Brief staatssecretaris bij de kabinetsnotitie 'Pieken in de Delta: Gebiedsgerichte economische perspectieven' - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 29697 - Gebiedsgerichte economische perspectieven en Regionaal Economisch Beleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid; Brief staatssecretaris bij de kabinetsnotitie 'Pieken in de Delta: Gebiedsgerichte economische perspectieven' 
Document­datum 12-07-2004
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST78517
Kenmerk 29697, nr. 1
Van Economische Zaken (EZ)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 697

Gebiedsgerichte economische perspectieven en Interdepartementaal beleidsonderzoek Regionaal Economisch Beleid

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juli 2004

Hierbij bied ik u de kabinetsnotitie «Pieken in de Delta; Gebiedsgerichte Economische Perspectieven»1 en het eindrapport van het Interdepartementale Beleidsonderzoek(IBO) Regionaal Economisch Beleid aan1.

De notitie «Pieken in de Delta» geeft de onderbouwing en een nadere uitwerking van de gebiedsgerichte economische agenda van het kabinet, zoals die op hoofdlijnen al is opgenomen in de Nota Ruimte.

In het najaar van 2003 gaf het kabinet opdracht tot het uitvoeren van het Interdepartementale BeleidsonderzoekRegionaal Economisch Beleid (Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 29 228 nr. 1). De kabinetsreactie op het eindrapport van dit IBO, «Regionaal economisch beleid in de Toekomst», is opgenomen in de notitie «Pieken in de Delta».

De Staatssecretaris van Economische Zaken, C. E. G. van Gennip

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.