Deel III: Beleid en werking van de Unie

Inhoudsopgave

  1. Onderverdeling
  2. Toelichting

1.

Onderverdeling

2.

Toelichting

Dit deel uit de ontwerp-Grondwet maakt indruk door zijn omvang van 342 artikelen. Dit is 72 procent van de 475 tekstgedeeltes in de grondwet (artikelen, protocollen, verklaringen, preambule en voorwoord).

De meeste artikelen van deel III zijn "spelregels", die de basisbeginselen uit Deel I een concrete invulling geven. Grote gedeeltes zijn - al dan niet met wijzigingen - overgenomen uit de bestaande verdragen van de Europese Unie (VEU) en de Europese Gemeenschappen (VEG).

Hier volgt een overzicht van de verbanden tussen Deel I en Deel III:


 

Deel I

Uitwerking in Deel III

Artikel I-12 De exclusieve bevoegdheden


- Onderafdeling De douane-unie
- Afdeling Het monetair beleid
- Afdeling Landbouw en visserij
- Hoofdstuk De gemeenschappelijke handelspolitiek
- Hoofdstuk Internationale akkoorden
 

Artikel I-13 De gedeelde-bevoegdheidsgebieden

Artikel I-41 Bijzondere bepalingen inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid


- Hoofdstuk De interne markt
- Hoofdstuk Het beleid op andere specifieke gebieden
- Hoofdstuk De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
- Afdeling [Volksgezondheid]
 

Artikel I-14 De coördinatie van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid


- Afdeling Het economisch beleid
- Afdeling Specifieke bepalingen voor lidstaten die tot de eurozone behoren
- Afdeling Werkgelegenheid
- Afdeling Het sociaal beleid
 


- Artikel I-15 Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

-Artikel I-39 Bijzondere bepalingen inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid

- Artikel I-40 Bijzondere bepalingen inzake de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
 

Hoofdstuk Het gemeenschappelijk buitenlandse en veiligheidsbeleid

Artikel I-16 De gebieden voor ondersteunend, coördinerend of aanvullend optreden

Hoofdstuk De gebieden waarop de Unie kan besluiten coördinerend, aanvullend of ondersteunend op te treden

Titel IV De instellingen van de Unie

Hoofdstuk Institutionele bepalingen

Titel V De uitoefening van de bevoegdheden van de Unie

Afdeling Bepalingen die de instellingen en organen van de Unie gemeen hebben

Artikel I-42 De Solidariteitsclausule

Hoofdstuk Toepassing van de solidariteitsclausule

Artikel I-43 Nauwere samenwerking

Hoofdstuk Nauwere samenwerking

Artikel I-48 De Europese Ombudsman

Artikel III-237 [Europese Ombudsman]

Titel VII De financiën van de Unie

Hoofdstuk Financiële bepalingen