Europees GNSS-Agentschap (GSA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i is verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik en beheer van de Europese satellietsystemen EGNOS en Galileo. GNSS is een afkorting van "Global Navigation Satellite System".

De Europese Commissie i ziet de Europese satellietprogramma's als belangrijke strategische instrumenten in het verstevigen van de Europese concurrentiepositie. Daarom bestond het voornemen om hiervoor een apart agentschap op te richten, in plaats van het toezicht te plaatsen onder een ander agentschap.

Het agentschap is op 1 januari 2007 operationeel geworden. Het is de opvolger van de Gemeenschappelijke Onderneming Galileo. Op 13 juni 2013 werd een verdrag ondertekend waarin het GNSS een Galileo-veiligheidscentrum in St. Germain-en-Laye bij Parijs kon oprichten. Het Galileo Security Monitoring Centre (GSMC) valt onder het toezicht van het GNSS.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Praag

Locatie (land)

Tsjechië

Grondslag

Verordening EG 1321/2004 en 1942/2006

Oprichting

12 juli 2004

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Telecommunicatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het Europese GNSS-agentschap:

 • sluit overeenkomsten met instanties die diensten willen verlenen via Galileo en EGNOS. De autoriteit ziet erop toe dat dit correct gebeurt en dat het de openbare belangen niet zal schaden. De EU streeft ernaar dat de diensten van de GNSS zo wijd verbreid mogelijk worden afgenomen en toegepast.
 • ondersteunt de Europese Commissie bij het maken van wetsvoorstellen m.b.t. GNSS
 • beheert de aan GNSS toegewezen financiële middelen
 • zorgt voor een correcte werking van het systeem door de frequenties in de lidstaten te coördineren
 • neemt de verantwoordelijkheid voor de modernisering en ontwikkeling van nieuwe systemen
 • beheert alle aspecten ten aanzien van veiligheid en beveiliging van het systeem

Galileo levert bijdragen aan vele toepassingen op gebieden die direct of indirect verband houden met gemeenschappelijk beleid. Het kan hierbij gaan om:

 • vervoer (mobiele positiebepaling en snelheidsmeting)
 • verzekeringen, tolheffing op autowegen, wetshandhaving (volgen van verdachten, bestrijding van criminaliteit)
 • douane en accijnzen (veldonderzoek)
 • landbouw (aanpassing van doses meststoffen of bestrijdingsmiddelen aan de staat van het veld)
 • visserij (toezicht op verplaatsing van boten)

Galileo wordt al in heel veel, en ook steeds meer, toepassingen gebruikt. Van smartphones tot allerlei apparatuur en 'wearables', als er een chip in zit die gebruik maakt van het doorgeven van een locatie is het heel goed mogelijk dat door middel van GNSS gebeurt.

EGNOS is een programma tussen de Europese Unie, het ESA en Eurocontrol, dat tot doel heeft in een groot geografisch gebied de Amerikaanse GPS- en de Russische Glonass-signalen te versterken ten behoeve van de betrouwbaarheid. Het staat los van het programma Galileo en vormt daar een aanvulling op. EGNOS is een afkorting van European Geostationary Navigation Overlay Service.

3.

Organisatie

Het agentschap staat onder leiding van de raad van bestuur. De dagelijkse leiding is in handen van de uitvoerend directeur, die het agentschap ook vertegenwoordigt.

Het Wetenschappelijk en Technisch Comité kan

 • adviezen uitbrengen over technische vraagstukken, of over voorstellen die een grote conceptuele verandering in het Europees GNSS-systeem impliceren
 • aanbevelingen doen over de modernisering van het systeem
 • andere taken verrichten die nodig zijn voor de verdieping van de kennis op het gebied van radionavigatie per satelliet.

Het Comité voor de veiligheid en beveiliging van het systeem bestaat uit erkende beveiligingsdeskundigen.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat en één vertegenwoordiger die wordt aangewezen door de Commissie.

De leden en de voorzitter van het Wetenschappelijk en Technisch Comité worden door de lidstaten en de Commissie voorgedragen.

Het Comité voor de veiligheid en beveiliging van het systeem op bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat en één voor de Commissie.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is vertegenwoordigd in de raad van bestuur en in het Comité voor de veiligheid en beveiliging van het systeem.

6.

Meer informatie

7.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
09-09-2021 Security Engineer Europees GNSS-Agentschap (GSA) i (Praag)