Verordening 2020/2131 - Afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen

1.

Wettekst

18.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 430/1

 

VERORDENING (EU) 2020/2131 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 december 2020

betreffende de afschaffing van de douanerechten op bepaalde goederen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Unie en de Verenigde Staten van Amerika (de “Verenigde Staten”) hebben de omvangrijkste en diepste bilaterale handels- en investeringsbetrekkingen ter wereld en hebben sterk geïntegreerde economieën. De wederzijdse handel in goederen en diensten tussen beide partijen is goed voor meer dan 1 biljoen EUR per jaar, wat ongeveer 3 000 miljoen EUR per dag is. Deze nauwe handels- en investeringsrelatie is gunstig voor consumenten, werknemers, bedrijven en investeerders.

 

(2)

De Unie is vastbesloten haar handels- en investeringsrelatie met de Verenigde Staten te verbeteren. Dit omvat onder meer het aanwenden van nieuwe manieren om de bilaterale handelsbetrekkingen te verbeteren, handelsbelemmeringen aan te pakken en lopende handelsgeschillen op te lossen. Om verdere verstoring van deze handelsrelatie te voorkomen, moeten voor een beperkt aantal goederen de invoerrechten van de Unie voor een periode van vijf jaar op erga-omnesgrondslag worden afgeschaft.

 

(3)

De afschaffing van douanerechten moet afhankelijk zijn van de daadwerkelijke uitvoering door de Verenigde Staten van hun aangekondigde verlaging van douanerechten op een bepaald aantal goederen en van het niet-invoeren door de Verenigde Staten van nieuwe maatregelen die de doelstellingen van de Gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten en de Europese Unie over een tariefovereenkomst van 21 augustus 2020 (de “gezamenlijke verklaring”) (2) zouden ondermijnen.

 

(4)

De afschaffing van de douanerechten moet van toepassing zijn met ingang van dezelfde datum als de daadwerkelijke uitvoering van de aankondiging van de Verenigde Staten wat betreft de verlaging van hun douanerechten op een bepaald aantal goederen, namelijk vanaf 1 augustus 2020.

 

(5)

Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening moeten er aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om de toepassing van deze verordening tijdelijk op te schorten indien niet aan de in deze verordening genoemde voorwaarden is voldaan. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (3).

 

(6)

Gezien de urgentie om verdere verstoringen van de handelsrelatie tussen de Unie en de Verenigde Staten te vermijden, moet deze verordening onmiddellijk na de bekendmaking ervan in werking treden. Om dezelfde reden wordt het ook passend geacht om te voorzien in een uitzondering op de periode van acht weken bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie is gehecht,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Afschaffing van douanerechten

De van toepassing zijnde invoerrechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor de goederen die zijn ingedeeld in de in deel I van de bijlage vermelde tariefposten bedragen 0 % (vrij van rechten) op erga-omnesgrondslag.

Artikel 2

Voorwaarden voor de afschaffing van douanerechten

Voor de afschaffing van de douanerechten voor de goederen die zijn ingedeeld in de in deel I van de bijlage vermelde tariefposten gelden de volgende voorwaarden:

 

a)

de verlaging van douanerechten door de Verenigde Staten op erga-omnesgrondslag voor de goederen die zijn ingedeeld in de in deel II van de bijlage vermelde tariefposten, alsmede

 

b)

het niet invoeren door de Verenigde Staten van nieuwe maatregelen tegen de Unie die de doelstellingen van de gezamenlijke verklaring ondermijnen.

Artikel 3

Tijdelijke opschorting

Indien de Verenigde Staten niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, of indien er voldoende bewijs is van een toekomstige niet-naleving van deze voorwaarden door de Verenigde Staten, kan de Commissie een uitvoeringshandeling vaststellen tot schorsing van de in artikel 1 bedoelde douanerechten totdat aan de in artikel 2 uiteengezette voorwaarden is voldaan. Die uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 4, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 4

Comitéprocedure

 • 1. 
  De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 285 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Comité douanewetboek. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
 • 2. 
  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

 • 1. 
  Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • 2. 
  Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2025.
 • 3. 
  De Commissie maakt een bericht van opschorting bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie ingeval de toepassing van deze verordening op grond van artikel 3 wordt opgeschort of ingeval deze verordening vóór 31 juli 2025 ophoudt van toepassing te zijn.
 • 4. 
  Op verzoek van de betrokken marktdeelnemers vergoeden de nationale douaneautoriteiten van de betrokken lidstaten alle invoerrechten die zijn betaald en die hoger zijn dan die welke overeenkomstig deze verordening van toepassing zijn voor invoer vanuit de Verenigde Staten tussen 1 augustus 2020 en 18 december 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2020.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

 • D. 
  M. SASSOLI

Voor de Raad

De voorzitter

 • M. 
  ROTH
 

 • (1) 
  Standpunt van het Europees Parlement van 26 november 2020 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 9 december 2020.
 • (2) 
  Zie document ST 12652/20 op http://register.consilium.europa.eu
 • (3) 
  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
 • (4) 
  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
 

BIJLAGE

Deel I (gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie)

 

GN-code

Beschrijving

0306 11 90

Langoesten (Palinurus spp., Panulirus spp. en Jasus spp.), ook indien gerookt, ook indien ontdaan van de schaal, bevroren, incl. langoesten in de schaal die eerst zijn gestoomd of in water gekookt (m.u.v. staarten van langoesten)

0306 12 10

Zeekreeften (Homarus spp.), in gehele staat, bevroren, ook indien gerookt, gestoomd of in water gekookt

0306 12 90

Zeekreeften (Homarus spp.), ook indien gerookt, ook indien ontdaan van de schaal, bevroren, incl. zeekreeften in de schaal die eerst zijn gestoomd of in water gekookt (anders dan in gehele staat)

0306 32 10

Zeekreeften (Homarus spp.), levend

Deel II (douanetarief van de Verenigde Staten)

 

Tariefcode

Beschrijving

Bestaand MFN-tarief

Nieuw MFN-tarief

1604 20 05

Producten die vlees bevatten van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, bereide maaltijden

10 %

5 %

7013 41 50

Glaswerk voor tafel- of keukengebruik (ander dan drinkglazen), van kristal, met een waarde van meer dan 5 USD

6 %

3 %

3214 90 50

Niet-vuurvaste preparaten van de soort gebruikt voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk, niet op rubber gebaseerd

6,5 %

3,25 %

3601 00 00

Buskruit

6,5 %

3,25 %

9613 10 00

Sigarettenaanstekers en soortgelijke aanstekers, met gas als brandstof, niet navulbaar, zakformaat

8 %

4 %

9613 90 80

Onderdelen van niet-elektrische sigarettenaanstekers en soortgelijke aanstekers

8 %

4 %

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.