Uitvoeringsbesluit 2023/134 - Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor gesprekken met kandidaten

1.

Wettekst

19.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 17/92

 

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2023/134 VAN DE RAAD

van 17 januari 2023

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wat betreft het gebruik van videoconferentie voor gesprekken met kandidaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (1), en met name artikel 14, lid 3,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 van de Raad (2) is de werkwijze van de selectiecommissie voor de benoeming van de Europese hoofdaanklager en de Europese aanklagers vastgesteld.

 

(2)

In punt VI, 1 en 2, van die werkwijze is bepaald dat kandidaten voor de functie van Europees hoofdaanklager en Europees aanklager (“kandidaten”) fysiek worden uitgenodigd voor een gesprek.

 

(3)

In het licht van de recente epidemiologische situatie, die de mogelijkheid om fysiek gesprekken te voeren zeer lastig maakte, is het nodig om te bepalen dat de gesprekken met kandidaten door de selectiecommissie ook via videoconferentie kunnen plaatsvinden, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van een kandidaat, na een met redenen omkleed besluit van de selectiecommissie daartoe.

 

(4)

De wijze waarop de gesprekken worden gevoerd, fysiek of via videoconferentie, zou van invloed kunnen zijn op de prestaties van kandidaten. De selectiecommissie moet de gelijke behandeling van kandidaten waarborgen.

 

(5)

In punt IV van de werkwijze wordt niet verduidelijkt of de selectiecommissie via videoconferentie kan beraadslagen. Daarom moet worden verduidelijkt dat wanneer het gesprek met kandidaten via videoconferentie plaatsvindt, de selectiecommissie met gebruikmaking van dezelfde middelen kan beraadslagen.

 

(6)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

In punt IV wordt de eerste alinea vervangen door:

“De beraadslagingen van de selectiecommissie zijn vertrouwelijk en vinden plaats achter gesloten deuren. Wanneer de hoorzitting met de kandidaten via videoconferentie plaatsvindt, kan de selectiecommissie beraadslagen met gebruikmaking van dezelfde communicatiemiddelen. De selectiecommissie waarborgt de gelijke behandeling van de kandidaten. De vergaderingen van de selectiecommissie zijn slechts geldig indien ten minste negen leden aanwezig zijn.”.

 

2)

Punt VI wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

in punt 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

“De selectiecommissie toetst de kandidaturen bij ontvangst ervan aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EU) 2017/1939, zoals nader gepreciseerd in de kennisgeving van vacature. Kandidaten die niet aan de voorwaarden voldoen, worden uitgesloten van de volgende stappen van de procedure. De kandidaten van wie kwalificaties en ervaring aan de vereisten voldoen, worden door de selectiecommissie gerangschikt op basis van de documentatie en informatie die in de kandidatuur is verstrekt of na een in punt V bedoeld verzoek is voorgelegd. De selectiecommissie nodigt van de hoogst geëindigde kandidaten voldoende personen uit voor een gesprek om de in punt VII.1 bedoelde lijst te kunnen opstellen. Het gesprek vindt fysiek plaats dan wel, na een met redenen omkleed besluit van de selectiecommissie, op eigen initiatief of op verzoek van de kandidaat, via videoconferentie. Voordat de selectiecommissie op eigen initiatief besluit een gesprek via videoconferentie te voeren, staat zij de kandidaat toe zijn of haar standpunt kenbaar te maken.”;

 

b)

in punt 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

“De selectiecommissie toetst de voordrachten bij ontvangst ervan aan de vereisten van artikel 16, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939. De selectiecommissie nodigt de voorgedragen personen uit voor een gesprek. Het gesprek vindt fysiek plaats dan wel, na een met redenen omkleed besluit van de selectiecommissie, op eigen initiatief of op verzoek van de kandidaat, via videoconferentie. Voordat de selectiecommissie op eigen initiatief besluit een gesprek via videoconferentie te voeren, staat zij de kandidaat toe zijn of haar standpunt kenbaar te maken.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

  • E. 
    SVANTESSON
 

  • (2) 
    Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1696 van de Raad van 13 juli 2018 over de werkwijze van de selectiecommissie als bedoeld in artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (het “EOM”) (PB L 282 van 12.11.2018, blz. 8).
 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.