Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV) - 1 maart 2024

vrijdag 1 maart 2024

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Besluiten bij: 36410 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2024

Besluiten bij: 36349 - Verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

Besluiten bij: 36178 - Initiatiefvoorstel Wet strafbaarstelling conversiehandelingen

Besluiten bij: 36036 - Verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten

Besluiten bij: 29279 - Rechtsstaat en Rechtsorde

Besluiten bij: 31109 - Evaluatie Wet BIBOB

Besluiten bij: 31388 - Signaleren van fraude

Besluiten bij: 28684 - Naar een veiliger samenleving

Besluiten bij: 29270 - Reclasseringsbeleid

Besluiten bij: 24587 - Justitiële Inrichtingen

Besluiten bij: 31575 - Inning van partneralimentatie

Besluiten bij: 24557 - Kansspelen

Besluiten bij: 29628 - Politie

Besluiten bij: 19637 - Vreemdelingenbeleid

Besluiten bij: 25764 - Reisdocumenten

Besluiten bij: 32317 - JBZ-raad

Besluiten bij: 36196 - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Overige besluiten: