platte producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere:
   
 
 • – 
  – toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (20).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – andere

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product (21).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3916 en ex 3917

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3920

 • – 
  Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, zijnde een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  vellen van geregenereerde cellulose, van polyamiden of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 3921

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparante polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron (22).

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

3922 t/m 3926

Werken van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 4001

Gelamineerde platen van crêperubber voor schoenen

Lamineren van vellen natuurlijke crêperubber.

 

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:

   
 
 • – 
  luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber, voorzien van een nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 4011 en 4012 .

 

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber.

 

ex Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen

Huiden en vellen van schapen ontdoen van de wol.

 

ex 4104 t/m 4106

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust"), alsmede gelooide huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust") van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt

Opnieuw looien van voorgelooid leder.

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

4107

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114 :

Opnieuw looien van voorgelooid leder.

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4114

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

Vervaardiging uit leder bedoeld bij de posten 4104 tot en met 4107 , 4112 of 4113 , mits de waarde ervan niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:

   
 
 • – 
  banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen.

 

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post 4302 .

 

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ruw behakt of enkel ruw bewerkt.

 

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

Schaven, schuren of aanbrengen van een vingerlasverbinding.

 

ex 4408

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

Aanbrengen van een verbinding aan de randen, schaven, schuren of aanbrengen van een vingerlasverbinding.

 

ex 4409

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding:

   
 
 • – 
  geschuurd of met vingerlasverbinding

Schuren of aanbrengen van een vingerlasverbinding.

 
 
 • – 
  staaflijst

In profiel frezen of vormen.

 

ex 4410 t/m ex 4413

Staaflijst van hout, met inbegrip van plinten en dergelijk lijstwerk

In profiel frezen of vormen.

 

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken of platen.

 

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt.

 

ex 4418

 • – 
  Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen panelen met cellenstructuur en dakspanen ("shingles" en shakes") worden gebruikt.

 
 
 • – 
  staaflijst

In profiel frezen of vormen.

 

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van een willekeurige post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij post 4409 .

 

ex Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

4503

Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post 4501 .

 

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 4811

Papier en karton, enkel gelinieerd of geruit

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

 

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809 ), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

 

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

 

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 4820

Brievenblocs

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

 

ex Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 4909 of 4911 .

 

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen:

   
 
 • – 
  "eeuwigdurende" kalenders en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van andere stoffen dan papier of karton

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 4909 of 4911 .

 

ex Hoofdstuk 50

Zijde; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 5003

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd

Kaarden of kammen van afval van zijde.

 

5004 t/m ex 5006

Garens van zijde of van afval van zijde

Vervaardiging uit (23):

 

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:

Vervaardiging uit garen (24).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin); met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

5106 t/m 5110

Garens van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit (25):

 

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5111 t/m 5113

Weefsels van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit garen (26).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 52

Katoen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

5204 t/m 5207

Garens van katoen

Vervaardiging uit (27):

 

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5208 t/m 5212

Weefsels van katoen:

Vervaardiging uit garen (28).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

5306 t/m 5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

Vervaardiging uit (29):

 

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5309 t/m 5311

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens

Vervaardiging uit garen (30).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5401 t/m 5406

Monofilamenten en garens, van synthetische of kunstmatige filamenten

Vervaardiging uit (31):

 

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens

Vervaardiging uit garen (32).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5501 t/m 5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa.

 

5508 t/m 5511

Garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit (33):

 

ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5512 t/m 5516

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit garen (34).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit (35):

 

kokosgaren,

 

natuurlijke vezels,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

   
 
 • – 
  naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (36):

 

natuurlijke vezels,

 

chemische materialen of textielmassa.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit (37):

 

natuurlijke vezels,

 

synthetische of kunstmatige stapelvezels, of

 

chemische materialen of textielmassa.

 

5604

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:

   
 
 • – 
  draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel

Vervaardiging uit draad of koord van rubber, niet omwoeld of omvlochten met textiel.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit (38):

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , verbonden met metaaldraad, -strippen of -poeder, dan wel bedekt met metaal

Vervaardiging uit (39):

 

natuurlijke vezels,

 

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405 , omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogeheten chainettegaren)

Vervaardiging uit (40):

 

natuurlijke vezels,

 

synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen,

 

chemische materialen of textielmassa, of

 

materialen voor het vervaardigen van papier.

 

Hoofdstuk 57

Tapijten:

   
 
 • – 
  van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit (41):

 

natuurlijke vezels, of

 

chemische materialen of textielmassa.

Wel mag juteweefsel als rug worden gebruikt.

 
 
 • – 
  van ander vilt

Vervaardiging uit (42):

 

natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen, of

 

chemische materialen of textielmassa.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit garen (43).

Wel mag juteweefsel als rug worden gebruikt.

 

ex Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit garen (44).

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van hoeden

Vervaardiging uit garen.

 

5902

Bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon

Vervaardiging uit garen.

 

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen.

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

Vervaardiging uit garen (45).

 

5905

Wandbekleding van textielstof

Vervaardiging uit garen.

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen.

 

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik

Vervaardiging uit garen.

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:

   
 
 • – 
  gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

5909 t/m 5911

Artikelen van textiel, voor technisch gebruik:

   
 
 • – 
  polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels, dan wel uit lompen en vodden bedoeld bij post 6310 .

 
 
 • – 
  al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van papier of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of voorzien van een deklaag, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag, bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen (46).

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit garen (47).

 

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit garen (48).

 

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:

   
 
 • – 
  verkregen door het aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij in vorm zijn gesneden hetzij direct in vorm zijn verkregen

Vervaardiging uit weefsel.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit garen (49)

 

ex Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit weefsel.

 

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

   
 
 • – 
  geborduurd

Vervaardiging uit garen (50)  (51).

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (52).

 
 • – 
  andere

Vervaardiging uit garen (53)  (54).

Confectioneren gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte goederen bedoeld bij de posten 6213 en 6214 niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

6217

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212 ) van kleding of van kledingtoebehoren:

   
 
 • – 
  geborduurd

Vervaardiging uit garen (55).

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (56).

 
 • – 
  vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen (57).

Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product (58).

 
 • – 
  tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

6301 t/m 6304

Dekens, beddenlinnen en dergelijke; gordijnen en dergelijke; andere artikelen voor stoffering:

   
 
 • – 
  van vilt of van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit (59):

 

vezels, of

 

chemische materialen of textielmassa.

 
 
 • – 
  andere:
   
 
 • – 
  – geborduurd

Vervaardiging uit garen (60)  (61).

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk) met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – andere

Vervaardiging uit garen (62)  (63).

 

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit garen (64).

 

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen

Vervaardiging uit weefsel.

 

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk onderdeel van het stel of het assortiment moet voldoen aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van niet meer dan 25 % van de prijs af fabriek van het stel of het assortiment.

 

ex Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406 .

 

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

6505

hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels (65).

 

ex Hoofdstuk 66

Paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen.

 

ex 6812

Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

 

ex 6814

Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen).

 

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 7003 , ex 7004 en ex 7005

Glas voorzien van een niet-reflecterende laag

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001 .

 

7006

Glas bedoeld bij post 7003 , 7004 of 7005 , gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden:

   
 
 • – 
  platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrisch laagje, halfgeleidend, volgens de normen van SEMII (66)

Vervaardiging uit niet-beklede platen van glas (substraten) bedoeld bij post 7006 .

 
 
 • – 
  ander

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001 .

 

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001 .

 

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001 .

 

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001 .

 

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product,

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018 )

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product,

of

versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk waarvan de waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 7019

Werken (andere dan garen) van glasvezels

Vervaardiging uit:

 

ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

 

glaswol.

