Controlebevoegdheid Europees Parlement - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Controlebevoegdheid Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i (EP) oefent democratische controle uit op alle activiteiten van de Europese Unie i en heeft verschillende instrumenten tot zijn beschikking.

Dit staat naast de wetgevende bevoegdheden i van het Europees Parlement en de rol van het EP bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting i.

1.

De controlemogelijkheden op een rij

Op benoemingen

Het Europees Parlement is nauw betrokken bij het benoemen van een nieuwe Europese Commissie i: het moet - samen met de Raad - de benoeming van de Europese Commissie goedkeuren. Het EP kan de Europese Commissie via een motie van wantrouwen i in zijn geheel naar huis sturen.

Ook voor de benoeming van de president en andere leden van het bestuur van de Europese Centrale Bank i is goedkeuring van het EP nodig.

De Europese Ombudsman i, de instantie die klachten van burgers over wanbeheer van de Europese Unie onderzoekt, wordt benoemd door het Europees Parlement.

Op lopende activiteiten en beleid

Het Europees Parlement kan schriftelijke of mondelinge vragen i aan de Commissie en de Raad stellen. Veel vragen zijn verzoeken om bestaand beleid verder te ontwikkelen of nieuw beleid te starten. Het Europees Parlement kan ook besluiten om voor specifieke zaken een (tijdelijke) enquêtecommissie i in te stellen om inbreuken op of onjuiste toepassingen van het gemeenschapsrecht i te onderzoeken.

De Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie zijn verplicht om (maandelijks en jaarlijks) verslagen over hun activiteiten ter goedkeuring voor te leggen aan het Parlement. Het voorzittende land i van de Europese Unie verantwoordt zich bij aanvang en na afloop van het voorzitterschap over het programma.

Het EP kan naar het Europees Hof van Justitie i stappen wanneer hij vindt dat een Europees besluit onrechtmatig is of als de Commissie of de Raad niet aan hun verplichtingen voldoen.

Op uitgaven

Het EP verleent kwijting i aan de EU-begroting. Kort gezegd: het EP moet de manier waarop het geld dat op de Europese begroting stond is uitgegeven goedkeuren.

2.

Meer informatie