Directoraat-generaal Handel (TRADE) - EU monitor

EU monitor
Maandag 18 november 2019
kalender

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 306 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
04.11.2019  Uitvoering van Verordening (EG) nr. 428/2009 inzake controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.
Verslag com(2019)562
 
14.10.2019  Verslag over de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten in 2018.
Verslag com(2019)455
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 405 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
15.10.2019  Standpunt EU in de Raad voor de Handel in goederen van de Wereldhandelsorganisatie met betrekking tot het reglement van orde van het Comité voor handelsfacilitatie.
Besluit com(2019)469
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor de VS in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens hun Caribbean Basin Economic Recovery ...
Besluit com(2019)409
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor ontwikkelingslanden een preferentiële tariefbehandeling mogen geven aan producten van minst ontwikkelde ...
Besluit com(2019)410
 
28.08.2019  Standpunt dat namens de EU in het Partnerschapscomité moet worden ingenomen over de lijst van personen die in geschillen beslechtingsprocedures als arbiter kunnen ...
Besluit com(2019)369
 
22.07.2019  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen dat is opgericht krachtens de Associatieovereenkomst met Oekraïne.
Besluit com(2019)344
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 184 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
10.08.2018  Standpunt EU in het Comité ikv CETA mbt het opstellen van lijsten van mogelijke panelleden als bedoeld in hoofdstuk 23 en 24 van de overeenkomst.
Besluit com(2018)580
 
25.05.2018  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA wat de goedkeuring van het reglement van orde van het Gemengd Comité voor de CETA en de gespecialiseerde commissies ...
Besluit com(2018)344
 
13.12.2017  Standpunt EU in het associatieovereenkomst met Moldavië tot actualisering van de bijlage inzake financiële diensten, telecommunicatiediensten, internationale zeevaart.
Besluit com(2017)754
 
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444
 
11.02.2016  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Economische partnerschapsovereenkomst tussen de partnerstaten van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en de EU.
Besluit com(2016)63