EU-wetgevingsnummer

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Unie kent nummers toe aan Europese wetgevende handelingen. Meestal wordt naast een nummer ook het soort wetgevende handeling vermeld waar het om gaat. Dit wetgevingsnummer is belangrijk; in officiële stukken in de Europese Unie wordt bij verwijzingen naar EU-wetgeving in principe gebruik gemaakt van dit nummer.

Deze gedeelde nummering geldt alleen voor wetgeving. Bij verwijzingen naar voorstellen, documenten of procedures houdt iedere EU instelling er een eigen nummering op na.

1.

Hoe ziet het wetgevingsnummer eruit?

Wetgevingsnummers bestaan in het ideale geval uit het jaartal, een cijfer, een vermelding van het type wetgevende handeling waar het om gaat, welke instelling of instellingen deze handeling hebben goedgekeurd en de datum waarop de wetshandeling is ondertekend door de betrokken instelling(en). In de praktijk wordt meestal het type plus het nummer gebruikt, of zelfs alleen het nummer.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

type wetgeving

(EU)

jaar

/nummer

instelling(en)

datum (uitgeschreven)

In de praktijk komt dit neer op "richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor".

Een probleem bij het zoeken naar wetgevingsnummers is dat er meerdere schrijfwijzen worden gehanteerd. Samen met de verkorte versies die vaak gebruikt worden resulteert dat in een aantal varianten:

Verkort

type wetgeving

(EU)

jaar

/nummer

Wat in de praktijk neerkomt op "richtlijn (EU) 2016/978".

In plaats van /nummer wordt soms het jaartal tussen () gezet, of tussen jaar en nummer een : gezet.

Sterk verkort

jaar

/nummer

Zonder onderscheid in type wetgevende handelingen kan een nummer mogelijk verwijzen naar meerdere handelingen, getuige:

Jaar en nummer omgedraaid

type wetgeving

(EU)

nummer

/jaar

Wat resulteert in "richtlijn (EU) 978/2016".

Ook hiervoor geldt dat in plaats van /nummer soms het jaartal tussen () wordt gezet, of dat er tussen nummer en jaar een : staat.

Verplaatst (EU)

nummer

/jaar

(EU)

Wat resulteert in "798/2016 (EU)".

In deze annotatie wordt het type vaak weggelaten. En ook hiervoor geldt dat in plaats van /nummer soms het jaartal tussen () wordt gezet, of dat er tussen nummer en jaar een : staat, en bovendien dat (EU) ook zonder haakjes geschreven wordt, met of zonder een spatie tussen EU en het nummer.

Zo kun je uitkomen op "798:2016EU".

EC in plaats van EU

Voor wetgevende handelingen van vóór 1 december 2009 geldt dat de juridische entiteit die besluiten nam op de meeste beleidsterreinen niet de Europese Unie was maar diens voorloper, de Europese Gemeenschap. In die gevallen wordt (EU) vervangen door (EG).

2.

Meer informatie