Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 910 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.11.2020  Werkgelegenheid van de Commissie en de raad.
com(2020)744
 
28.10.2020  Toereikende minimumlonen in de EU.
Richtlijn com(2020)682
 
22.09.2020  Wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
Richtlijn com(2020)571
 
06.07.2020  Toepassing Richtlijn 2014/50 betreffende minimumvereisten voor vergroting mobiliteit van werknemers tussen lidstaten door verbeteren van pensioenrechten.
Verslag com(2020)291
 
01.07.2020  Europese vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht.
Mededeling com(2020)274
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 296 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
11.09.2020  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw.
Besluit com(2020)485
 
16.04.2020  Globaliseringsfonds EGF/2020/000 TA 2020 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2020)146
 
02.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft.
Verordening com(2020)141
 
26.02.2020  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2020)70
 
11.09.2019  Wijziging van Besluit nr. 573/2014/EU betreffende nauwere samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA’s).
Besluit com(2019)620
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 165 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
01.07.2020  Brug naar banen - versterking van de jongerengarantie en tot vervanging van de Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie.
Aanbeveling com(2020)277
 
26.04.2017  Voorstel voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten.
Besluit com(2017)251
 
10.06.2016  Aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten: nieuwe mogelijkheden voor volwassenen.
Aanbeveling com(2016)382
 
10.06.2016  Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren en tot intrekking van de aanbeveling uit 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor leven lang ...
Aanbeveling com(2016)383
 
17.09.2015  Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt.
Aanbeveling com(2015)462