Besluit 2019/2246 - Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

1.

Wettekst

30.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/288

 

BESLUIT (EU) 2019/2246 VAN DE RAAD

van 19 december 2019

betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité voor de CETA in te nemen standpunt met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in combinatie met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”), is op 30 oktober 2016 ondertekend.

 

(2)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2017/38 van de Raad (1) worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast.

 

(3)

In artikel 29.8, lid 1, van de overeenkomst is bepaald dat het bij artikel 26.1 van de overeenkomst ingestelde Gemengd Comité voor de CETA een lijst van ten minste 15 personen moet opstellen die bereid en in staat zijn om als arbiter op te treden.

 

(4)

Daarom dient het standpunt te worden bepaald dat namens de Unie in het Gemengd Comité voor de CETA moet worden ingenomen, omdat het beoogde besluit bindend zal zijn voor de Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het namens de Unie in het Gemengd Comité voor de CETA in te nemen standpunt met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst, moet worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Comité voor de CETA.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 19 december 2019.

Voor de Raad

De voorzitter

  • K. 
    MIKKONEN
 

  • (1) 
    Besluit (EU) 2017/38 van de Raad van 28 oktober 2016 betreffende de voorlopige toepassing van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (PB L 11 van 14.1.2017, blz. 1080).
 

ONTWERP VAN

BESLUIT NR. ... VAN HET GEMENGD COMITÉ VOOR DE CETA

van ...

tot opstelling van een lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VOOR DE CETA,

Gezien de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”), en met name artikel 29.8,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig artikel 30.7, lid 3, van de overeenkomst worden bepaalde onderdelen van de overeenkomst sinds 21 september 2017 voorlopig toegepast.

 

(2)

In artikel 29.8, lid 1, van de overeenkomst is bepaald dat het Gemengd Comité voor de CETA een lijst van ten minste 15 personen moet opstellen die bereid en in staat zijn om als arbiter op te treden. De lijst van arbiters moet uit drie sublijsten bestaan: een sublijst voor elke partij en een sublijst van personen die geen onderdaan van een van de partijen zijn en die voor het voorzitterschap in aanmerking komen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

 

1.

De lijst van arbiters die voor de toepassing van artikel 29.8 van de overeenkomst moest worden opgesteld, is vastgesteld in de bijlage.

 

2.

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld door het Gemengd Comité voor de CETA.

Gedaan te …

Voor het Gemengd Comité voor de CETA

 

BIJLAGE

LIJST VAN ARBITERS, OPGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29.8 VAN DE OVEREENKOMST

Sublijst voor Canada:

 

1.

Serge Fréchette

 

2.

Valerie Hughes

 

3.

Matthew Kronby

 

4.

Debra Steger

 

5.

  • J. 
    Christopher Thomas
 

6.

Cherise Valles

Sublijst voor de EU:

 

1.

Claudio Dordi

 

2.

Michael Hahn

 

3.

Pieter Jan Kuijper

 

4.

Hélène Ruiz Fabri

 

5.

Peter Van den Bossche

Sublijst van voorzitters:

 

1.

James Bacchus

 

2.

Christian Häberli

 

3.

Daniel Moulis

 

4.

David Unterhalter

 

5.

Seung Wha Chang

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.