Onderafdeling 1 - Werknemers

III-15: Grondrechten werknemers

 • 1. 
  Werknemers hebben het recht om zich vrij te verplaatsen binnen de Unie.
 • 2. 
  Elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden, is verboden.
 • 3. 
  De werknemers hebben behoudens de uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen het recht om,
  • a) 
   in te gaan op een feitelijk aanbod tot tewerkstelling,
  • b) 
   zich te dien einde vrij te verplaatsen binnen het grondgebied der lidstaten,
  • c) 
   in een der lidstaten te verblijven teneinde daar een beroep uit te oefenen overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen welke voor de tewerkstelling van nationale werknemers gelden,
  • d) 
   op het grondgebied van een lidstaat verblijf te houden, na er een betrekking te hebben vervuld, overeenkomstig de voorwaarden die worden opgenomen in door de Commissie vast te stellen Europese verordeningen.
 • 4. 
  Dit artikel is niet van toepassing op de betrekkingen in overheidsdienst.

III-16: Maatregelen voor totstandkoming vrij verkeer van werknemers

Bij Europese wet of kaderwet worden de nodige maatregelen vastgesteld om tot een vrij verkeer van werknemers te komen zoals dit in [ex artikel 39] is omschreven. Deze wordt aangenomen na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comit├ę.

De Europese wetten en kaderwetten beogen met name het volgende:

 • a) 
  het verzekeren van een nauwe samenwerking tussen de nationale bestuursinstellingen op het gebied van de arbeid,
 • b) 
  het afschaffen van de administratieve procedures en handelwijzen, alsmede van de wachttijden voor het aanvaarden van aangeboden betrekkingen voortvloeiende hetzij uit de nationale wetgeving hetzij uit voordien tussen de lidstaten gesloten overeenkomsten, waarvan de handhaving een beletsel zou vormen voor het vrijmaken van het verkeer van de werknemers,
 • c) 
  het afschaffen van alle wachttijden en andere beperkingen gesteld hetzij in de nationale wetgeving hetzij in voordien tussen de lidstaten gesloten overeenkomsten, welke aan de werknemers uit de overige lidstaten andere voorwaarden opleggen voor de vrije keuze van een betrekking dan aan de werknemers van het eigen land,
 • d) 
  het instellen van organisatorische voorzieningen door welke de aanbiedingen van en de aanvragen om werk met elkaar in aanraking kunnen worden gebracht en door welke het evenwicht daarvan kan worden vergemakkelijkt onder voorwaarden welke ernstige gevaren voor de levensstandaard en de werkgelegenheid in de verschillende gebieden en industrie├źn uitsluiten.

III-17: Uitwisselingsprogramma jeugdige werknemers

De lidstaten begunstigen de uitwisseling van jeugdige werknemers in het kader van een gemeenschappelijk programma.

III-18: Sociale zekerheid

Op het gebied van de sociale zekerheid worden bij Europese wet of kaderwet de nodige maatregelen vastgesteld om het vrije verkeer van werknemers tot stand te brengen, met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen:

 • a) 
  dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen,
 • b) 
  dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, zullen worden betaald.