Besluit 2020/1583 - Standpunt EU in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië over de vervanging van de lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden

1.

Wettekst

30.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 362/23

 

BESLUIT (EU) 2020/1583 VAN DE RAAD

van 23 oktober 2020

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de vervanging van de lijst van personen die in geschillenbeslechtingsprocedures als arbiter kunnen optreden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (1) (“de overeenkomst”) is namens de Unie ondertekend overeenkomstig Besluit (EU) 2018/104 van de Raad (2) en wordt voorlopig gedeeltelijk toegepast sinds 1 juni 2018.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 339, lid 1, van de overeenkomst heeft het Partnerschapscomité op zijn vergadering van 17 oktober 2019 een lijst opgesteld van 15 personen die bereid en in staat zijn als arbiter op te treden (hierna “de lijst van arbiters” genoemd).

 

(3)

Armenië heeft de Unie ervan in kennis gesteld dat één van de door dat land voorgestelde personen niet langer voldoet aan de voorwaarden van artikel 339, lid 2, van de overeenkomst en derhalve moet worden vervangen.

 

(4)

Om de werking van de voorlopig toegepaste bepalingen van de overeenkomst te waarborgen, dient het Partnerschapscomité een besluit tot vervanging van de lijst van arbiters door een gewijzigde lijst vast te stellen.

 

(5)

Het is passend het namens de Unie in het Partnerschapscomité in te nemen standpunt te bepalen, aangezien het besluit van het Partnerschapscomité tot vervanging van de lijst van arbiters voor de Unie bindend zal zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Partnerschapscomité dat is opgericht bij de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, over de vervanging van de lijst van arbiters als bedoeld in artikel 339 van die overeenkomst, wordt gebaseerd op het overeenkomstige ontwerpbesluit van het Partnerschapscomité (3).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 23 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

  • S. 
    SCHULZE
 

  • (2) 
    Besluit (EU) 2018/104 van de Raad van 20 november 2017 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (PB L 23 van 26.1.2018, blz. 1).
  • (3) 
    Zie document ST 11524/20 op http://register.consilium.europa.eu
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.