 

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 7101

Echte of gekweekte parels, gesorteerd en tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 7102 , ex 7103 en ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen.

 

7106 , 7108 en 7110

Edele metalen:

   
 
 • – 
  onbewerkt

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 7106 , 7108 of 7110 .

Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van de edele metalen bedoeld bij post 7106 , 7108 of 7110 ,

of

legering van de edele metalen bedoeld bij post 7106 , 7108 of 7110 onderling of met onedele metalen.

 
 • – 
  halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen.

 

ex 7107 , ex 7109 en ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt.

 

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, waarvan de totale waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

7207

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201 , 7202 , 7203 , 7204 of 7205 .

 

7208 t/m 7216

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7206 of 7207 .

 

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7207 .

 

ex 7218

Halffabricaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201 , 7202 , 7203 , 7204 of 7205 .

 

7219 t/m 7222

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van roestvrij staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7218 .

 

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7218 .

 

ex 7224

Halffabricaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201 , 7202 , 7203 , 7204 of 7205 .

 

7225 t/m 7228

Gewalste platte producten en walsdraad, staven en profielen, van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7206 , 7207 , 7218 of 7224 .

 

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7224 .

 

ex Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206 .

 

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206 .

 

7304 , 7305 en 7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer of van staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206 , 7207 , 7218 of 7224 .

 

ex 7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestaande uit verschillende delen

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken met een totale waarde van niet meer dan 35 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406 ; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt.

 

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 7315 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7401

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

7402

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:

   
 
 • – 
  geraffineerd koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  koperlegeringen en geraffineerd koper dat andere elementen bevat

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of uit resten en afval van koper.

 

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7501 t/m 7503

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling, uit niet-gelegeerd aluminium of uit resten en afval van aluminium.

7602

Resten en afval, van aluminium

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 7616

Werken van aluminium andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium, mogen echter worden gebruikt;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 77

Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het GS

   

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7801

Ruw lood:

   
 
 • – 
  geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt.

 

7802

Resten en afval, van lood

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

7901

Ruw zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt.

 

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8001

Ruw tin

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt.

 

8002 en ex 8007

Resten en afval, van tin; andere werken van tin

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen:

   
 
 • – 
  andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffen

Vervaardiging waarbij de totale waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex Hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205 , opgemaakt voor de verkoop in het klein

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan de posten 8202 tot en met 8205 . Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan evenwel in het stel worden opgenomen tot een waarde van niet meer dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel.

 

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8208

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208 ), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen lemmeten en handvatten van onedel metaal worden gebruikt.

 

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt.

 

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt.

 

ex Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 8302

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen; automatische deursluiters en deurdrangers

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Andere materialen bedoeld bij post 8302 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van niet meer dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Andere materialen bedoeld bij post 8306 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van niet meer dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8401

Splijtstofelementen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het eindproduct.

 

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8403 en ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402 , en hulptoestellen voor ketels voor centrale verwarming

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 8403 of 8404 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8412

Andere motoren en andere krachtmachines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8413

Roterende verdringerpompen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8414

Ventilatoren, blowers en dergelijke, voor industrieel gebruik

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof- en kartonindustrie

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8425 t/m 8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:

   
 
 • – 
  wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8443

Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators en hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8444 t/m 8447

Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 en 8445

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440 ; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines:

   
 
 • – 
  naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij het monteren van de kop (zonder motor) zijn gebruikt, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong;

 

de gebruikte draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen al van oorsprong zijn.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8456 , 8457 t/m 8465 en ex 8466

Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466 , met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  waterstraalsnijmachines;
 • – 
  delen en toebehoren van waterstraalsnijmachines

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8469 t/m 8472

Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators en hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8486

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 

Gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken van metaal, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 

Aftekeninstrumenten, zijnde patroongeneratoren van de soort gebruikt voor het vervaardigen van maskers of systeemrasters ("reticles") op substraten voorzien van een lichtgevoelige laag; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 

