F. (Franco) Frattini

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Franco Frattini (1957) was in 2004-2008 lid van de Europese Commissie, belast met justitie, vrijheid en veiligheid. Stapte na een lange carrière als rechter over naar de politiek en sloot zich aan bij de Forza Italia partij van Silvio Berlusconi. Werd in 2002 minister van Buitenlandse Zaken en is dat sinds mei 2008 opnieuw.

in de periode 2004-2008: lid Europese Commissie

1.

Voornaam (roepnaam)

Franco (Franco)

2.

Personalia

land
Italië

geboorteplaats en -datum
Rome (Italië), 14 maart 1957

3.

Partij/stroming

partij
Forza Italia (Vooruit Italië), vanaf 1996 (rechts-liberaal)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • officier van justitie, vanaf maart 1981
 • rechter, vanaf 1986
 • juridisch adviseur van het ministerie van Budget en van de vicepremier, van 1986 tot 1991
 • secretaris-generaal van de kabinetten-Ciampi en -Berlusconi, van mei 1993 tot 1995
 • minister voor Ambtenarenzaken en Regionale zaken, van januari 1995 tot maart 1996 (kabinet-Berlusconi I)
 • lid Kamer van Afgevaardigden van Italië, vanaf april 1996
 • gemeenteraadslid in Rome, van november 1997 tot augustus 2000
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 14 november 2002 tot 18 november 2004 (kabinet-Berlusconi II (2001-2006))
 • lid en vicevoorzitter Europese Commissie, belast met justitie, vrijheid en veiligheid, van 22 november 2004 tot 8 mei 2008 (Commissie-Barroso I)
 • minister van Buitenlandse Zaken, vanaf 8 mei 2008 (kabinet-Berlusconi III)

5.

