Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen i.

Het DG beheert drie grote fondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) i, dat bijstand verleent in de 27 lidstaten;
  • het Cohesiefonds i, verleent bijstand op het gebied van vervoer en milieu in lidstaten waarvan het BBP ten hoogste 90% bedraagt van het communautaire gemiddelde. Landen die ondersteund worden door het cohesiefonds zijn Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije en Tsjechië;

Daarnaast is het verantwoordelijk voor het Solidariteitsfonds van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 535 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.07.2021  Islands and cohesion policy: current situation and future challenges.
ini(2021)2079
 
10.06.2021  Challenges for urban areas in the post-COVID-19 era.
ini(2021)2075
 
03.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het ...
com(2021)291
 
03.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake de verordening inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds.
com(2021)283
 
01.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende specifieke bepalingen voor de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” ...
com(2021)289
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 42 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.12.2020  Reserve voor aanpassing aan de brexit.
Verordening com(2020)854
 
28.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en ...
Verordening com(2020)451
 
28.05.2020  Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.
Verordening com(2020)453
 
25.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheids­initiatief betreft.
Verordening com(2020)206
 
02.04.2020  Wijziging verordeningen 1303/2013, 1301/2013 ikv uitzonderlijke flexibiliteit bij het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen nav de uitbraak van ...
Verordening com(2020)138
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 30 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.04.2013  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor ...
Verordening com(2013)246
 
12.03.2013  Voorstel voor een Wijziging van het voorstel van de Commissie COM(2012) 496 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende gemeenschappelijke bepalingen ...
Verordening com(2013)146
 
11.09.2012  Gezamenlijke kaders en regels voor het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het ELFPO en het EFF (structuurfondsen) en regelingen voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.
Verordening com(2012)496
 
18.10.2010  Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 355, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de EU over het initiatief van de Franse regering tot wijziging van ...
Mededeling com(2010)559
 
12.09.1983  .
Beschikking com(1983)530