Vormen voor het spuitgieten of het persgieten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8487

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8503 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8501 of 8503 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8504

Voedingseenheden van de soort gebruikt voor automatische gegevensverwerkende machines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 8517

Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443 , 8525 , 8527 en 8528

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8519

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8522

Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 of 8521

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8523

Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, "intelligente kaarten" en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:

   
 
 • – 
  platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop niet is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8523 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  intelligente kaarten

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8541 of 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8525

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera's; digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8528

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden:

   
 
 • – 
  monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528 :

   
 
 • – 
  uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8535

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor spanningen van meer dan 1 000 V

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels:

   
 
 • – 
  toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor spanningen van niet meer dan 1 000 V

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels
   
 
 • – 
  – van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  – van keramische stoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 
 
 • – 
  – van koper

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536 , voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8541

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafers

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen:

   
 
 • – 
  monolithische geïntegreerde schakelingen

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8541 of 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  multichips die deel uitmaken van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8541 of 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt - zogenaamd emaildraad - of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546 ; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8548

Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:

   
 
 • – 
  elektronische microassemblages

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8608

Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8710

Gevechtswagens en pantserauto's, ook indien met bewapening; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:

   
 
 • – 
  met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van:
   
 
 • – 
  – niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  – meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8712

Tweewielige rijwielen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 8804 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Scheepsrompen bedoeld bij post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9001

Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544 ; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9002

Lenzen, prisma's, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9004

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 9005

Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor, met uitzondering van astronomische refractietelescopen en onderstellen daarvoor

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen en -buizen met elektrische ontsteking

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9007

Filmcamera's en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9016

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:

   
 
 • – 
  tandartsstoelen voorzien van ingebouwde tandheelkundige apparatuur, alsmede spuwkommen met mondspoeler

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 9018 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

9019

Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

9020

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

9024

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014 , 9015 , 9028 en 9032

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen:

   
 
 • – 
  delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015 ; stroboscopen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90; profielprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9032

Automatische regelaars

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 91

Uurwerken; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9105

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken

Vervaardiging waarbij:

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches")

Vervaardiging:

 

waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

 

waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 9114 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102 , alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9112

Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9113

Horlogebanden en delen daarvan:

   
 
 • – 
  van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd, of van metaal geplateerd met edel metaal

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 
 
 • – 
  andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9401 en ex 9403

Meubelen van onedele metalen, met delen van niet-opgevulde katoenstof met een gewicht van niet meer dan 300 gram per m2

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product,

of

Vervaardiging uit al in een gebruiksklare vorm geconfectioneerde katoenstof bedoeld bij post 9401 of 9403 , mits:

 

de waarde ervan niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product;

 

alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn en onder een andere post dan post 9401 of 9403 zijn ingedeeld.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 9506

Golfstokken en delen van golfstokken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen ruw gevormde blokken voor het maken van de koppen van golfstokken worden gebruikt.

 

ex Hoofdstuk 96

Diverse werken; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

ex 9601 en ex 9602

Werken van stoffen van dierlijke herkomst of van plantaardige of minerale stoffen, geschikt om te worden gesneden

Vervaardiging uit "bewerkte" materialen bedoeld bij dezelfde post.

 

ex 9603

Bezems en borstels (met uitzondering van bezems en dergelijk borstelwerk, bestaande uit samengebonden materialen, ook indien met steel, alsmede borstels vervaardigd uit marter- of eekhoornhaar), met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus, verfkussens en verfrollen, wissers van rubber of van andere soepele stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

Elk artikel in het assortiment moet voldoen aan de regel die van toepassing zou zijn indien het geen deel uitmaakte van het assortiment. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel in het assortiment worden opgenomen tot een totale waarde van ten hoogste 15 % van de prijs af fabriek van het assortiment.

 

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Wel mogen onder dezelfde post ingedeelde pennen en penpunten worden gebruikt.

