Directoraat-Generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties (ECHO) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

Het directoraat-generaal i voor Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties, vroeger bekend als het Departement Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (maar nog altijd met de afkorting ECHO) verleent noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten buiten de EU. Het doet dit ongeacht ras, religie of politieke overtuiging. De EU is wereldwijd een van de belangrijkste donoren op het gebied van humanitaire hulp.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Humanitaire hulp en crisismanagement i.

In 2013 werd nieuwe wetgeving doorgevoerd voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming om de coördinatie, preventie en voorbereiding bij humanitaire rampen te verbeteren. Onderdeel hiervan was de opening van het nieuwe Emergency Response Coordination Centre (ERCC), een 'hub' voor civiele bescherming die de praktische en logistieke kant van de Europese rampenrespons en -voorbereiding op zich neemt.

In 2016 kreeg ECHO daarnaast vier nieuwe afdelingen, toegespitst op Azië, Caraïbisch gebied en de Pacific, Centraal Afrika en Latijns-Amerika.

ECHO levert:

  • goederen, zoals voedsel, medische uitrusting en brandstof
  • diensten, zoals teams voor medische hulpverlening, waterzuivering en logistieke steun
  • monitoring van rampen en het verbeteren van de paraatheid en de veerkracht van een door een ramp getroffen gebied. Deze taak wordt specifiek uitgevoerd door het in 2013 opgerichte Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC).

Daarnaast heeft ECHO sinds 2015 de verantwoordelijkheid over het permanente Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 65 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.08.2019  Machtiging tot onderhandelingen over toetreding van Spanje tot de Overeenkomst van Bonn (verontreiniging van de Noordzee) en uitbreiding van het toepassingsgebied ervan.
Aanbeveling com(2019)378
 
24.06.2019  Jaarverslag over de uitvoering van het EU Aid Volunteers initiatief in 2018.
Verslag com(2019)289
 
12.03.2019  Evaluatie van Verordening (EU) 2016/369 betreffende verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
com(2019)133
 
07.03.2019  Wijziging van Besluit 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2019)125
 
30.11.2018  Jaarverslag over het beleid van de EU op het gebied van humanitaire hulp en de tenuitvoerlegging ervan in 2017.
Verslag com(2018)774
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 10 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.08.2019  EU-standpunt op de tweede ministersconferentie van de Overeenkomst van Bonn over de Ministeriële Verklaring en het strategisch actieplan van de overeenkomst (BASAP) ...
Besluit com(2019)379
 
23.11.2017  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2017)772
 
02.03.2016  Verstrekking van noodhulp binnen de Unie.
Verordening com(2016)115
 
19.09.2012  Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening - EU Aid Volunteers.
Verordening com(2012)514
 
06.07.2012  Sluiting van het Voedselhulpverdrag.
Besluit com(2012)378