2002/358/EG: Beschikking van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen

1.

Tekst

Avis juridique important

|

2.

32002D0358

2002/358/EG: Beschikking van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen

Publicatieblad Nr. L 130 van 15/05/2002 blz. 0001 - 0003

Beschikking van de Raad

van 25 april 2002

betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen

(2002/358/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 175, lid 1, juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Europees Parlement(2),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Het uiteindelijke doel van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, hierna "het Klimaatverdrag" te noemen, dat namens de Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 94/69/EG van de Raad van 15 december 1993 betreffende de sluiting van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering(3), is stabilisering van de broeikasgasconcentraties in de atmosfeer op een zodanig niveau dat gevaarlijke antropogene verstoringen van het klimaatsysteem worden voorkomen.
 • (2) 
  In haar eerste zitting is de Conferentie van de Partijen bij het Klimaatverdrag tot de conclusie gekomen dat de door de ontwikkelde landen aangegane verbintenis ernaar te streven uiterlijk in 2000 afzonderlijk of gezamenlijk hun emissies van kooldioxide en andere broeikasgassen waarop het Protocol van Montreal bij het Verdrag ter bescherming van de ozonlaag niet van toepassing is, terug te brengen tot het niveau van 1990, niet volstaat voor het bereiken van het doel van het Klimaatverdrag op lange termijn, namelijk gevaarlijke antropogene verstoringen van het klimaatsysteem te voorkomen. Verder is de conferentie overeengekomen een proces op gang te brengen dat het mogelijk moet maken in de periode na 2000 passende maatregelen te treffen door middel van de aanneming van een protocol of een ander juridisch instrument(4).
 • (3) 
  Dit proces heeft geleid tot de aanneming, op 11 december 1997, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (het protocol)(5).
 • (4) 
  De Conferentie van de Partijen bij het Klimaatverdrag heeft in haar vierde zitting besloten het actieplan van Buenos Aires aan te nemen teneinde in de zesde zitting van de Conferentie van de Partijen tot overeenstemming te komen over de uitvoering van de voornaamste onderdelen van het protocol(6).
 • (5) 
  Tijdens de voortzetting van de zesde zitting van 19 tot en met 27 juli 2001 te Bonn heeft de Conferentie van de Partijen bij consensus overeenstemming bereikt over de kernelementen van de uitvoering van het actieplan van Buenos Aires(7).
 • (6) 
  Tijdens de zevende zitting van 29 oktober tot 10 november 2001 te Marrakesh heeft de Conferentie van de Partijen bij consensus een aantal besluiten aangenomen die uitvoering geven aan de akkoorden van Bonn(8).
 • (7) 
  Het protocol staat krachtens artikel 24 open voor bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de staten en regionale organisaties voor economische integratie die het hebben ondertekend.
 • (8) 
  Het protocol staat de partijen krachtens artikel 4 toe hun verplichtingen ingevolge artikel 3 gezamenlijk na te komen wanneer zij optreden in het kader van en samen met een regionale organisatie voor economische integratie.
 • (9) 
  Bij de ondertekening van het protocol op 29 april 1998 te New York heeft de Gemeenschap verklaard dat zij en haar lidstaten hun respectieve verplichtingen ingevolge artikel 3, lid 1, van het protocol gezamenlijk zullen nakomen overeenkomstig artikel 4 van het protocol.
 • (10) 
