Besluit 2022/1910 - Vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

1.

Wettekst

7.10.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 261/1

 

BESLUIT (EU) 2022/1910 VAN DE RAAD

van 29 september 2022

betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Unie is partij bij de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (“de overeenkomst”), die door de Unie is gesloten bij Besluit 92/580/EEG van de Raad (1), en is lid van de Internationale Suikerorganisatie.

 

(2)

Op basis van de bij de Besluiten (EU) 2017/2242 (2) en (EU) 2019/2136 (3) van de Raad verleende machtiging heeft de Commissie, onder leiding van de Conferentie van de Verenigde Naties voor handel en ontwikkeling, namens de Unie met de andere leden van de Internationale Suikerorganisatie onderhandelingen geopend om de overeenkomst te wijzigen.

 

(3)

De onderhandelingen over de wijzigingen van de overeenkomst zijn afgerond en de Internationale Suikerraad heeft de formulering van die wijzigingen goedgekeurd tijdens zijn 57e zitting in november 2020 en zijn 58e zitting in juni 2021.

 

(4)

Wijzigingen van de overeenkomst waarover tijdens de onderhandelingen overeenstemming wordt bereikt, kunnen overeenkomstig de procedure van artikel 44 van de overeenkomst door de Internationale Suikerraad aan de leden van de Internationale Suikerorganisatie worden aanbevolen.

 

(5)

Bij Besluit (EU) 2021/1851 van de Raad (4) werd de Commissie gemachtigd om bij de bijzondere stemming tijdens de 59e zitting van de Internationale Suikerraad in november 2021 te stemmen voor de aanbeveling dat de leden van de Internationale Suikerorganisatie de overeenkomst wijzigen. De Internationale Suikerraad heeft unaniem voor de wijzigingen van de overeenkomst gestemd.

 

(6)

Op grond van artikel 44, lid 1, van de overeenkomst moet elk lid van de Internationale Suikerorganisatie de depositaris in kennis stellen van zijn aanvaarding van de wijzigingen van de overeenkomst.

 

(7)

De wijzigingen van de overeenkomst moeten worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (“de overeenkomst”) worden namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de wijzigingen van de overeenkomst is bij dit besluit gevoegd.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 44, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving teneinde tot uitdrukking te brengen dat de Unie ermee instemt door de gewijzigde overeenkomst gebonden te zijn.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 29 september 2022.

Voor de Raad

De voorzitter

 • J. 
  SÍKELA
 

 • (2) 
  Besluit (EU) 2017/2242 van de Raad van 30 november 2017 houdende machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (PB L 322 van 7.12.2017, blz. 29).
 • (3) 
  Besluit (EU) 2019/2136 van de Raad van 5 december 2019 houdende machtiging om onderhandelingen te openen tot wijziging van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 (PB L 324 van 13.12.2019, blz. 3).
 • (4) 
  Besluit (EU) 2021/1851 van de Raad van 15 oktober 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Internationale Suikerraad moet worden ingenomen met betrekking tot wijzigingen van de Internationale Suikerovereenkomst 1992 en het tijdschema voor de uitvoering ervan (PB L 374 van 22.10.2021, blz. 49).
 

BIJLAGE

De Internationale Suikerovereenkomst 1992 (“de overeenkomst”) wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

Artikel 1 wordt vervangen door:

“Artikel 1

Doeleinden

De Internationale Suikerovereenkomst 1992 (hierna “deze overeenkomst” genoemd) heeft in de context van Resolutie 93 (IV) van de Conferentie van de Verenigde Naties inzake handel en ontwikkeling (Unctad) tot doel:

 

a)

te zorgen voor nauwere internationale samenwerking in verband met mondiale kwesties op het gebied van suiker en zoetstoffen en daarmee samenhangende aangelegenheden, met inbegrip van bio-energie en de productie van brandstofethanol uit suikergewassen;

 

b)

een forum te bieden voor intergouvernementeel overleg over de markten voor suiker en zoetstoffen, de markten voor bijproducten van de suikerindustrie, en brandstofethanol op basis van suikergewassen;

 

c)

de handel te vergemakkelijken door informatie te verzamelen en te verstrekken over de wereldmarkt voor suiker en andere zoetstoffen, over bio-energie en over brandstofethanol op basis van suikergewassen;

 

d)

de vraag naar suiker en suikergewassen, in het bijzonder voor niet-voedingsdoeleinden, te bevorderen.”.

