Besluit 2023/151 - Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling dat namens de EU moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Centraal-Afrika

1.

Wettekst

23.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 20/41

 

BESLUIT (EU) 2023/151 VAN DE RAAD

van 17 januari 2023

betreffende het standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (1) (de “overeenkomst”), is ondertekend in Brussel op 22 januari 2009 op grond van Besluit 2009/152/EG van de Raad (2) en wordt voorlopig toegepast sinds 4 augustus 2014.

 

(2)

Volgens de bepalingen van de overeenkomst bestaat Centraal-Afrika uit de Republiek Kameroen.

 

(3)

Op grond van artikel 92 van de overeenkomst is een EPO-comité EU-Centraal Afrika opgericht dat verantwoordelijk is voor het beheer van alle door de overeenkomst bestreken gebieden en voor de uitvoering van alle in die overeenkomst genoemde taken.

 

(4)

Overeenkomstig artikel 5 van het reglement van orde van het EPO-comité EU-Centraal Afrika, dat op 15 december 2016 bij Besluit nr. 1/2016 van het EPO-comité is vastgesteld, kan het EPO-comité (3) EU-Centraal Afrika, onder zijn gezag subcomités oprichten die belast zijn met de behandeling van specifieke onderwerpen in het kader van de overeenkomst. Dienovereenkomstig kan het EPO-comité EU-Centraal Afrika een EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling oprichten om de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken.

 

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen met betrekking tot de oprichting van een EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling, aangezien dit rechtsgevolgen in de Unie zal hebben.

 

(6)

Het standpunt van de Unie met betrekking tot de oprichting van het subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling moet derhalve worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht uit hoofde van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds, betreffende de oprichting van het subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling moet worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het EPO-comité.

Artikel 2

Het besluit van het EPO-comité wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

 • E. 
  SVANTESSON
 

 • (2) 
  Besluit 2009/152/EG van de Raad van 20 november 2008 tot ondertekening en voorlopige toepassing van een tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (PB L 57 van 28.2.2009, blz. 1).
 

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2023 VAN HET EPO-COMITÉ dat is opgericht uit hoofde van de TIJDELIJKE ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST tussen DE EUROPESE GEMEENSCHAP en HAAR LIDSTATEN, enerzijds, en CENTRAAL-AFRIKA, anderzijds,

van …

over de oprichting van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling

HET EPO-COMITÉ,

Gezien de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds, en met name artikel 92;

Gezien Besluit nr. 1/2016 van het EPO-comité van 15 december 2016 betreffende de vaststelling van zijn reglement van orde, en met name artikel 5;

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Artikel 92 van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (1) (de "overeenkomst") bepaalt dat het EPO-comité verantwoordelijk is voor het beheer van alle door de overeenkomst bestreken gebieden en voor de uitvoering van alle in die overeenkomst genoemde taken.

 

(2)

Artikel 5 van Besluit nr. 1/2016 van het EPO-comité van 15 december 2016 betreffende de vaststelling van zijn reglement van orde (2) bepaalt dat het EPO-comité onder zijn gezag subcomités kan oprichten die belast zijn met de behandeling van specifieke onderwerpen in het kader van de overeenkomst.

 

(3)

Een EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling moet worden opgericht,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling voor het partnerschap tussen de Europese Gemeenschap en Centraal-Afrika wordt opgericht om de in artikel 2 vastgestelde taken uit te voeren.
 • 2. 
  De belangrijkste doelstelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling is de uitwisseling van informatie over landbouw, nomadische veeteelt en plattelandsontwikkeling te vergemakkelijken.

Artikel 2

 • 1. 
  Het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling heeft als taak documenten te bestuderen om adviezen uit te werken, te ontwikkelen en te verstrekken, en voorstellen te doen op het gebied van landbouw, nomadische veeteelt en plattelandsontwikkeling. Het stelt de partijen in staat hun ervaringen, informatie en beste praktijken uit te wisselen en overleg te plegen over alle aangelegenheden die verband houden met de algemene en specifieke doelstellingen die zijn omschreven in artikel 2 van titel I van de overeenkomst en die onder de bevoegdheid van het subcomité vallen, zoals hieronder beschreven.
 • 2. 
  Het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling wordt, onder het gezag van het EPO-comité, belast met:
 

a)

Het toezicht houden op alle aspecten van de titels II, III en V van de overeenkomst met betrekking tot de handel in plantaardige en dierlijke landbouwproducten, sanitaire en fytosanitaire aangelegenheden, voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling, alsmede vraagstukken op het gebied van intellectuele eigendom en duurzame ontwikkeling, voor zover deze van toepassing zijn op plantaardige en dierlijke landbouwproducten.

 

b)

Het aangaan van een beleidsdialoog over landbouw, veeteelt en plattelandsontwikkeling op de volgende gebieden:

 

i)

Bevordering van productie, consumptie, handel en respectieve marktontwikkelingen van plantaardige en dierlijke landbouwproducten;

 

ii)

Bevordering van investeringen in de landbouw- en de nomadische veeteeltsector, met inbegrip van kleinschalige activiteiten;

 

iii)

Beleid, wet- en regelgeving op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling, met inbegrip van beleid inzake geografische aanduidingen en biologische landbouw;

 

iv)

Nieuwe technologieën, onderzoek en innovatie en kennisoverdracht naar de landbouwsectoren, alsmede acties die nodig zijn om de overgang naar duurzame voedselsystemen te bevorderen.

 • 3. 
  Het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling is ook verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de aanbevelingen van het EPO-comité voor zover deze betrekking hebben op het in lid 2 omschreven bevoegdheidsgebied.
 • 4. 
  Het EPO-subcomité brengt advies uit aan het EPO-comité.

Artikel 3

Het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie en anderzijds uit vertegenwoordigers van Centraal-Afrika. De vertegenwoordigde partijen kunnen gezamenlijk besluiten andere deelnemers uit te nodigen, en met name vertegenwoordigers van belanghebbenden die betrokken zijn bij het bevoegdheidsgebied van het subcomité.

Artikel 4

Het EPO-subcomité vergadert fysiek of op een andere passende wijze die in onderling overleg tussen de partijen is vastgesteld. De agenda en de frequentie van de vergaderingen van het subcomité worden bij consensus tussen de partijen vastgesteld.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te …, …

Voor de Republiek Kameroen

Voor de Europese Unie

 

 

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.