Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels

foto Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau-Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

VVD-politicus uit Bergen op Zoom, die een turbulente politieke loopbaan kende. Werd in 1982 door Wiegel als 32-jarige naar voren geschoven als zijn opvolger na nog slechts vijf jaar Kamerlid te zijn geweest. Behaalde vervolgens in 1982 een uitstekend verkiezingsresultaat, hetgeen resulteerde in de vorming van het kabinet-Lubbers/Van Aardenne i. Bedenker van het strategisch monisme, waarbij de band tussen fractie en ministers heel hecht was. Kreeg tijdens die kabinetsperiode te maken met diverse affaires en werd na de nederlaag van 1986 als leider vervangen. Werd in het tweede kabinet-Lubbers i wel minister van VROM en kreeg in die functie waardering voor zijn milieubeleid. Nadien bleef hij bestuurlijk actief onder meer als burgemeester van Breda, Commissaris van de Koningin in Friesland en bestuursvoorzitter van het ABP. Is als SER-lid hoofd uitvoering energieakkoord.

VVD
in de periode 1977-2008: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, Commissaris van de Koning(in), politiek leider

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Eduardus Hermannus Theresia Maria (Ed)

geboorteplaats en -datum
Den Helder, 1 april 1950

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf augustus 1968

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/11)

 • lid gemeenteraad van Bergen op Zoom, van september 1976 tot mei 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 14 juli 1986
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 april 1982 tot 9 juli 1986
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 14 juli 1986 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 4 april 1990
 • burgemeester van Breda, van 1 april 1990 tot 1 juli 1995
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. "De Twaalf Provinciën Landelijke Arbodienst", van 1 juli 1995 tot 1 januari 1999
 • Commissaris van de Koningin in Friesland, van 1 januari 1999 tot 1 mei 2008
 • voorzitter ONRI, Nederlandse brancheorganisatie voor advies- en ingenieursbureaus, vanaf 1 mei 2008 (twee dagen per week)
 • voorzitter bestuur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), van 1 augustus 2009 tot maart 2010

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/21)
 • voorzitter Raad van Toezicht ProDemos, vanaf januari 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting AAP, vanaf januari 2020

vorige (2/87)
 • voorzitter commissie toekomst veehouderij, vanaf februari 2016
 • voorzitter Klimaatberaad, van februari 2018 tot 1 november 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor de Politie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 december 1982 tot 14 juli 1986
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 16 november 1989 tot 7 mei 1990

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling Stichting Pappa, vanaf 2005
 • erelid JOVD, vanaf maart 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was voor hij fractievoorzitter werd onder meer woordvoerder justitie (m.n. familierecht en jeugdigen) van zijn fractie. Hield zich ook bezig met politiezaken, minderheden, rampenbestrijding en sociale zaken (arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorziening). Was in 1981 woordvoerder bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de Nationale Ombudsman.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/9)
 • Bracht in mei 1989 het (eerste) Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) uit. Hierin staat een analyse van de milieuproblematiek op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De veroorzakers van milieuverontreiniging worden verantwoordelijk gesteld voor het oplossen daarvan. Met doelgroepen, zoals het bedrijfsleven, worden taakstellingen afgesproken. Het streven naar duurzame ontwikkeling wordt hoofddoelstelling van het milieubeleid. (21.137)
 • Wist in 1989 overeenstemming te bereiken in EG-verband over het door een beperkt belastingvoordeel bevorderen van het bezit van schonere auto's
 • Bracht in 1989 samen met minister Braks het Bestrijdingsplan Verzuring uit (18.225, nr. 31)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1986 samen met minister Braks de Meststoffenwet (Stb. 133) tot stand, waardoor boeren onder meer verplicht worden een mestboekhouding bij te houden, de particuliere mestbanken een wettelijk kader krijgen en de overheid instrumenten krijgt om het mestoverschot terug te dringen. (20.967)
 • Bracht in 1987 samen met onder anderen minister Brinkman de Wet op de Architectentitel (Stb. 347) tot stand. De wet beschermt de titels architect, stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitect. Het wetsvoorstel was in 1980 ingediend door de ministers Gardeniers en Beelaerts van Blokland. (16.191)
 • Bracht in 1988 een wet (Stb. 427) tot Goedkeuring van het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag tot stand. (20.215)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Werd als fractievoorzitter in verlegenheid gebracht door enkele incidenten en affaires, zoals de omstreden benoeming van Charles Schwietert tot staatssecretaris en een pikante fotosessie van zijn ambtelijk secretaris en een fractiemedewerkster in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. De gang van zaken rond de uitkomst van de RSV-enquête en de door hem aan het CDA toegezegde steun aan minister Brinkman na het weigeren van de P.C. Hooftprijs aan Brandt Cortius zetten veel kwaad bloed in de fractie.
 • Kreeg na de verkiezingsnederlaag van 1986 van zijn fractiegenoten te verstaan, dat hij zodra de onderhandelingen over een nieuw kabinet waren voltooid als fractievoorzitter zou worden vervangen. Tijdens de fractievergadering waarin dit werd besloten, uitte vooral Frits Bolkestein ernstige kritiek op zijn leiderschap.
 • Nam deel aan het Des-Indesberaad over toekomstige regeringssamenwerking tussen VVD, PvdA en D66

uit de privésfeer
 • Overwon als kind een astmatische aandoening en stotteren
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Bergen op Zoom voor een plaatselijke lijst die zich richtte tegen het KVP-bolwerk in de gemeente
 • Werd in 1974 samen met zijn vader tot gemeenteraadslid gekozen. Omdat vader en zoon niet tegelijkertijd lid mochten zijn, sprak hij met zijn vader af eerst zijn studie te voltooien

anekdotes en citaten
 • Tijdens zijn eerste optreden als fractievoorzitter op 8 juni 1982 (debat regeringsverklaring kabinet-Van Agt III) vroeg CDA-fractievoorzitter Lubbers of hij wel eens kennis had genomen van de 'Zijlstra-norm'. Dat was niet zo, maar hij 'redde' zich daar uit door Lubbers te verwijten als CDA-onderhandelaar een onduidelijke brief te hebben geschreven over het te volgen begrotingsbeleid.
 • Zijn fractiegenoot Van Erp noemde hem na zijn weinig gelukkig verlopen fractievoorzitterschap 'een goede fles wijn die te vroeg was opengetrokken'.

verkiezingen
 • Was in 1989 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vijf op de VVD-kandidatenlijst

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Europees Parlement, juli 1984 (gekozen met voorkeurstemmen, benoeming niet aanvaard)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F.L.M. Lafort, "E.H.T.M. Nijpels - De wet van de remmende voorsprong", in: W.J.A. van den Berg e.a. (red.), "Kopstukken van de VVD. 16 Biografische schetsen" (1988), 190
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.