Vervangingsregeling ministers

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ministers i kunnen vanwege ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. Ook kunnen vakantie of verblijf in het buitenland waarneming door een collega nodig maken. De minister kan dan tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld.

Ook als een minister tussentijds aftreedt, komt er meestal een tijdelijke vervanger. Dat is als regel een andere zittende minister.

1.

Huidige vervangingsregeling

Binnen ministeries i met een staatssecretaris i geldt dat de minister in eerste instantie vervangen wordt door de staatssecretaris. Is ook deze afwezig, dan treedt een andere minister op ter vervanging. Indien ook de vervanger afwezig is of niet in staat de betreffende minister te vervangen, dan treedt de oudste minister van het kabinet op als tijdelijke vervanger. Bij het tussentijds aftreden van een minister wordt een afzonderlijke regeling getroffen over de tijdelijke waarneming.

2.

Overzicht van vervangers

Als een minister tussentijds aftreed en de staatssecretaris ook afwezig is wordt de minister vervangen door een minister van een ander ministerie.

Overzicht van de vervangers per ministerie (Rutte IV)

 

Ministerie

Vervanger per ministerie

Algemene Zaken

De eerste vicepremier, resp. tweede, derde en vierde vicepremier

Buitenlandse Zaken

Minister van Defensie

Justitie en Veiligheid

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister van Justitie en Veiligheid

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Financiën

Minister van Economische Zaken

Defensie

Minister van Buitenlandse Zaken

Infrastructuur en Waterstaat

Minister van Klimaat en Groene Groei

Economische Zaken

Minister van Financiën

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking*

minister van Buitenlandse Zaken

Asiel en Migratie

Minister van Justitie en Veiligheid

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Klimaat en Groene Groei

Minister van Infrastructuur en Waterstaat

*Ministers zonder portefeuille


Meer over