  Door te besluiten tot de gezamenlijke nakoming van hun verplichtingen overeenkomstig artikel 4 van het protocol zijn de Gemeenschap en haar lidstaten op grond van lid 6 van dat artikel en in overeenstemming met artikel 24, lid 2, van het protocol gezamenlijk verantwoordelijk voor de nakoming van de gekwantificeerde verplichting van de Gemeenschap inzake emissiereductie uit hoofde van artikel 3, lid 1, van het protocol. Derhalve, en overeenkomstig artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, hebben de lidstaten individueel en collectief de plicht alle algemene en bijzondere maatregelen te treffen welke geschikt zijn om de nakoming van de uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren, waaronder de gekwantificeerde verplichting van de Gemeenschap inzake emissiereductie uit hoofde van het protocol, de nakoming van die verplichting te vergemakkelijken en zich te onthouden van maatregelen welke de verwezenlijking van dat doel in gevaar kunnen brengen.
 • (11) 
  De rechtsgrondslag voor elk eventueel verder besluit inzake de goedkeuring door de Gemeenschap van toekomstige verbintenissen op het stuk van emissiereducties zal worden bepaald door de inhoud en het effect van dat besluit.
 • (12) 
  In zijn conclusies van 16 juni 1998 heeft de Raad overeenstemming bereikt over de bijdragen van de afzonderlijke lidstaten tot de totale emissievermindering waartoe de Gemeenschap zich heeft verplicht(9). Bepaalde lidstaten uitten onderstellingen omtrent de emissies in het referentiejaar en gemeenschappelijke en gecoördineerde beleidslijnen en maatregelen. De bijdragen zijn gedifferentieerd om o.a. rekening te houden met de verwachtingen met betrekking tot de economische groei, de samenstelling van de energiemix en de industriële structuur van elke lidstaat. De Raad kwam voorts overeen dat de inhoud van het desbetreffende akkoord wordt opgenomen in het besluit van de Raad tot goedkeuring van het protocol door de Gemeenschap. Artikel 4, lid 2, van het protocol schrijft voor dat de Gemeenschap en haar lidstaten het bij artikel 8 van het raamverdrag opgerichte secretariaat van de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst in kennis stellen op de datum van nederlegging van hun akte van bekrachtiging of goedkeuring. De Gemeenschap en haar lidstaten zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de Gemeenschap in staat te stellen haar verplichtingen ingevolge het protocol na te komen, onverminderd de verantwoordelijkheid die elke lidstaat jegens de Gemeenschap en de andere lidstaten draagt voor de nakoming van zijn eigen verplichtingen.
 • (13) 
  De emissies van de Gemeenschap en haar lidstaten in het referentiejaar zullen niet definitief worden vastgesteld vóór de inwerkingtreding van het protocol. Zodra de emissies in het referentiejaar definitief zijn vastgesteld, maar uiterlijk aan het begin van de verbintenisperiode, stellen de Gemeenschap en haar lidstaten die emissieniveaus, uitgedrukt in ton kooldioxide-equivalent, vast volgens de procedure van artikel 8 van Beschikking 93/389/EEG van de Raad van 24 juni 1993 inzake een bewakingssysteem voor de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen in de Gemeenschap(10).
 • (14) 
  De Europese Raad van Göteborg van 15 en 16 juni 2001 heeft nogmaals verzekerd dat de Gemeenschap en haar lidstaten vastbesloten zijn hun verplichtingen ingevolge het protocol na te komen, en heeft verklaard dat de Commissie vóór eind 2001 een voorstel voor de bekrachtiging van het protocol dient uit te werken teneinde de Gemeenschap en haar lidstaten in staat te stellen hun verbintenis om het protocol snel te bekrachtigen na te komen.
 • (15) 
  De Europese Raad van Laken van 14 en 15 december 2001 heeft bevestigd dat de Unie vastbesloten is haar verbintenissen uit hoofde van het Protocol van Kyoto na te komen en wenst dat het protocol in werking treedt vóór de wereldtop over duurzame ontwikkeling in Johannesburg (26 augustus - 4 september 2002).
 • (16) 
  De maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van deze beschikking worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(11),