Opleiding

academische studie
 • rechten, 1979

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Startte in januari 2005 een openbare raadpleging (Witboek) voor de uitwisseling van strafbladen tussen EU-lidstaten; in maart 2005 en januari 2006 volgde een ontwerp-Kaderrichtlijn
 • Lanceerde in maart 2005 een raadpleging om te zorgen dat echtscheidingen in EU-verband goed geregeld worden (als er bijvoorbeeld kinderen of bezittingen in een andere EU-lidstaat zijn)
 • Presenteerde in mei 2005 een Europees anti-drugs programma (2005-2008), volgde in juni 2006 met een Groenboek om de dialoog tussen de EU en het maatschappelijk middenveld inzake drugs en drugsbestrijding te verbeteren
 • Startte in juni 2005 een EU-brede raadpleging over economische migratie (Groenboek)
 • Presenteerde in juli 2005 maatregelen om de verkoop van explosieven, detonatoren, grondstoffen voor bommen, en vuurwapens aan banden te leggen
 • Presenteerde in juli 2005 plannen om de deurwaarderstarieven voor betekening in de EU gelijk te trekken ("uniform tarief voor grensoverschrijdende betekening van stukken in burgerlijke- en handelszaken")
 • Presenteerde in september 2005 een totaalpakket aan maatregelen tegen terrorisme, dat vier ontwerp-richtlijn omvat inzake: (1) de verplichte opslag van dataverkeer gedurende een jaar, (2) de ontwikkeling van draaiboeken bij terroristische aanslagen, (3) maatregelen tegen het witwassen van geld en terroristische financiering, en (4) de aanpak van factoren die bijdragen aan gewelddadige radicalisatie
 • Presenteerde in oktober 2005 een actieplan tegen mensenhandel
 • Presenteerde in november 2005 een pakket maatregelen voor de aanpak van migratiestromen, zoals instelling van surveillance-systemen (onder meer kustpatrouilles op de Middellandse Zee), nauwere samenwerking met oorspronglanden in Afrika, en hulp aan Noord-Afrikaanse landen voor het opzetten van opvangkampen
 • Publiceerde in november 2005 een mededeling en aanbevelingen over de preventie en de strijd tegen financiering van terrorisme door betere coördinatie op nationaal niveau, en grotere transparantie bij non-profit organisaties
 • Verduidelijkte in december 2005 de regels waarmee de Europese Commissie het Europees Hof van Justitie vraagt om lidstaten een boete op te leggen, boetes krijgen twee componenten: een vast bedrag (lump sum) en een periodieke boete voor de periode dat de lidstaat in overtreding is.
 • Presenteerde in december 2005 voorstellen om een Europese rechtsgrond in te stellen voor internationale contracten in civiele zaken en bedrijven ("Rome-I voorstellen"); en om crediteuren beter aan hun betalingsverplichtingen te houden als zij zich in een andere EU-lidstaat bevinden, de richtlijn verplicht onder meer gescheiden ouders om hun alimentatieplicht te blijven voldoen als zij verhuizen naar een andere EU-lidstaat
 • Presenteerde in december 2005 het Beleidsplan voor Legale Migratie 2006-2009, waarmee flexibel kan worden ingespeeld op gaten in de Europese arbeidsmarkt; het plan voorziet in (1) het opstellen van toelatingsprocedures, (2) opzetten van informatie-uitwisseling tussen lidstaten, (3) integratie van werknemers uit derde landen in de EU-lidstaat waar ze werken, (4) een betere afstemming tussen nationale immigratie-autoriteiten en autoriteiten in het land van herkomst
 • Startte in januari 2006 een openbare raadpleging (Groenboek) over het 'ne bis in idem'-principe, dat stelt dat niemand twee maal mag worden veroordeeld voor hetzelfde vergrijp in het strafrecht.
 • Gaf in januari 2006 het startsein voor de invoering van een beveiligd digitaal netwerk voor de uitwisseling van gegevens over illegale immigratie tussen de Europese lidstaten (ICONET-netwerk)
 • Herzag in februari 2006 plannen voor Europese wetgeving inzake niet-contractuele verplichtingen in een grensoverschrijdende context ("Rome-II voorstellen"); de voorstellen behelzen met name de goede juridische afhandelingen van verkeersongelukken of productschade door nationale rechtbanken in deze situaties eenzelfde jurisprudentie te laten hanteren.
 • Presenteerde in februari 2006 plannen voor een vergaande samenwerking tussen EU-lidstaten inzake asielprocedures
 • Presenteerde in april 2006 een plan voor het aanpakken van namaakartikelen en merkpiraterij; het plan stelt voor dat lidstaten in hun strafrecht vastleggen dat op namaak via een criminele organisatie een boete van 300.000 euro en een celstraf van vier jaar staat, en dat voor lichtere zaken een boete van 100.000 euro geheven wordt
 • Startte in mei 2006 een openbare raadpleging (Groenboek) over onschuldpresumptie
 • Presenteerde in juni 2006 plannen voor de opname van biometrische herkenningstekens in het Schengen Informatie Systeem, waardoor reizigers uit derde landen altijd hun vingerafdrukken moeten afgeven als zij een visum aanvragen voor een EU-lidstaat; het voorstel voorziet verder in de oprichting van gezamenlijke visumcentra in derde landen, zodat niet alle afzonderlijke EU-consulaten met apparatuur voor de registratie van biometrische kenmerken hoeven te worden uitgerust
 • Presenteerde in juli 2006 een EU-strategie voor de rechten van het kind, onder meer door invoering van een Europees 116-noodnummer voor kinderen, het verhinderen van de digitale aanschaf van kinderporno via creditcards, en het coördineren van programma's tegen kinderarmoede
 • Presenteerde in oktober 2006 plannen voor snellere en eenvoudiger procedures bij het innen van schulden over de grens door crediteuren, onder meer door inbeslaglegging van bankrekeningen (Groenboek)
 • Startte in november 2006 een openbare raadpleging (Groenboek) over consulaire en diplomatieke bescherming voor Europeanen in het buitenland (m.n. dat burgers van EU-lidstaten om bescherming en dienstverlening kunnen vragen bij het consulaat of ambassade van een andere EU-lidstaat)
 • Presenteerde in november 2006 plannen voor een Europees migratiebeleid, en voor het gezamenlijke beheer van de maritieme grenzen
 • Presenteerde in december 2006 een Europees Programma voor de bescherming van kritische infrastructuur
 • Presenteerde in februari 2007 voorstellen voor een minimum strafmaat voor milieudelicten
 • Presenteerde in juli 2007 plannen voor een PNR-systeem (Passenger Name Record System) voor het opslaan en uitwisselen van passagiersgevens van luchtvaartmaatschappijen in de EU
 • Presenteerde in augustus 2007 plannen voor een Europees Migratie Netwerk. Doel van het netwerk is het verbeteren van de informatievoorziening over migratie in de Europese Unie
 • Lanceerde in september 2007 een voorstel om een blauwe kaart in te voeren, waarmee hoogopgeleide immigranten makkelijker de EU moeten kunnen binnenkomen
 • Presenteerde in oktober 2007 een actieplan tegen terrorisme. Het plan omvat onder andere de plicht om passagiersgegevens van vluchten van en naar de Europese Unie over te dragen aan overheidsinstanties en een verbod op het oproepen tot terrorisme op internet.

7.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Verving in november 2004 de omstreden Rocco Buttiglione als Italiës kandidaat voor het lidmaatschap van de Europese Commissie. Buttiglione had zich tijdens een hoorzitting voor het Europees Parlement negatief uitgelaten over homo's.
 • Werd sinds mei 2005 permanent bewaakt door twee lijfwachten, een primeur voor een eurocommissaris

hobby's
skiën (voormalig skileraar), de natuur van het Alpengebied

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.