Besluit 2021/671 - Standpunt EU in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven

1.

Wettekst

26.4.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/19

 

BESLUIT (EU) 2021/671 VAN DE RAAD

van 20 april 2021

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De richtsnoeren in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (“de regeling”) zijn in de Unie van toepassing krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).

 

(2)

Op de 145e zitting van de vergadering van deelnemers aan de regeling die op 17 november 2020 heeft plaatsgevonden, is overeengekomen om in een schriftelijke procedure een besluit tot wijziging van de regeling vast te stellen om de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven te verhogen.

 

(3)

Het beoogde besluit om de overheidssteun voor plaatselijke uitgaven te verhogen, moet voorzien in een aanpassing van de bepalingen inzake steun voor plaatselijke uitgaven in de regeling aan de bestaande handels- en productiepatronen. Mondiale waardeketens hebben de aankoopbeslissingen van exporteurs veranderd en de meeste exporteurs betrekken nu leveringen uit meerdere landen en in toenemende mate uit het land waar de afnemer is gevestigd. Om exporteurs in de Unie meer flexibiliteit te bieden en optimale inkoopstrategieën mogelijk te maken, moet het plafond voor overheidssteun voor plaatselijke uitgaven worden verhoogd van 30 % naar 40 % van de waarde van de exportcontracten in hoge-inkomenslanden, en van 30 % naar 50 % van de waarde van het exportcontract in midden- en lage-inkomenslanden.

 

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen over het besluit dat moet worden vastgesteld door de deelnemers aan de regeling in de schriftelijke procedure, aangezien het beoogde besluit beslissende invloed kan hebben op de inhoud van het Unierecht, krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten met betrekking tot de vaststelling van een besluit tot verhoging van de overheidssteun voor exportkredieten in de vorm van plaatselijke uitgaven wordt gebaseerd op het voorstel van de Unie (2).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 20 april 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS

 

  • (1) 
    Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten en tot intrekking van de Beschikkingen 2001/76/EG en 2001/77/EG van de Raad (PB L 326 van 8.12.2011, blz. 45).
  • (2) 
    Zie document ST 7202/21 op http://register.consilium.europa.eu
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.