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het op 29 april 1998 te New York ondertekende Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, hierna "het protocol" te noemen, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van het protocol is opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

De Europese Gemeenschap en haar lidstaten komen hun verplichtingen uit hoofde van artikel 3, lid 1, van het protocol gezamenlijk na overeenkomstig artikel 4 van het protocol, onder inachtneming van artikel 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

De gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie die door de Europese Gemeenschap en haar lidstaten zijn overeengekomen voor de bepaling van de respectieve emissieniveaus die voor hen gelden in de eerste periode waarin een gekwantificeerde verplichting inzake emissiebeperking en -reductie van toepassing is, van 2008 tot en met 2012, zijn vermeld in bijlage II.

De Europese Gemeenschap en haar lidstaten treffen de nodige maatregelen om de in bijlage II genoemde emissieniveaus, als bepaald overeenkomstig artikel 3 van deze beschikking, in acht te nemen.

Artikel 3

De Commissie bepaalt uiterlijk op 31 december 2006 volgens de procedure van artikel 4, lid 2, van deze beschikking de emissieniveaus, uitgedrukt in ton kooldioxide-equivalent, die respectievelijk gelden voor de Europese Gemeenschap en ieder van haar lidstaten, na vaststelling van de definitieve emissiecijfers voor het referentiejaar en op grond van de gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie die in bijlage II zijn vermeld; daarbij houdt zij rekening met de methoden voor de raming van de antropogene emissies per bron en verwijderingen per put, bedoeld in artikel 5, lid 2, van het protocol, en met de regels voor de berekening van de toegewezen hoeveelheden van artikel 3, leden 7 en 8, van het protocol.

De toegewezen hoeveelheid van de Europese Gemeenschap en die van iedere lidstaat is gelijk aan hun respectieve emissieniveau, bepaald overeenkomstig dit artikel.

Artikel 4

 • 1. 
  De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat is ingesteld bij artikel 8 van Besluit 93/389/EEG.
 • 2. 
  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

 • 3. 
  Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 5

 • 1. 
  De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die bevoegd is, respectievelijk zijn, om namens de Europese Gemeenschap kennis te geven van deze beschikking aan het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering overeenkomstig artikel 4, lid 2, van het protocol.
 • 2. 
  De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die bevoegd is, respectievelijk zijn, om tegelijkertijd met de in lid 1 bedoelde kennisgeving de akte van goedkeuring bij de secretaris-generaal van de Verenigde Naties neder te leggen overeenkomstig artikel 24, lid 1, van het protocol, ten blijke van de instemming van de Gemeenschap met deze verbintenis.
 • 3. 
  De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die bevoegd is, respectievelijk zijn, om tegelijkertijd met de in lid 1 bedoelde kennisgeving de in bijlage III opgenomen bevoegdheidsverklaring neder te leggen overeenkomstig artikel 24, lid 3, van het protocol.

Artikel 6

 • 1. 
  Bij de nederlegging van hun akten van bekrachtiging of goedkeuring van het protocol stellen de lidstaten het secretariaat van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering gelijktijdig uit eigen naam in kennis van deze beschikking overeenkomstig artikel 4, lid 2, van het protocol.
 • 2. 
  De lidstaten streven ernaar hun akten van bekrachtiging of goedkeuring gelijktijdig met die van de Europese Gemeenschap en de andere lidstaten neder te leggen, zo mogelijk uiterlijk 1 juni 2002.
 • 3. 
  De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 1 april 2002 in kennis van hun besluit het protocol te bekrachtigen of goed te keuren, dan wel, naar gelang van het geval, van de datum waarop de vereiste procedures waarschijnlijk zullen zijn voltooid. De Commissie kiest in overleg met de lidstaten een datum voor de gelijktijdige nederlegging van de akten van bekrachtiging of goedkeuring.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Luxemburg, 25 april 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

 • M. 
  Rajoy Brey
 • (1) 
  PB C 75 E van 6.3.2002, blz. 17.
 • (2) 
  Advies uitgebracht op 6 februari 2002 (nog niet verschenen in het Publicatieblad).
 • (3) 
  PB L 33 van 7.2.1994, blz. 11.
 • (4) 
  Besluit 1/CP.1: "Het mandaat van Berlijn: Evaluatie van de toereikendheid van artikel 4, lid 2, punten a) en b), van het Klimaatverdrag, met inbegrip van voorstellen betreffende een protocol en besluiten inzake de follow-up".
 • (5) 
  Besluit 1/CP.3: "Aanneming van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering".
 • (6) 
  Besluit 1/CP.4: "Het actieplan van Buenos Aires".
 • (7) 
  Besluit 5/CP.6: "Uitvoering van het actieplan van Buenos Aires".
 • (8) 
  Besluiten 2-24/CP.7: "De akkoorden van Marrakesh".
 • (9) 
  Doc. 9702/98 van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1998 betreffende het resultaat van de besprekingen van de Raad (Milieu) van 16-17 juni 1998, bijlage I.
 • (10) 
  PB L 167 van 9.7.1993, blz. 31. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 1999/296/EG (PB L 117 van 5.5.1999, blz. 35).
 • (11) 
  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

3.

Verwante dossiers

 
 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.