Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie [opgeheven]

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit was tot 1 september 2016 een van de rechtsprekende instanties van de Europese Unie i. Het Gerecht voor ambtenarenzaken viel onder het Hof van Justitie van de Europese Unie i en hield zich bezig met geschillen tussen de Europese Unie en haar werknemers.

Vanaf 1 september 2016 worden geschillen tussen EU-instellingen en hun personeelsleden behandeld door het Gerecht i. Het Gerecht voor ambtenarenzaken is op die datum opgeheven. De rechters die er deel van uitmaakten zijn overgegaan naar het Gerecht.

Bevoegdheden

Voorheen werd in conflicten tussen personeelsleden van de Europese Unie en de Unie zelf door het Gerecht voor ambtenarenzaken recht gesproken. Het kon daarbij gaan over bijvoorbeeld zaken als arbeidsverhoudingen, loon, tuchtmaatregelen en sociale zekerheid. Tegen een beslissing van het Gerecht voor ambtenarenzaken was hoger beroep mogelijk.