Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 326 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.07.2022  Standpunt EU in een Comité onder CETA met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten.
Besluit com(2022)343
 
19.07.2022  Wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief.
Verordening com(2022)359
 
12.07.2022  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over bepalingen inzake grensoverschrijdende gegevensstromen in de Overeenkomst met Japan betreffende een economisch ...
Aanbeveling com(2022)336
 
07.06.2022  Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.
Besluit com(2022)257
 
05.05.2022  Resilient supply chains in the EU trade to address current shortages.
ini(2022)2040
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 441 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
09.06.2022  Tijdelijke handelsliberaliserings­maatregelen bovenop de handelsconcessies die op Moldavische producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met ...
Verordening com(2022)288
 
15.02.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld.
Besluit com(2022)49
 
09.02.2022  Standpunt EU in het Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen (Icsid).
Besluit com(2022)38
 
04.11.2021  Standpunt EU op de 12e Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2021)672
 
20.10.2021  Standpunt EU over de vaststelling van de reglementen van orde van twee Speciale Comités die zijn ingesteld bij de economische partnerschapsovereenkomst met de ...
Besluit com(2021)637
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 189 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.04.2022  Tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Verordening com(2022)195
 
22.04.2022  Standpunt EU in EPO-comité opgericht bij Tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana en EU mbt vaststelling van reglement van orde voor ...
Besluit com(2022)176
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458