Drs. H. (Halbe) Zijlstra

foto Drs. H. (Halbe) Zijlstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

In de Stellingwerven geboren VVD-politicus die het tot staatssecretaris, fractievoorzitter en minister van Buitenlandse Zaken bracht, maar zijn politieke loopbaan abrupt moest afbreken. Voor hij in 2006 Tweede Kamerlid werd onder meer werkzaam bij Shell, directeur van een projectmanagmentsbureau en fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Utrecht. Als Kamerlid hield hij zich bezig met de zorg en hoger onderwijs en was hij lid van de onderzoekscommissie onderwijsvernieuwingen i. Voerde als staatssecretaris in het kabinet-Rutte I i, ondanks veel protest, krachtdadig forse bezuinigingen in de cultuursector door. Tijdens Rutte II i was hij als fractievoorzitter een belangrijke steunpilaar voor dat kabinet. Buitenlandse Zaken in Rutte III i was als 'beloning' daarvoor te beschouwen, maar ontmaskering van een door hemzelf opgeklopt verhaal over de Russiche dreiging, dat hij in 2016 op het VVD-congres had verteld, ondermijnde zijn gezag en dwong hem tot vertrek.

VVD
in de periode 2006-2018: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Halbe (Halbe)

geboorteplaats en -datum
Oosterwolde (gem. Ooststellingwerf), 21 januari 1969

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1 februari 1994

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/14)

 • directeur/eigenaar projectmanagementbureau "Improvex" B.V., van 2001 tot november 2006 (o.a. invoering van een nieuw financieel-expertise managementsysteem bij Shell)
 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 23 juni 2003 tot 1 september 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (belast met onder meer hoger onderwijs, wetenschap en kennis, lerarenbeleid en cultuur), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 26 oktober 2017
 • fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 november 2012 tot 16 maart 2017
 • waarnemend fractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 oktober 2017 tot 25 oktober 2017
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 26 oktober 2017 tot 13 februari 2018
 • strategisch adviseur (strategiedirecteur) N.V. Koninklijke "VolkerWessels", van 1 november 2018 tot oktober 2019
 • CEO VolkerRail, vanaf november 2019

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. hoger onderwijs; b. wetenschap en kennis; c. lerarenbeleid, lerarenopleidingen arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel en de professionalisering van de onderwijsgevenden in het kader van het beleid passend onderwijs; d. cultuur; e. erfgoedinspectie; f. 'Een leven lang leren'; g. andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter raad van commissarissen Salta Group, vanaf februari 2020

vorige (2/3)
 • buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand te Utrecht, vanaf 2006
 • lid bestuur Stichting "Ride for Roses" Utrecht, van 2005 tot oktober 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Tijdelijke Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 april 2007 tot 22 december 2008
 • voorzitter vaste commissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 21 november 2012 tot 26 oktober 2017

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Energiepoort

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in de periode 2006-2010 woordvoerder zorg (o.a. preventiebeleid, ziekenhuizen, curatieve zoirg), energiebeleid, sportbeleid (inclusief het beleid rond voetbalvandalisme), hoger onderwijs en wetenschappen en biotechnologie
 • Nam kort na zijn aantreden als Tweede Kamerlid met Hans Spekman (PvdA) een initiatief tot indiening van een wetsvoorstel over maatregelen tegen voetbalhooligans. Minister Ter Horst nam dit initiatief in 2007 over.
 • In juni 2007 voerde hij (als vervanger van Henk Kamp) het woord in het debat over de kabinetsbrief over het zgn. 'generaal pardon' voor uitgeprocedeerde asielzoekers

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Verdedigde in 2011 in de Tweede Kamer met succes zijn voorstellen tot bezuiniging in de cultuursector. De cultuursector moet minder afhankelijk worden van overheidssubsidie. Subsidies moeten daarom gebaseerd zijn op scherpe en beredeneerde keuzes. Belangrijk uitgangspunt bij die keuzes is dat het publiek moet kunnen zien waar het geld heen gaat. Concreet betekent dit, dat er relatief meer subsidie terechtkomt bij kunst en cultuur die in een museum of op de planken wordt getoond, dan bij ondersteunende functies. Alle instellingen, die in de toekomst voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten minstens 17,5 procent eigen inkomsten hebben. Van podiumkunsteninstellingen geldt vanaf 2013 een minimum van 21,5 procent eigen inkomsten. Enkele cultuurfondsen worden samengevoegd. Musea, het erfgoed en bibliotheken worden ontzien. De totale bezuiniging is 200 miljoen euro.
 • Diende in 2012 een wetsvoorstel in om de basisbeurs voor master-studenten onder het sociaal leenstelsel te brengen (33.145)
 • Streefde als minister van Buitenlandse Zaken naar herstel van de verstoorde relatie met Turkije, maar toen geen oplossing mogelijk bleek werd in februari 2018 de Nederlandse ambassadeur teruggetrokken uit Turkije

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 368) van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor langstudeerders. Vanaf 2012 wordt het mogelijk een hoger collegegeld te vragen aan studenten die langer in het hoger onderwijs zijn ingeschreven dan uit een oogpunt van studierendement wenselijk is. Behalve een financieel oogmerk heeft de wet als doel het studierendement te verhogen. Het verhoogde collegegeld gaat in 2012 in. (32.618)
 • Bracht in 2011 de Wet 'Ruim baan voor talent' (Stb. 369) tot stand. Door een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden de mogelijkheden verruimd tot selectie van studenten en tot verhoging van het collegegeld alsmede tot het aanscherpen van toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs. Hierdoor worden differentiatie en betere matching mogelijk. Tevens wordt het uitgangspunt 'eerst je bachelor, dan je master' opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. (32.253)
 • Bracht in 2012 een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot stand, waardoor de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten wordt aangepast. Het wordt voor bepaalde groepen en bij bijzondere omstandigheden (zoals het vervullen van een bestuursfunctie) mogelijk om vermeerdering van het aantal studiejaren te krijgen. Dit wet werd in 2013 met terugwerkende kracht ingetrokken. (33.259)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens de onderhandelingen in de formatie van 2017 secondant van fractievoorzitter Mark Rutte
 • Trad op 13 februari 2018 af, nadat hij had moeten toegeven dat hij in 2016 had gelogen over een uitspraak van de Russische president Poetin in 2006. Op het VVD-congres in 2016 beweerde hij dat hij tijdens aanwezigheid op een buitenverblijf van de president uit diens mond had vernomen dat omliggende landen, waaronder de Baltische staten, als Groot-Rusland werden beschouwd. Na onderzoek door De Volkskrant bleek hij die mededeling uit de tweede hand te hebben vernomen, zonder zelf aanwezig te zijn. Hij stelde dat hij de bron had willen beschermen. Die vermoedelijk bron, Shell-topman Van der Veer, zei een dag later dat Zijlstra een onjuiste interpretatie van Poetins woorden had doorgegeven. Zijlstra erkende stom te zijn geweest. Vanwege verlies aan geloofwaardigheid trad hij af.

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Heerlijk, helder, Halbe" (bijnaam in VVD-kring)

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • René Moerland en Derk Stokmans, "'Wij zeggen niet: zoek het zelf maar uit'", NRC Weekend, 28 en 29 juni 2014
 • Marno de Boer, "Van rechtse houwdegen tot topdiplomaat", Trouw, 16 januari 2018
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.