Regeerakkoord 2002

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het 'strategisch akkoord' omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA, VVD en LPF en vormde de basis voor het kabinet-Balkenende I i. Het regeerakkoord telde 48 pagina's. Centraal stonden zaken als de verscherping van het vreemdelingenbeleid tot afschaffing van het kwartje van Kok i en de onroerend-zaakbelasting. Bij het strategisch akkoord hoorden vier bijlagen, waarin de financiële afspraken waren vastgelegd.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidspunten uit het regeerakkoord:

1.

Sociaal-economisch

 • Stimuleren marktwerking in de zorg, vooral tussen zorgverzekeraars met een stelsel gebaseerd op zorgpremies.
 • Liberalisatie economisch beleid, met nadruk op beheerste loonkostenontwikkeling, bevorderen arbeidsparticipatie, arbeidsproductiviteitsontwikkeling en ondernemingsklimaat stimuleren.

2.

Sociaal-cultureel

 • Strenger drugsbeleid: terugdringen aantal coffeeshops bij scholen en de grens, stoppen met testen van pillen bij party's en clubs.
 • Een restrictief vreemdelingenbeleid en illegaal verblijf in Nederland krachtig bestrijden.
 • Onderzoek naar grenzen Nederlandse wet aan uitlatingen van godsdienstige aard.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Scherp vasthouden aan Kopenhagen-criteria voor toetreding nieuwe lidstaten.
 • Terugdringen van grote uitgaven van rijke EU-lidstaten in landbouw en structuurfondsen.
 • Terugdringen aantal vredesoperaties waar Nederland aan deelneemt.
 • Verhogen politiecapaciteit en investeren in criminaliteitsbestrijding, meer nadruk op jeugdcriminaliteit.

4.

Klimaat en milieu

 • Versterken rol van provincies en gemeentes in ruimtelijke ontwikkeling en milieu.
 • Aardgas aanhouden als belangrijke energiebron in Nederland en de Europese Unie in komende decennia.
 • Opvoeren investeringen in duurzame energiebronnen.
 • Stimuleren gebruik verhandelbare emissierechten.
 • Vrijwillige afspraken maken met het bedrijfsleven over terugdringen uitstoot.

5.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Een nieuwe bestuurscultuur die de burger vertrouwen geeft in de democratie.
 • Intrekken tijdelijke referendumwet en tegengaan correctief referendum.
 • Deconstitutionalisering burgemeestersbenoemingen.
 • Onderzoek naar afschaffen verbod op constitutionele toetsing.
 • Terugdringen bureaucratie en het aantal ambtenaren.

6.

Letterlijke tekst (PDF)

 

Meer over