Directoraat-generaal Handel (TRADE) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 307 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
14.01.2020  Gedelegeerde handelingen EC 2016/1076 toepassing regelingen voor goederen uit ACS-staten opgenomen in overeenkomsten tot instelling van economische ...
Verslag com(2020)7
 
12.12.2019  Wijziging van Verordening 654/2014 betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels.
Verordening com(2019)623
 
12.12.2019  Evaluatie van het toepassingsgebied van Verordening 654/2014.
Verslag com(2019)639
 
28.11.2019  Bijwerking van de richtsnoeren voor onderhandelingen over economische partnerschaps-overeenkomsten met landen en regio’s in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille ...
Aanbeveling com(2019)608
 
19.11.2019  Werking van Verordening (EU) nr. 912/2014 inzake de financiële verantwoordelijkheid voor scheidsgerechten voor geschillen tussen investeerders en staten.
Verslag com(2019)597
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 411 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
08.01.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst.
Besluit com(2019)614
 
27.11.2019  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
Besluit com(2019)606
 
15.10.2019  Standpunt EU in de Raad voor de Handel in goederen van de Wereldhandelsorganisatie met betrekking tot het reglement van orde van het Comité voor handelsfacilitatie.
Besluit com(2019)469
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor de VS in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens hun Caribbean Basin Economic Recovery ...
Besluit com(2019)409
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor ontwikkelingslanden een preferentiële tariefbehandeling mogen geven aan producten van minst ontwikkelde ...
Besluit com(2019)410
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 181 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444
 
11.02.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de EU.
Besluit com(2016)63
 
06.02.2015  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2015)50
 
15.09.2014  Ondertekening en voorlopige toepassing economische partnerschapsovereenkomst met de West-Afrikaanse staten, ECOWAS en UEMOA.
Besluit com(2014)576
 
08.10.2013  Ondertekening overeenkomsten met diverse landen binnen de Overeenkomst over de handel in diensten (GATS) 1994 in verband met de toetreding tot de EU van Bulgarije en ...
Besluit com(2013)689