Directoraat-generaal Klimaat (CLIMA)

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU i-beleid inzake de 'Green Deal'en het tegengaan van klimaatverandering en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en de financiering van programma's die dit beleid ondersteunen.

De commissaris belast met klimaatactie inclusief de 'Green Deal' i is verantwoordelijk voor deze opvolger van het directoraat voor Klimaatactie en energie i.

Prioriteiten zijn:

  • het bereiken van neutrale uitstoot van broeikasgassen door een goed functionerende koolstofmarkt
  • het mainstream maken van een Europees wetgevingskader voor klimaat en stroomlijnen met het begrotingsproces van de lidstaten
  • het normaliseren van klimaatuitgaven binnen het EU-budget en in private fondsen om de klimaattransitie te bereiken
  • het geven van een stem en ruimte aan burgers, steden, regio's en andere belanghebbenden om klimaatmaatregelen te implementeren
  • de Europese samenleving bestendiger maken tegen de negatieve effecten van klimaatveranderingen
  • een actievere rol nemen in klimaatdiplomatie ten behoeve van de naleving van de duurzame ontwikkelingsdoelen en het Parijsakkoord
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 150 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
14.06.2024  .
Besluit com(2024)252
 
15.05.2024  .
Verslag com(2024)195
 
15.05.2024  .
Verslag com(2024)196
 
08.04.2024  .
Verslag com(2024)151
 
18.03.2024  Verslag van de Commissie op grond van artikel 12, lid 3, van Verordening (EU) 2019/631 over de ontwikkeling van de kloof met de werkelijke CO2-emissies voor ...
Verslag com(2024)122
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 39 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.03.2024  .
Besluit com(2024)125
 
17.04.2023  Standpunt in het Gemengd Comité EU-Zwitserland inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten.
Besluit com(2023)197
 
14.02.2023  Wijziging van Verordening (EU) 2019/1242 wat betreft de aanscherping van de CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen en de integratie van ...
Verordening com(2023)88
 
05.04.2022  Gefluoreerde broeikasgassen.
Verordening com(2022)150
 
05.04.2022  Ozonlaag afbrekende stoffen.
Verordening com(2022)151
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
12.05.2017  Machtiging voor onderhandelingen met het Global Green Growth Institute.
Aanbeveling com(2017)175