Directoraat-generaal Regionaal beleid en Stadsontwikkeling (REGIO)

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met de Europese acties ten behoeve van de economische en sociale ontwikkeling van de minst begunstigde regio's van de Europese Unie. Daarbij staat het verkleinen van verschillen in welvaart tussen de regio's en lidstaten centraal. Het DG helpt regio's die minder welvarend zijn of structurele problemen hebben hun concurrentievermogen te verbeteren en zich sneller economisch te ontwikkelen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Cohesie en Hervormingen i.

Het DG beheert drie grote fondsen:

  • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) i, dat bijstand verleent in de 27 lidstaten;
  • het Cohesiefonds i, verleent bijstand op het gebied van vervoer en milieu in lidstaten waarvan het BBP ten hoogste 90% bedraagt van het communautaire gemiddelde. Landen die ondersteund worden door het cohesiefonds zijn Bulgarije, Cyprus, Estland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije en Tsjechië;
  • het Solidariteitsfonds i van de EU, een instrument voor bijstandsverlening bij grote rampen.
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 564 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
27.03.2024  .
Mededeling com(2024)149
 
15.01.2024  Europese structuur- en investeringsfondsen Samenvattend verslag van 2023 over de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma’s voor de periode 2014-2020.
Verslag com(2024)6
 
21.11.2023  Uitvoering van de leenfaciliteit voor de publieke sector uit hoofde van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie in 2023, zoals bedoeld in artikel 16 van ...
Verslag com(2023)713
 
12.07.2023  Cohesion policy 2014-2020 - implementation and outcomes in the Member States.
ini(2023)2121
 
11.05.2023  Reshaping the future framework of EU structural funds to support regions particularly affected by challenges related to the automotive, green and digital transitions.
ini(2023)2061
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 43 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
22.07.2022  Specifieke bepalingen voor de samenwerkingsprogramma’s 2014-2020 mbt “Europese territoriale samenwerking”, naar aanleiding van de verstoring van de programma-uitvoering.
Verordening com(2022)362
 
29.06.2022  Extra flexibiliteit om de gevolgen van de militaire agressie van Rusland op te vangen FAST (Flexible Assistance for Territories) - CARE.
Verordening com(2022)325
 
25.12.2020  Reserve voor aanpassing aan de brexit.
Verordening com(2020)854
 
28.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft uitzonderlijke extra middelen en uitvoeringsregelingen in het kader van de doelstelling “investeren in groei en ...
Verordening com(2020)451
 
28.05.2020  Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie.
Verordening com(2020)453
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
23.03.2022  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de voorfinanciering uit de React-EU-middelen.
Verordening com(2022)145
 
08.03.2022  Wijziging verordeningen 1303/2013 en 223/2014 wat betreft maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE).
Verordening com(2022)109
 
22.04.2013  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor ...
Verordening com(2013)246
 
12.03.2013  Voorstel voor een Wijziging van het voorstel van de Commissie COM(2012) 496 VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende gemeenschappelijke bepalingen ...
Verordening com(2013)146
 
11.09.2012  Gezamenlijke kaders en regels voor het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het ELFPO en het EFF (structuurfondsen) en regelingen voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds.
Verordening com(2012)496