 

2)

In artikel 23 wordt lid 1 vervangen door:

“1.   De Raad benoemt de uitvoerend directeur met bijzondere meerderheid van stemmen voor een periode van vier jaar. De benoeming door de Raad vindt plaats ten minste zes maanden vóór het begin van de ambtstermijn van de uitvoerend directeur. De Raad kan de uitvoerend directeur met bijzondere meerderheid van stemmen herbenoemen voor een tweede periode van vier jaar. De uitvoerend directeur wordt voor hoogstens twee ambtstermijnen benoemd. De specifieke voorwaarden voor de benoeming van de uitvoerend directeur worden vastgesteld door de Raad.”.

 

3)

Artikel 25 wordt vervangen door:

“Artikel 25

Vaststelling van de administratieve begroting en van de bijdragen van de leden

 • 1. 
  Voor de toepassing van dit artikel beschikken de leden over 2 000 stemmen.
 

2.

a)

Elk lid heeft een aantal stemmen, dat overeenkomstig lid 3 wordt vastgesteld.

b)

Geen enkel lid heeft minder dan zes stemmen.

c)

Er zijn geen deelstemmen. Bij de berekening van het aantal stemmen kan worden afgerond, zodat gewaarborgd is dat het totale aantal stemmen wordt toegewezen.

 • 3. 
  De aantallen stemmen worden jaarlijks bepaald via de volgende procedure: vanaf 2023 wordt het aantal stemmen voor elk lid jaarlijks, bij de publicatie van het “Sugar Year Book” door de Internationale Suikerorganisatie, berekend op basis van de volgende indicatoren en hun relatieve weging:
 

20 % van de stemmen op basis van het pro-rata-aandeel van dat lid in de totale uitvoer van de leden, plus

 

20 % van de stemmen op basis van het pro-rata-aandeel van dat lid in de totale invoer van de leden, plus

 

20 % van de stemmen op basis van het pro-rata-aandeel van dat lid in de totale productie van de leden, plus

 

20 % van de stemmen op basis van het pro-rata-aandeel van dat lid in de totale consumptie van de leden, plus

 

20 % van de stemmen op basis van het pro-rata-aandeel van dat lid in de totale financiële draagkracht van de leden. De financiële draagkracht is gelijk aan de meest recente gepubliceerde ratings voor de verdeling van de uitgaven van de Verenigde Naties.

Het aantal stemmen van elk lid wordt voor elk van de bovenstaande indicatoren berekend aan de hand van het gemiddelde van die indicator voor de afgelopen vijf jaar, gepubliceerd in de meest recente editie van het “Sugar Year Book” van de Internationale Suikerorganisatie. Het aandeel van elk lid in het totaal van alle leden voor de bovengenoemde indicatoren wordt berekend door de uitvoerend directeur. Alle bovenbedoelde gegevens worden ten tijde van de berekeningen aan de leden verstrekt.

 • 4. 
  Als leden toetreden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst, wordt hun aantal stemmen bepaald volgens de berekeningssleutel in de leden 2 en 3. Het aantal stemmen van de bestaande leden wordt dienovereenkomstig herberekend zodat het totale aantal stemmen 2 000 blijft.
 • 5. 
  Als leden uittreden, worden hun stemmen over de resterende leden verdeeld op basis van de herberekening van de aandelen van de resterende leden voor de vijf indicatoren, zodat het totale aantal stemmen van alle leden 2 000 blijft.
 • 6. 
  Overgangsregeling:
 

a)

Voor de berekening van aanpassingen wordt uitgegaan van de situatie met betrekking tot het aantal leden en het aantal stemmen in het jaar 2022.

 

b)

Gedurende de eerste vijf jaar van de overgangsperiode mag het aantal stemmen van elk lid niet meer dan 15 % hoger of lager zijn dan het aantal dat voor het voorgaande jaar was overeengekomen, en in de tweede vijf jaar van de overgangsperiode mag het aantal stemmen van elk lid niet meer dan 20 % hoger of lager zijn dan het aantal dat voor het voorgaande jaar was overeengekomen. Afronding overeenkomstig lid 2, punt c), is toegestaan, behalve als het aan een lid toegewezen aantal stemmen daardoor de overeengekomen percentages zou overschrijden.

 

c)

Voor de bepaling van de bijdrage per stem worden de stemmen die niet zijn toegewezen als gevolg van lid 6, punt b), niet opnieuw onder de overige leden verdeeld. De bijdrage per stem wordt dus bepaald aan de hand van het herberekende totale aantal stemmen, mits dat niet groter is dan 2 000 stemmen.

 

d)

De overgangsregeling verstrijkt na tien jaar.

