Besluit 2019/2245 - Standpunt EU in het bij de Associatieovereenkomst met Moldavië opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wat betreft de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst

1.

Wettekst

30.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/283

 

BESLUIT (EU) 2019/2245 VAN DE RAAD

van 19 december 2019

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, opgerichte Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wat betreft de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (1) (“de overeenkomst”) is op 23 mei 2016 namens de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2016/839 van de Raad (2) en op 1 juli 2016 in werking getreden.

 

(2)

Ingevolge artikel 438, lid 3, van de overeenkomst is het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, zoals bedoeld in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst, bevoegd om besluiten vast te stellen op terreinen waarvoor de bij artikel 434, lid 1, van de overeenkomst opgerichte Associatieraad bevoegdheden heeft overgedragen aan het Associatiecomité. Op 16 december 2014 heeft de Associatieraad bij Besluit nr. 3/2014 (3) aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bevoegdheid tot het actualiseren of wijzigen van bepaalde met handel verband houdende bijlagen bij de overeenkomst overgedragen.

 

(3)

Na overleg zijn de Unie en de Republiek Moldavië overeengekomen om, op basis van de wederkerigheid zoals die is voorzien in artikel 147 van de overeenkomst, het volume van sommige producten waarvoor jaarlijkse tariefcontingenten zonder douanerechten gelden, te verhogen.

 

(4)

De Unie heeft ermee ingestemd de omvang van de tariefcontingenten (TRQ’s) voor goederen van oorsprong uit de Republiek Moldavië te verhogen voor druiven voor tafelgebruik en pruimen en een nieuw tariefcontingent voor kersen in te voeren. De Republiek Moldavië heeft ermee ingestemd het volume van de tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit de Unie geleidelijk te verhogen voor de volgende producten die zijn opgenomen in de lijst van concessies (Republiek Moldavië) in bijlage XV-D bij de overeenkomst: varkensvlees (“TRQ 1”), pluimvee (“TRQ 2”), zuivel (“TRQ 3”) en suiker (“TRQ 5”).

 

(5)

De Republiek Moldavië heeft de Unie verzocht bijlage XV‐C bij de overeenkomst te wijzigen om het invoervolume voor tarwe (meel en pellets), gerst (meel en pellets), mais (meel en pellets) en verwerkte producten van granen voor de toepassing van het antiontwijkingsmechanisme van artikel 148 van de overeenkomst te verhogen.

 

(6)

Het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken zal besluit tot actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst vaststellen. Dat besluit is bindend voor de Unie.

 

(7)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet worden ingenomen met betrekking tot de actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst.

 

(8)

Het standpunt van de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken moet derhalve worden gebaseerd op het aangehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, zoals bedoeld in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst, over de actualisering van bijlage XV bij de overeenkomst wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Associatiecomité EU-Moldavië in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken tot actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de overeenkomst.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 19 december 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

  • K. 
    MIKKONEN
 

  • (2) 
    Besluit (EU) 2016/839 van de Raad van 23 mei 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (PB L 141 van 28.5.2016, blz. 28).
  • (3) 
    Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Republiek Moldavië van 16 december 2014 inzake de overdracht van enkele bevoegdheden van de Associatieraad aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken [2015/673] (PB L 110 van 29.4.2015, blz. 40).
 

BESLUIT NR. …/…

VAN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-REPUBLIEK MOLDAVIË IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN

van …

betreffende de actualisering van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds,

HET ASSOCIATIECOMITÉ IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN,

Gezien de op 27 juni 2014 te Brussel ondertekende Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, en met name artikel 147, leden 4 en 5, artikel 148, lid 5, en artikel 438, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, (“de overeenkomst”) is op 1 juli 2016 in werking getreden.

 

(2)

Na overleg zijn de Republiek Moldavië en de Unie overeengekomen om, op basis van de wederkerigheid zoals die is voorzien in artikel 147 van de overeenkomst, het volume van sommige producten waarvoor jaarlijkse tariefcontingenten zonder douanerechten gelden, te verhogen.

