Kaderbesluit

Dit type bindende besluit van de Europese Unie i, dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon i niet meer wordt toegepast, regelde dat nationale lidstaten wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen onderling konden aanpassen, maar het eindresultaat werd vastgesteld. Het kaderbesluit werd alleen gebruikt op het terrein van justitie en binnenlandse zaken of - later - politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Het kaderbesluit is met het Verdrag van Lissabon afgeschaft. Op dit terrein wordt nu ook gebruik gemaakt van de richtlijn i, of in bijzondere gevallen, het besluit i.

1.

Het kaderbesluit in detail

Toepassingsgebied

Kaderbesluiten waren niet direct toepasbaar omdat ze eerst moesten worden overgezet in nationale wetgeving. Het doel van kaderbesluit was om wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen binnen de nationale wetgeving van lidstaten op het terrein van justitie en binnenlandse zaken beter op elkaar af te stemmen.

Lidstaten of de Europese Commissie i konden bij het Europees Hof van Justitie i beroep aantekenen tegen een kaderbesluit.

Vaststelling kaderbesluit

Kaderbesluiten werden vastgesteld door de Raad van Ministers i.

2.

Juridisch kader

Het kaderbesluit bestaat niet meer sinds 1 december 2009.

3.

Meer informatie