Besluit 2023/136 - Wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde vliegtuigexploitanten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 20 januari 2023 gepubliceerd en is op 21 januari 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/136 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2023 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde vliegtuigexploitanten

officiële Engelstalige titel

Decision (EU) 2023/136 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2023 amending Directive 2003/87/EC as regards the notification of offsetting in respect of a global market-based measure for aircraft operators based in the Union
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/136
Origineel voorstel COM(2021)567 NLEN
Celex-nummer i 32023D0136

3.

Key dates

Document 18-01-2023; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 20-01-2023; PB L 19 p. 1-4
Ondertekening 18-01-2023
Inwerkingtreding 21-01-2023; in werking datum publicatie +1 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

20.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 19/1

 

BESLUIT (EU) 2023/136 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 18 januari 2023

tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG wat betreft de kennisgeving inzake compensatie in het kader van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel voor in de Unie gevestigde vliegtuigexploitanten

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (3),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (Corsia) van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) wordt sinds 2019 toegepast wat betreft de monitoring, rapportage en verificatie van emissies en is bedoeld als een wereldwijde marktgebaseerde maatregel om met ingang van 1 januari 2021 koolstofdioxide-emissies van de internationale luchtvaart die boven een vastgesteld emissieniveau worden uitgestoten te compenseren met bepaalde compensatiekredieten.

 

(2)

De Overeenkomst van Parijs, die in december 2015 is aangenomen in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (“United Nations Framework Convention on Climate Change — UNFCCC”) (4), is in november 2016 in werking getreden. De partijen kwamen overeen de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden, en ernaar te blijven streven de temperatuurstijging tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau te beperken. Die toezegging is versterkt met de goedkeuring van het klimaatakkoord van Glasgow in november 2021, waarin de Conferentie van de Partijen erkende dat de gevolgen van de klimaatverandering veel geringer zouden zijn bij een temperatuurstijging van 1,5 °C in plaats van 2 °C, en waarin zij besloot de inspanningen voort te zullen zetten om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C.

 

(3)

De Unie is voornemens Corsia op basis van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) toe te passen, met inachtneming van de verschillen tussen de Uniewetgeving en de bepalingen van de eerste editie van bijlage 16, volume IV, bij de Regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, dat voorziet in de vaststelling van de internationale normen en aanbevolen praktijken inzake milieubescherming voor Corsia (“Corsia SARP’s”) die naar aanleiding van de vaststelling van Besluit (EU) 2018/2027 (6) van de Raad aan de ICAO zijn gemeld, en met inachtneming van de manier waarop het Europees Parlement en de Raad de Uniewetgeving wijzigen.

 

(4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/1603 (7) van de Commissie is vastgesteld om de Corsia-regels voor de monitoring, rapportage en verificatie van luchtvaartemissies op passende wijze uit te voeren. De compensatie in de zin van de Corsia SARP’s wordt berekend op basis van CO2-emissies die overeenkomstig die gedelegeerde verordening worden geverifieerd.

 

(5)

Wegens een sterke daling van de luchtvaartemissies in 2020 ten gevolge van de COVID-19-pandemie, heeft de ICAO-Raad tijdens zijn 220e zitting in juni 2020 besloten dat de emissies van 2019 moeten worden gebruikt als referentieniveau voor de berekening van de compensatie die vliegtuigexploitanten voor de jaren 2021 tot en met 2023 moeten uitvoeren. De 41e Algemene Vergadering van de ICAO heeft dat besluit in oktober 2022 bekrachtigd.

 

(6)

De...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.