Slotakte

De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september 2003, om in onderling overleg het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa vast te stellen, heeft de volgende teksten vastgesteld:

I. Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

II. Protocollen gehecht aan het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

 • 1. 
  Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie
 • 2. 
  Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid
 • 3. 
  Protocol tot vaststelling van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • 4. 
  Protocol tot vaststelling van het statuut van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank
 • 5. 
  Protocol tot vaststelling van het statuut van de Europese Investeringsbank
 • 6. 
  Protocol betreffende de plaats van de zetels van de instellingen en van bepaalde organen, instanties en diensten van de Europese Unie
 • 7. 
  Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie
 • 8. 
  Protocol betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden
 • 9. 
  Protocol betreffende het verdrag en de akte inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek
 • 10. 
  Protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten
 • 11. 
  Protocol betreffende de convergentiecriteria
 • 12. 
  Protocol betreffende de Eurogroep
 • 13. 
  Protocol betreffende enkele bepalingen met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ten aanzien van de economische en monetaire unie
 • 14. 
  Protocol betreffende enkele bepalingen inzake Denemarken ten aanzien van de economische en monetaire unie
 • 15. 
  Protocol betreffende bepaalde taken van de Nationale Bank van Denemarken
 • 16. 
  Protocol betreffende de regeling voor de frank van de Financiële Gemeenschap van de Stille Oceaan
 • 17. 
  Protocol betreffende het in het kader van de Europese Unie geïntegreerde Schengenacquis
 • 18. 
  Protocol betreffende de toepassing van bepaalde aspecten van artikel III-130 van de Grondwet op het Verenigd Koninkrijk en Ierland
 • 19. 
  Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van het beleid inzake grenscontrole, asiel en immigratie, evenals ten aanzien van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken en de politiële samenwerking
 • 20. 
  Protocol betreffende de positie van Denemarken
 • 21. 
  Protocol betreffende de buitenlandse betrekkingen van de lidstaten in verband met de overschrijding van de buitengrenzen
 • 22. 
  Protocol betreffende asiel voor onderdanen van lidstaten
 • 23. 
  Protocol betreffende permanente gestructureerde samenwerking, ingesteld bij artikel I-41, lid 6, en artikel III-312 van de Grondwet
 • 24. 
  Protocol betreffende artikel I-41, lid 2, van de Grondwet
 • 25. 
  Protocol betreffende de invoer in de Europese Unie van in de Nederlandse Antillen geraffineerde aardolieproducten
 • 26. 
  Protocol betreffende de verwerving van onroerende goederen in Denemarken
 • 27. 
  Protocol betreffende het publiekeomroepstelsel in de lidstaten
 • 28. 
  Protocol betreffende artikel III-214 van de Grondwet
 • 29. 
  Protocol betreffende economische, sociale en territoriale samenhang
 • 30. 
  Protocol betreffende de bijzondere regeling van toepassing op Groenland
 • 31. 
  Protocol betreffende artikel 40.3.3 van de Grondwet van Ierland
 • 32. 
  Protocol betreffende artikel I-9, lid 2, van de Grondwet inzake de toetreding van de Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
 • 33. 
  Protocol betreffende de akten en verdragen waarbij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn aangevuld of gewijzigd
 • 34. 
  Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie
 • 35. 
  Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal
 • 36. 
  Protocol tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

III. Bijlagen bij het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

 • 1. 
  Bijlage I - Lijst bedoeld in artikel III-226 van de Grondwet
 • 2. 
  Bijlage II - Landen en gebieden overzee waarop deel III, titel IV, van de Grondwet toepasselijk is

De Conferentie heeft de volgende aan de Slotakte gehechte verklaringen aangenomen:

A. Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet

 • 1. 
  Verklaring ad artikel I-6
 • 2. 
  Verklaring ad artikel I-9, lid 2
 • 3. 
  Verklaring ad artikelen I-22, I-27 en I-28
 • 4. 
  Verklaring ad artikel I-24, lid 7, betreffende het besluit van de Europese Raad inzake de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad
 • 5. 
  Verklaring ad artikel I-25
 • 6. 
  Verklaring ad artikel I-26
 • 7. 
  Verklaring ad artikel I-27
 • 8. 
  Verklaring ad artikel I-36
 • 9. 
  Verklaring ad artikelen I-43 en III-329
 • 10. 
  Verklaring ad artikel I-51
 • 11. 
  Verklaring ad artikel I-57
 • 12. 
  Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
 • 13. 
  Verklaring ad artikel III-116
 • 14. 
  Verklaring ad artikelen III-136 en III-267
 • 15. 
  Verklaring ad artikelen III-160 en III-322
 • 16. 
  Verklaring ad artikel III-167, lid 2, onder c)
 • 17. 
  Verklaring ad artikel III-184
 • 18. 
  Verklaring ad artikel III-213
 • 19. 
  Verklaring ad artikel III-220
 • 20. 
  Verklaring ad artikel III-243
 • 21. 
  Verklaring ad artikel III-248
 • 22. 
  Verklaring ad artikel III-256
 • 23. 
  Verklaring ad artikel III-273, lid 1, tweede alinea
 • 24. 
  Verklaring ad artikel III-296
 • 25. 
  Verklaring ad artikel III-325 betreffende de onderhandelingen over en sluiting van internationale overeenkomsten inzake de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht door de lidstaten
 • 26. 
  Verklaring ad artikel III-402, lid 4
 • 27. 
  Verklaring ad artikel III-419
 • 28. 
  Verklaring ad artikel IV-440, lid 7
 • 29. 
  Verklaring ad artikel IV-448, lid 2
 • 30. 
  Verklaring betreffende de bekrachtiging van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

B. Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen

Verklaringen inzake het Protocol betreffende de verdragen en akten inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, alsmede de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden

 • 31. 
  Verklaring betreffende de Åland-eilanden
 • 32. 
  Verklaring betreffende het Lapse volk

Verklaringen inzake het Protocol betreffende het verdrag en de akte inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek

 • 33. 
  Verklaring betreffende de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen
 • 34. 
  Verklaring van de Commissie betreffende de zones van Cyprus die onder de soevereiniteit van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vallen
 • 35. 
  Verklaring betreffende de kerncentrale van Ignalina in Litouwen
 • 36. 
  Verklaring betreffende de doorreis van personen over land tussen de regio Kaliningrad en andere delen van de Russische Federatie
 • 37. 
  Verklaring betreffende eenheid 1 en eenheid 2 van de V1-kerncentrale van Bohunice in Slowakije
 • 38. 
  Verklaring betreffende Cyprus
 • 39. 
  Verklaring inzake het Protocol betreffende de positie van Denemarken
 • 40. 
  Verklaring inzake het Protocol betreffende de overgangsbepalingen inzake de instellingen en organen van de Unie
 • 41. 
  Verklaring inzake Italië

De Conferentie heeft tevens akte genomen van de volgende aan deze Slotakte gehechte verklaringen:

 • 42. 
  Verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden ad artikel I-55
 • 43. 
  Verklaring van het Koninkrijk der Nederlanden ad artikel IV-440
 • 44. 
  Verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland, de Republiek Hongarije, de Republiek Oostenrijk en het Koninkrijk Zweden
 • 45. 
  Verklaring van het Koninkrijk Spanje en van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
 • 46. 
  Verklaring van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de definitie van de term "onderdanen"
 • 47. 
  Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende de definitie van de term "onderdanen"
 • 48. 
  Verklaring van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende het kiesrecht bij verkiezingen voor het Europees Parlement
 • 49. 
  Verklaring van het Koninkrijk België inzake de nationale parlementen
 • 50. 
  Verklaring van de Republiek Letland en de Republiek Hongarije over de spelling van de naam van de enige munteenheid in het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa

Gedaan te Rome, negenentwintig oktober tweeduizendvier

.....................................................

(alle talen)

Voor _______..

__________

(Staatshoofden)

Deze Slotakte is tevens ondertekend door de volgende kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, waarnemers bij de Conferentie:

Voor Bulgarije

Voor Roemenië

Voor Turkije