Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 318 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
26.08.2021  Standpunt EU in de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten over de gemeenschappelijke gedragslijn inzake de tijdelijke verlaging van de minimale ...
Besluit com(2021)498
 
11.08.2021  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2021)468
 
26.07.2021  Standpunt EU inzake herziening van de sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor projecten voor de opwekking van elektriciteit uit steenkool.
Besluit com(2021)418
 
10.05.2021  Standpunt EU in de Associatieraad die is ingesteld bij de Overeenkomst van 22 april 2002 waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Algerije.
Besluit com(2021)230
 
13.04.2021  EU-India relations.
ini(2021)2023
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 432 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
31.05.2021  Standpunt EU over het beoogde besluit van de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten.
Besluit com(2021)268
 
12.05.2021  Standpunt EU in de Wereldhandelsorganisatie over het EU verzoek om verlenging van de WTO-ontheffing voor autonome handelspreferenties tav de Westelijke Balkan.
Besluit com(2021)237
 
21.04.2021  Standpunt EU in de schriftelijke procedures over toetreden VK tot de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart (“ASU”).
Besluit com(2021)195
 
13.04.2021  Standpunt EU in de Raad voor de handelsaspecten van de intellectuele eigendom van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2021)183
 
12.04.2021  Standpunt EU in het Handelscomité met Colombia, Peru en Ecuador aangaande wijziging een aantal besluiten ivm de toetreding van Ecuador en het bijwerken van lijsten ...
Besluit com(2021)173
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 187 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.06.2021  Standpunt EU in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst met Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het ...
Besluit com(2021)314
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over de vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen.
Besluit com(2019)460