 

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging waarbij:

 

alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

 

de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 9613

Aanstekers met piëzo-elektrisch ontstekingsmechanisme

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 9613 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

 

ex 9614

Pijpen, pijpenkoppen daaronder begrepen

Vervaardiging uit ebauchons.

 

9619

Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby's en dergelijke artikelen, ongeacht van welk materiaal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

9620

Statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

Hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

"


 • (1) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • (2) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in aantekening 7.2.
 • (3) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in aantekening 7.2.
 • (4) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in aantekening 7.2.
 • (5) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • (6) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • (7) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • (8) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • (9) 
  Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Volgens aantekening 3 op hoofdstuk 32 behoren tot deze post preparaten op basis van kleurstoffen van de soort gebruikt voor het kleuren van stoffen of als bestanddeel bij de vervaardiging van kleurpreparaten, mits zij niet onder een andere post van hoofdstuk 32 zijn ingedeeld.
 • Als groep wordt beschouwd ieder deel van de post dat door een puntkomma van de rest is gescheiden.
 • Bijzondere voorwaarden inzake aangewezen behandelingen zijn opgenomen in de aantekeningen 7.1 en 7.3.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Bij producten samengesteld uit materialen die zijn ingedeeld onder de posten 3901 tot en met 3906 enerzijds en de posten 3907 tot en met 3911 anderzijds, geldt deze beperking alleen voor de groep materialen in het product met het hoogste gewicht.
 • Als zeer transparant wordt beschouwd: folie waarvan het doorzichtigheidsverlies, gemeten met een nefolometer van Gardner volgens ASTM-D 1003-16 (troebelingsfactor), minder dan 2 % bedraagt.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 6.
 • Zie aantekening 6 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van stukken brei- of haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebracht.
 • Zie aantekening 5 voor bijzondere voorwaarden in verband met producten die uit een mengsel van textielmaterialen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 6 voor artikelen van brei- of haakwerk, niet elastisch of gegummeerd, verkregen door het aaneennaaien of op andere wijze samenvoegen van stukken brei- of haakwerk die in vorm zijn gesneden of rechtstreeks in vorm zijn gebracht.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • Zie aantekening 5 voor de bijzondere voorwaarden voor producten die uit een mengsel van textielstoffen zijn vervaardigd.
 • SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

BIJLAGE II

"BIJLAGE VIII BIJ PROTOCOL II

LANDEN EN GEBIEDEN OVERZEE

Voor de toepassing van dit protocol worden onder "landen en gebieden overzee" de hieronder genoemde landen en gebieden verstaan die zijn bedoeld in bijlage II bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie:

(onverminderd het statuut van deze landen en gebieden of de ontwikkeling van dat statuut)

 

1.

landen en gebieden overzee die speciale banden hebben met het Koninkrijk Denemarken:

 

Groenland;

 

2.

landen en gebieden overzee die speciale banden hebben met de Franse Republiek:

 

Nieuw-Caledonië en onderhorigheden,

 

Frans-Polynesië,

 

Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden,

 

Wallis en Futuna,

 

Saint-Pierre en Miquelon,

 

Saint-Barthélemy;

 

3.

landen en gebieden overzee die speciale banden hebben met het Koninkrijk der Nederlanden:

 

Aruba,

 

Nederlandse Antillen,

 

Bonaire,

 

Curaçao,

 

Saba,

 

Sint-Eustatius,

 

Sint-Maarten;

 

4.

landen en gebieden overzee die speciale banden hebben met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland:

 

Anguilla,

 

Caymaneilanden,

 

Falklandeilanden,

 

Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden,

 

Montserrat,

 

Pitcairn,

 

Sint-Helena met onderhorigheden,

 

Brits Antarctica,

 

Brits gebied in de Indische Oceaan,

 

Turks- en Caicoseilanden,

 

Britse Maagdeneilanden,

 

Bermuda.

"


Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.