Directoraat-generaal Handel (TRADE) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Directoraat-generaal Handel (TRADE)

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de wereldhandel, het afschaffen van de beperkingen op internationale handel en het verlagen van de douanebarrières. De EU heeft een gezamenlijk handelsbeleid naar niet-lidstaten en het DG moet dit beleid implementeren.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Handel i.

Taken van dit DG zijn:

  • bescherming van de handelsbelangen van de Europese Unie
  • onderhandelen met andere betrokken partijen
  • het bevorderen van de naleving van internationale afspraken
  • het uitdenken en volgen van het beleid met betrekking tot buitenlandse handel en investeringen
  • informatie uitwisselen met andere betrokkenen zoals de industrie, burgers en wetenschap
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 310 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité, opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust, i.v.m. de vaststelling van de lijst van scheidsrechters.
Besluit com(2020)193
 
12.05.2020  Standpunt EU in het EPO-comité bij de partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust over de procedures voor de beslechting van geschillen en de gedragscode voor ...
Besluit com(2020)192
 
08.05.2020  EU-standpunt in het Handels- en ontwikkelingscomité Cariforum-EU m.b.t. de instelling van een Speciale Commissie diensten.
Besluit com(2020)185
 
30.04.2020  Jaarverslag 2019 over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en over tegen de EU gerichte handelsbeschermings­instrumenten door derde landen.
Verslag com(2020)164
 
06.04.2020  Toepassing van Verordening (EU) tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsbeschermings overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen.
com(2020)134
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 412 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
08.01.2020  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA met betrekking tot de goedkeuring van de lijst van arbiters overeenkomstig artikel 29.8 van de overeenkomst.
Besluit com(2019)614
 
27.11.2019  Standpunt EU in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.
Besluit com(2019)606
 
15.10.2019  Standpunt EU in de Raad voor de Handel in goederen van de Wereldhandelsorganisatie met betrekking tot het reglement van orde van het Comité voor handelsfacilitatie.
Besluit com(2019)469
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor de VS in een preferentiële tariefbehandeling mogen voorzien krachtens hun Caribbean Basin Economic Recovery ...
Besluit com(2019)409
 
11.09.2019  Standpunt EU over verlenging van een WTO-ontheffing waardoor ontwikkelingslanden een preferentiële tariefbehandeling mogen geven aan producten van minst ontwikkelde ...
Besluit com(2019)410
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 185 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars.
Besluit com(2019)459
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA inzake de administratieve en organisatorische aangelegenheden met betrekking tot de werking van de Beroepsinstantie.
Besluit com(2019)457
 
11.10.2019  Standpunt EU in het Gemengd Comité voor de CETA over de procedure voor het geven van uitleggingen volgens artikel 8.31, lid 3, en artikel 8.44, lid 3, onder a), van de ...
Besluit com(2019)458
 
11.10.2019  Standpunt EU in het CETA-Comité voor diensten en investeringen over de vaststelling van regels voor bemiddeling bestemd voor de partijen bij investeringsgeschillen.
Besluit com(2019)460
 
05.07.2016  Ondertekening van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de EU (CETA).
Besluit com(2016)444