Directoraat-generaal Milieu (ENV) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 17 oktober 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 762 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.09.2019  Standpunt EU in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, in verband met een besluit tot vaststelling van grenswaarden voor kwikafval.
Besluit com(2019)413
 
16.09.2019  Standpunt EU in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, over een besluit inzake de geleidelijke afschaffing van tandheelkundig amalgaam.
Besluit com(2019)414
 
23.07.2019  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EP, THE COUNCIL, THE EESC AND THE COR Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests.
Mededeling com(2019)352
 
04.06.2019  Jaarlijks syntheseverslag voor het jaar 2017 betreffende de uitvoering van het Flegt-vergunningensysteem voor de invoer van hout in de EG.
Verslag com(2019)249
 
24.05.2019  Evaluatie van de voortgang betreffende de implementatie van de EU-strategie voor groene infrastructuur.
Verslag com(2019)236
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 242 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
05.07.2019  EU-standpunt over indienen voorstellen tot wijziging van bijlagen bij het Verdrag inzake bescherming trekkende wilde diersoorten op de vergadering van Conferentie der ...
Besluit com(2019)321
 
15.02.2019  Indiening van een voorstel namens de EU om methoxychloor op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Besluit com(2019)82
 
06.02.2019  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen voor wijzigingen van de bijlagen A en B bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende ...
Besluit com(2019)52
 
06.02.2019  Standpunt EU over wijzigingen van bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake geïnformeerde toestemming voor chemische stoffen en pesticiden in de internationale ...
Besluit com(2019)54
 
23.01.2019  Standpunt EU mbt wijzigingen in bijlagen II, VIII, IX van het Verdrag van Bazel inzake grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ...
Besluit com(2019)11
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 212 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
21.03.2019  Standpunt EU op de 18e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten ...
Besluit com(2019)146
 
28.08.2017  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van de bijlagen van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)455
 
07.04.2017  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)166
 
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651