Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 336 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
28.11.2022  Standpunt EU in het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling met Japan mbt een lijst van deskundigen en het reglement van orde voor een onderzoekspanel ikv art. 16.
Besluit com(2022)653
 
09.11.2022  Sluiting van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie.
Besluit com(2022)582
 
31.10.2022  Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling met Centraal-Afrika.
Besluit com(2022)566
 
11.10.2022  Uitvoering en handhaving van EU handelsovereenkomsten.
Verslag com(2022)730
 
05.10.2022  Overeenstemming tussen de lidstaten, de EU en Euratom met betrekking tot de uitlegging van het Verdrag inzake het Energiehandvest.
Mededeling com(2022)523
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 442 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.09.2022  Standpunt EU in het Handelscomité met Singapore, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité.
Besluit com(2022)472
 
09.06.2022  Tijdelijke handelsliberaliserings­maatregelen bovenop de handelsconcessies die op Moldavische producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met ...
Verordening com(2022)288
 
07.06.2022  Sluiting van een overeenkomst tot wijziging van de lijsten van specifieke verbintenissen in het kader van de Algemene Overeenkomst betreffende de handel in diensten.
Besluit com(2022)257
 
15.02.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt vaststelling van de richtsnoeren voor het Forum voor het maatschappelijk middenveld.
Besluit com(2022)49
 
09.02.2022  Standpunt EU in het Internationaal Centrum voor beslechting van investeringsgeschillen (Icsid).
Besluit com(2022)38
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 188 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.04.2022  Tijdelijke liberalisering van de handel bovenop de handelsconcessies die op Oekraïense producten van toepassing zijn krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Verordening com(2022)195
 
22.04.2022  Standpunt EU in EPO-comité opgericht bij Tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana en EU mbt vaststelling van reglement van orde voor ...
Besluit com(2022)176
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458