Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 14 november 2019
kalender
Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 897 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
04.10.2019  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van België - EGF/2019/001 BE/Carrefour.
Besluit com(2019)442
 
25.09.2019  Toepassing richtlijn 2014/67/EU inzake terbeschikkingstelling van werknemers en samenwerking in het Informatiesysteem interne markt (“de IMI‑verordening”).
Verslag com(2019)426
 
19.09.2019  Employment and social policies of the euro area.
ini(2019)2111
 
16.09.2019  Activiteiten van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in 2017 en 2018.
Verslag com(2019)415
 
11.09.2019  Wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s).
Besluit com(2019)620
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geďmplementeerd

Er zijn 292 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geďmplementeerd.
Datum Titel
04.09.2019  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020).
Verordening com(2019)397
 
30.01.2019  Noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Verordening com(2019)53
 
04.10.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen.
Besluit com(2018)667
 
10.09.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Portugal - EGF/2018/002 PT/Norte - Centro - Lisboa kleding.
Besluit com(2018)621
 
20.07.2018  Globaliseringsfonds aanvraag van Nederland - EGF/2018/001 NL/Financiële dienstverlening.
Besluit com(2018)548
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 165 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.02.2019  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2019)151
 
26.04.2017  Voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten.
Besluit com(2017)251
 
10.06.2016  Aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen.
Aanbeveling com(2016)382
 
10.06.2016  Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling uit 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor leven lang ...
Aanbeveling com(2016)383
 
17.09.2015  Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt.
Aanbeveling com(2015)462