30844 NL - wetsvoorstel
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 18 oktober 2006 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Winsemius i.

 

Het wetsvoorstel integreert een groot aantal toestemmingsstelsels op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten. Daarvoor komt één omgevingsvergunning in de plaats. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een geharmoniseerde regeling voor de bestuursrechtelijke handhaving van een groot aantal wetten op het terrein van de fysieke leefomgeving.

1.

Volledige titel

Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en elf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(96 stuks)

2 18 oktober 2006, koninklijke boodschap, nr. 1     KST102140
Koninklijke boodschap
publicatie: 25 oktober 2006
 
2 18 oktober 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST102141
Voorstel van wet
publicatie: 25 oktober 2006
 
2 18 oktober 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST102142
Memorie van toelichting
publicatie: 25 oktober 2006
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.