Partijen - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 23 januari 2021
kalender

Partijen

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Nederlandse democratie i is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad i, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën.

1.

Partijvorming

 • Politieke partijen

  Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. Omdat niet iedereen deze doelen op dezelfde wijze nastreeft, zijn er meer partijen ontstaan.

 • Registratie groeperingen

  Politieke partijen i of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau (de Kiesraad i) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. De naam, ook wel aanduiding genoemd, komt boven dan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan.

 • Partijfinanciering

  Politieke partijen i kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. Partijen kunnen ook beschikken over reserves. Een groot deel van de uitgaven van politieke partijen gaat naar de verkiezingscampagnes.

 • Ontwikkeling ledental politieke partijen

  Er is al geruime tijd een dalende trend te zien in de ledentallen van politieke partijen. Hoe sterk die dalende trend is verschilt per partij. Het ledental van de PvdA i is bijvoorbeeld fors teruggelopen. De VVD i is, na sterke stijging in de jaren tachtig, ook in een neerwaartse lijn gekomen. Het ledental van de SGP i is echter redelijk stabiel en de SP i kende een lichte constante stijging.

2.

Leider

 • Politiek leider van een partij

  Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij i. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid.

 • partijvoorzitter

  Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. De voorzitter leidt de 'vereniging', die de politieke partij ook is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten. Vrijwel nooit is de voorzitter tevens de politiek leider i van de partij.

3.

Partijen in de Eerste en Tweede Kamer

 • 50PLUS

  50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS i was van 31 december 2014 tot 3 mei 2020 Henk Krol i. Hij werd opgevolgd door Corrie van Brenk i. De partij werd in januari 2011 door Jan Nagel i, Maurice Koopman i en Alexander Münninghoff gelanceerd en werd op 5 november 2011 formeel opgericht. Sinds 1 augustus 2020 is Jan Nagel (opnieuw) partijvoorzitter.

 • ChristenUnie

  De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers i. Hij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De huidige partijvoorzitter is Piet Adema. De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond i (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie i (RPF). Per 1 januari 2004 zijn de partijen gefuseerd. Sinds 15 maart 2001 opereerden de fracties van deze partijen al onder naam ChristenUnie in de Tweede Kamer i. Ook in de Eerste Kamer i bestaat sinds 2001 een fractie van de ChristenUnie.

 • D66

  Democraten 66 (D66) is een hervormingsgezinde sociaal-liberale partij. Bij de komende verkiezingen is minister Sigrid Kaag i lijsttrekker en daarmee is zij tevens politiek leider. De partij werd opgericht op 14 oktober 1966 door 44 'homines novi', waarvan er 25 eerder bij andere politieke partijen actief waren geweest. Belangrijkste initiatiefnemer en voorman (tot 1998) was de oud-journalist Hans van Mierlo i.

 • DENK

  DENK is een politieke partij, die zich richt op respect voor alle Nederlanders. Huidig politiek leider is Farid Azarkan i. De partij werd op 9 februari 2015 gepresenteerd. De partij is gevormd, nadat Tunahan Kuzu i en Selçuk Öztürk i de PvdA-fractie hadden verlaten. De partij streeft naar verdraagzaamheid en een sociale, lerende, duurzame en rechtvaardige samenleving.

 • Forum voor Democratie

  Het Forum voor Democratie (FVD) werd op 25 september 2016 een politieke partij, na eerder, in februari 2015, te zijn opgericht als denktank. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. De partij keert zich tegen een gesloten bestuurscultuur.

 • Partij voor de Dieren

  De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. Politiek leider van de Partij voor de Dieren is Esther Ouwehand i. Zij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De partij werd opgericht in 2002.

 • PVV

  De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een populistische partij, met zowel conservatieve, liberale, 'rechtse' als 'linkse' standpunten. De PVV is op 22 februari 2006 geregistreerd bij de Kiesraad door Geert Wilders i, na zijn vertrek bij de VVD. Politiek leider is sinds 2006 Geert Wilders i.

 • SGP

  De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider van de SGP is Kees van der Staaij i. De partij werd opgericht op 24 april 1918 en is daarmee de oudste nog bestaande partij van Nederland.

 • SP

  De SP is een socialistische, eurosceptische partij. De partij werd opgericht in 1972 en kent vooral een sterke lokale, actiegerichte basis. De SP wil 'een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan'.

 • VVD

  De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een 'rechtse' liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte i. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid i (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij i (LSP).

4.

Overig

 • Opgeheven partijen

  Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan.

 • Politieke jongerenorganisatie

  Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij i heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie bestaat normaal gesproken uit een (hoofd)bestuur, afdelingen en een congres. De afdelingen concentreren zich meestal op de studentensteden.