 • 7. 
  Artikel 26, lid 2, betreffende de schorsing van het stemrecht in verband met nalatigheid bij het nakomen van de verplichtingen, is niet van toepassing op dit artikel.
 • 8. 
  In de tweede helft van elk jaar stelt de Raad de administratieve begroting van de Internationale Suikerorganisatie voor het volgende jaar vast en bepaalt hij de bijdrage per stem die de leden moeten betalen om in die begroting te voorzien, daarbij rekening houdend met lid 6 van dit artikel.
 • 9. 
  De bijdrage van elk lid in de administratieve begroting wordt berekend door de bijdrage per stem te vermenigvuldigen met het aantal stemmen die het betrokken lid op grond van dit artikel heeft, dat wil zeggen:
 

a)

voor de landen die lid zijn op het ogenblik waarop de administratieve begroting definitief wordt goedgekeurd, het aantal stemmen dat zij op dat ogenblik hebben, en

 

b)

voor de landen die lid worden na de vaststelling van de administratieve begroting, het aantal stemmen dat hun wordt toegewezen op het ogenblik waarop zij lid worden, aangepast in verhouding tot het resterende gedeelte van de periode waarop de begroting betrekking heeft; de bijdragen die voor de andere leden zijn vastgesteld, worden niet gewijzigd.

 • 10. 
  De Raad kan, met bijzondere meerderheid van stemmen, de maatregelen nemen die hij nodig acht om het effect op de bijdragen van de leden af te zwakken dat zou voortvloeien uit een mogelijk beperkt aantal leden op het ogenblik van de vaststelling van de administratieve begroting voor 2024 of uit een aanzienlijke daling van het aantal leden daarna.”.
 

4)

Artikel 32 wordt vervangen door:

“Artikel 32

Informatie en studies

 • 1. 
  De Internationale Suikerorganisatie treedt op als centrum voor het verzamelen en publiceren van statistische gegevens en studies over mondiale productie, prijzen, invoer en uitvoer, verbruik en voorraden van suikerproducten en over belastingen op suikerproducten.
 • 2. 
  De leden verbinden zich ertoe alle beschikbare statistieken en informatie die volgens het reglement van orde noodzakelijk zijn om de Internationale Suikerorganisatie in staat te stellen haar functies in het kader van deze overeenkomst te vervullen, te verstrekken binnen de in het reglement van orde voorgeschreven termijn. Zo nodig maakt de Internationale Suikerorganisatie gebruik van dienstige informatie waarover zij uit andere bronnen beschikt. De Internationale Suikerorganisatie mag geen gegevens publiceren die het mogelijk maken transacties van personen of bedrijven die suikerproducten produceren, verwerken of verhandelen, te identificeren.”.
 

5)

Artikel 33 wordt vervangen door:

“Artikel 33

Marktevaluatie, consumptie en statistieken

 • 1. 
  De Raad stelt een Commissie in voor marktevaluatie, consumptie en statistieken voor suikerproducten, die bestaat uit alle leden en wordt voorgezeten door de uitvoerend directeur.
 • 2. 
  De Commissie volgt permanent de ontwikkelingen in de wereldeconomie op het gebied van suikerproducten en stelt de leden in kennis van het resultaat van haar overleg; daartoe komt zij regelmatig bijeen, normaliter tweemaal per jaar. Bij haar evaluatie gebruikt de Commissie alle dienstige informatie die overeenkomstig artikel 32 door de Internationale Suikerorganisatie wordt verzameld.
 • 3. 
  De Commissie houdt zich bezig met:
 

a)

het opstellen van statistieken over suikerproducten en de statistische analyse van de productie, het verbruik, de voorraden, de internationale handel en de prijzen van suikerproducten;

 

b)

de analyse van het marktgedrag en van de factoren die dat gedrag beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor de deelneming van de ontwikkelingslanden aan de wereldhandel;

 

c)

de analyse van de vraag naar suikerproducten, met inbegrip van de effecten van het gebruik van natuurlijke en kunstmatige substituten voor suikerproducten op de wereldhandel in en het verbruik van suikerproducten;

 

d)

andere onderwerpen die door de Raad zijn goedgekeurd.

 • 4. 
  Elk jaar bespreekt de Raad een door de uitvoerend directeur opgesteld ontwerpwerkprogramma en de bijbehorende raming van de benodigde middelen.”.
 

6)

Artikel 34 wordt vervangen door:

“Artikel 34

Onderzoek en ontwikkeling

Met het oog op de in artikel 1 genoemde doeleinden kan de Raad meewerken aan wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling betreffende de suikerproducteconomie en aan de verspreiding van de resultaten daarvan. Daartoe kan de Raad samenwerken met internationale organisaties en onderzoekinstellingen, op voorwaarde dat hij hierdoor geen bijkomende financiële verplichtingen op zich neemt.”.

 

7)

De titel van de bijlage bij de overeenkomst wordt vervangen door:

“Toewijzing van de oorspronkelijk in 1992 overeengekomen stemmen”.

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.