Directoraat-generaal Milieu (ENV) - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 september 2020
kalender

Directoraat-generaal Milieu (ENV)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwerpt nieuwe milieuwetgeving, werkt deze uit en ziet erop toe te dat de overeengekomen maatregelen ook daadwerkelijk door de lidstaten in praktijk worden gebracht. Opdracht daarbij is: het milieu voor huidige en toekomstige generaties te beschermen, te bewaren en te verbeteren en de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Milieu, maritieme zaken en visserij i.

Aandachtspunten zijn onder meer:

  • de kwaliteit van het leven handhaven en verbeteren door bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen van risico's
  • efficiënt gebruik van de hulpbronnen bevorderen door maatregelen over productie, consumptie en afvalverwijdering
  • de zorg voor het milieu integreren in de overige beleidsterreinen van de EU
  • bij de economische groei rekening houden met maatschappelijke en milieubehoeften van de huidige bevolking en van toekomstige generaties
  • bestrijding van klimaatverandering en behoud van de biodiversiteit
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 776 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
10.09.2020  Tiende verslag over de stand van de uitvoering en de uitvoeringsprogramma’s (voorgeschreven in art. 17 Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk ...
Verslag com(2020)492
 
17.08.2020  Verslag uit hoofde van artikel 19, lid 1, verordening 2017/852 vereiste evaluaties inzake het gebruik van kwik in tandheelkundig amalgaam en producten.
Verslag com(2020)378
 
07.08.2020  Voorstellen wijzigen bijlage Verdrag van Bazel inzake de beheersing van grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan.
Besluit com(2020)362
 
03.08.2020  Gedelegeerde handelingen Commissie onder Richtlijn 2015/2193 inzake beperking emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote ...
Verslag com(2020)351
 
24.07.2020  Gedelegeerde handelingen van de Commissie onder Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).
Verslag com(2020)334
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 247 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.01.2020  Standpunt EU inzake wijziging van bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten en tot intrekking van een voorbehoud bij dat Verdrag.
Besluit com(2020)8
 
31.10.2019  In te nemen EU-standpunt in gemengd comité inzake wetshandhaving, governance en handel in bosbouw mbt vaststelling van RvO van comité voor de uitvoering van de ...
Besluit com(2019)556
 
23.10.2019  Standpunt EU tijdens de 39e zitting van het uitvoerend orgaan in het kader van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.
Besluit com(2019)545
 
16.09.2019  Standpunt EU in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, in verband met een besluit tot vaststelling van grenswaarden voor kwikafval.
Besluit com(2019)413
 
16.09.2019  Standpunt EU in de Conferentie van de partijen bij het Verdrag van Minamata inzake kwik, over een besluit inzake de geleidelijke afschaffing van tandheelkundig amalgaam.
Besluit com(2019)414
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 211 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
28.08.2017  Standpunt EU met betrekking tot de voorstellen tot wijziging van de bijlagen van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)455
 
07.04.2017  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2017)166
 
22.09.2016  Standpunt EU in de IMO inzake de aanwijzing van de Oostzee en de Noordzee als stikstofoxide-emissiebeheersgebieden.
Besluit com(2016)617
 
23.10.2014  Machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.
Aanbeveling com(2014)651
 
02.09.2014  Standpunt EU met betrekking tot voorstellen tot wijziging van de bijlagen bij het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten.
Besluit com(2014)544