Raad besluit met eenparigheid van stemmen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Eenparigheid van stemmen wil zeggen dat een voorstel alleen aangenomen kan worden wanneer geen enkele lidstaat i tegen het voorstel stemt, én alle lidstaten een stem uitbrengen. Dit wordt ook wel unanimiteit genoemd. Bij afwezigheid van een lidstaat kan een voorstel niet worden aangenomen.

Een lidstaat kan zich onthouden van stemming. Daarmee blokkeert die lidstaat de besluitvorming niet. Wel moet de meerderheid van alle lidstaten een stem uitbrengen, anders kan er geen besluit genomen worden.

Onthouding bij het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Wanneer een lidstaat zich van stemming op dit terrein onthoudt, blokkeert die lidstaat de besluitvorming niet. De lidstaat is dan niet verplicht het genomen besluit toe te passen. Het lidstaat mag echter geen acties ondernemen die tegen de geest van dat besluit indruisen. Dit heet 'constructieve onthouding i'.

Wanneer één derde van de lidstaten, óf de lidstaten die tezamen ten minste één derde van de totale bevolking van de EU vertegenwoordigen zich onthouden van stemming, dan kan een besluit niet genomen worden.

Beperkte samenstelling van de Raad

Op sommige beleidsterreinen doen niet alle lidstaten mee. In die gevallen mogen alleen de lidstaten op wie het voorstel betrekking heeft een stem uitbrengen. De overige lidstaten tellen en stemmen niet mee.

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen toegepast op beleidsterreinen waar dit expliciet in de Europese verdragen i vermeld staat. In de praktijk betreft dit alleen politiek gevoelige onderwerpen. De onderwerpen die hier onder vallen zijn onder andere sociale zekerheid en sociale bescherming, familierecht, fiscaal beleid, de vaststelling van het meerjarig financieel kader, de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de operationele politiesamenwerking tussen de lidstaten.

Sinds de inwerkingtreding van de Europese Akte i is het aantal beleidsterreinen waarvoor unanimiteit vereist is, kleiner geworden.

2.

Juridisch kader

Besluitvorming in de Europese Raad op basis van eenparigheid van stemmen vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: indien er op een beleidsterrein met eenparigheid van stemmen wordt besloten staat dat bij die terreinen specifiek vermeld in de verdragen.
  • Onthouding: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 derde afdeling art. 238 i lid 4
  • Onthouding in het GBVB: VEU titel V hoofdstuk 2 eerste afdeling art. 31 i lid 1
  • Beperkte samenstelling: zesde deel VwEU titel III art. 330 i

3.

Meer informatie