Besluit 2021/779 - Standpunt EU in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, over de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité in verband met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en om de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling te actualiseren

1.

Wettekst

12.5.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/43

 

BESLUIT (EU) 2021/779 VAN DE RAAD

van 10 mei 2021

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, over de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité om rekening te houden met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en om de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling te actualiseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (“de Handelsovereenkomst”) is op 26 juni 2012 ondertekend te Brussel. Overeenkomstig Besluit 2012/735/EU van de Raad (1) wordt de Handelsovereenkomst sinds 1 maart 2013 voorlopig toegepast tussen de Unie en haar lidstaten en Peru en sinds 1 augustus 2013 tussen de Unie en haar lidstaten en Colombia.

 

(2)

Om rekening te houden met de toetreding van Ecuador is de Handelsovereenkomst gewijzigd bij het Protocol van toetreding dat is ondertekend te Brussel op 11 november 2016 (2). Overeenkomstig Besluit (EU) 2016/2369 van de Raad (3) wordt de Handelsovereenkomst sinds 1 januari 2017 voorlopig toegepast tussen de Unie en haar lidstaten en Ecuador.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, punt g), vi), van de Handelsovereenkomst kan het Handelscomité de verwezenlijking van de doelstellingen van de Handelsovereenkomst bevorderen door middel van daarin voorziene wijzigingen van andere bepalingen die op grond van een uitdrukkelijke bepaling in de Handelsovereenkomst door het Handelscomité gewijzigd kunnen worden.

 

(4)

Op grond van artikel 13, lid 5, van de Handelsovereenkomst kan het Handelscomité bij de uitoefening van de in artikel 13 genoemde taken elk besluit nemen waarin de Handelsovereenkomst voorziet.

 

(5)

Het Handelscomité moet via de schriftelijke procedure een besluit tot wijziging van zijn Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 vaststellen.

 

(6)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Handelscomité moet worden ingenomen, aangezien het besluit voor de Unie bindend zal zijn.

 

(7)

Besluit nr. 1/2014 van het Handelscomité voorziet in de vaststelling van zijn reglement van orde op grond van artikel 13, lid 1, punt j), van de Handelsovereenkomst.

 

(8)

Besluit nr. 2/2014 van het Handelscomité voorziet in de vaststelling van het reglement van orde en de gedragscode voor scheidsrechters op grond van artikel 13, lid 1, punt h), en artikel 315 van de Handelsovereenkomst.

 

(9)

Besluit nr. 3/2014 van het Handelscomité voorziet in de opstelling van de lijst van scheidsrechters op grond van artikel 304, leden 1 en 4, van de Handelsovereenkomst.

 

(10)

Besluit nr. 4/2014 van het Handelscomité voorziet in de vaststelling van het reglement van orde voor de Groep van deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling op grond van artikel 284, lid 6, van de Handelsovereenkomst.

 

(11)

Besluit nr. 5/2014 van het Handelscomité voorziet in de oprichting van een Groep van deskundigen inzake kwesties die vallen onder de titel Handel en duurzame ontwikkeling op grond van artikel 284, lid 3, van de Handelsovereenkomst.

 

(12)

Om rekening te houden met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en met de noodzaak de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling te actualiseren, moeten de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, over de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité is gebaseerd op het ontwerpbesluit van het Handelscomité (4).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 10 mei 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

 • J. 
  BORRELL FONTELLES
 

 • (1) 
  Besluit 2012/735/EU van de Raad van 31 mei 2012 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 354 van 21.12.2012, blz. 1).
 • (3) 
  Besluit (EU) 2016/2369 van de Raad van 11 november 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van het protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 1).
 • (4) 
  Zie document ST 7767/21 ophttp://register.consilium.europa.eu
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.