 

(3)

De EU heeft ermee ingestemd de omvang van de tariefcontingenten (TRQ’s) voor goederen van oorsprong uit de Republiek Moldavië voor druiven voor tafelgebruik en pruimen te verhogen en een nieuw tariefcontingent voor kersen in te voeren. De Republiek Moldavië heeft ermee ingestemd het volume van de tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit de EU geleidelijk te verhogen voor de volgende producten die zijn opgenomen in de lijst van concessies (Republiek Moldavië) van bijlage XV-D bij de overeenkomst: varkensvlees (“TRQ 1”), pluimvee (“TRQ 2”), zuivel (“TRQ 3”) en suiker (“TRQ 5”).

 

(4)

Naar aanleiding van een verzoek van de Republiek Moldavië overeenkomstig artikel 148 van de overeenkomst heeft de Unie ermee ingestemd het reactievolume voor tarwe (meel en pellets), gerst (meel en pellets), maïs (meel en pellets) en verwerkte granen te verhogen.

 

(5)

Op 16 december 2014 heeft de Associatieraad bij Besluit nr. 3/2014 aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, zoals bedoeld in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst, de bevoegdheid overgedragen om bepaalde met handel verband houdende bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XV bij de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

Bijlage XV-A wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

 

2)

In bijlage XV-B wordt in de lijst van producten waarop invoerprijzen van toepassing zijn de regel met GN-code 2012 0809 29 00 en de omschrijving “Kersen (m.u.v. zure kersen), vers” geschrapt.

 

3)

In bijlage XV-C worden de reactievolumes voor de volgende productcategorieën als volgt gewijzigd:

 

a)

voor productcategorie 6 (“Tarwe, meel en pellets”) wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het getal “75 000” vervangen door het getal “150 000”;

 

b)

voor productcategorie 7 (“Gerst, meel en pellets”) wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het getal “70 000” vervangen door het getal “100 000”;

 

c)

voor productcategorie 8 (“Mais, meel en pellets”) wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het getal “130 000” vervangen door het getal “250 000”, en

 

d)

voor productcategorie 10 (“Verwerkte producten van granen”) wordt in de kolom met de titel “Reactievolume (ton)” het bedrag “2 500” vervangen door het bedrag “5 000”.

 

4)

In bijlage XV-D wordt in de lijst van concessies (Republiek Moldavië) de vierde kolom met de titel “Categorie” als volgt gewijzigd:

 

a)

alle verwijzingen naar “TRQ 1 (4 000 t)” worden vervangen door “TRQ 1 (4 500 t; voor het jaar 2021: 5 000 t, en vanaf het jaar 2022: 5 500 t)”;

 

b)

alle verwijzingen naar “TRQ 2 (4 000 t)” worden vervangen door “TRQ 2 (5 000 t; voor het jaar 2021: 5 500 t, en vanaf het jaar 2022: 6 000 t)”;

 

c)

alle verwijzingen naar “TRQ 3 (1 000 t)” worden vervangen door “TRQ 3 (1 500 t, en vanaf het jaar 2021: 2 000 t)”;

 

d)

alle verwijzingen naar “TRQ 5 (5 400 t)” worden vervangen door “TRQ 5 (7 000 t; voor het jaar 2021: 8 000 t, en vanaf het jaar 2022: 9 000 t)”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …,

Voor het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken

De voorzitter

 

BIJLAGE

„BIJLAGE XV-A

PRODUCTEN WAARVOOR JAARLIJKSE TARIEFCONTINGENTEN ZONDER DOUANERECHTEN GELDEN (UNIE)

 

Volgnummer

GN-code 2012

Omschrijving

Hoeveelheid (ton)

Recht

1.

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld

2 000

vrij

2.

0703 20 00

Knoflook, vers of gekoeld

220

vrij

3.

0806 10 10

Druiven voor tafelgebruik, vers

20 000

vrij

4.

0808 10 80

Appelen, vers (m.u.v. persappelen, los verladen, van 16 september tot en met 15 december)

40 000

vrij

5.

0809 29 00

Kersen (m.u.v. zure kersen), vers

1 500

vrij

6.

0809 40 05

Pruimen, vers

15 000

vrij

7.

2009 61 10

Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van niet meer dan 30 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht

500

vrij”

2009 69 19

Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van meer dan 67 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 22 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 69 51

Geconcentreerd druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht

2009 69 59

Druivensap, druivenmost daaronder begrepen, ongegist, alcoholvrij, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, met een brixwaarde van meer dan 30 doch niet meer dan 67 bij 20 °C en met een waarde van meer dan 18 EUR per 100 kg nettogewicht (m.u.v. geconcentreerd druivensap)

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.