Cijfers kabinet-Van Agt III (1982)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In 1982 zat Nederland in de diepste recessie sinds de jaren '50. Ondanks de explosief toenemende werkloosheid stegen de contractlonen met 7,6%. Het EMU-tekort liep op naar 5,9% BBP. Het kabinet-Van Agt III i was een overgangskabinet, maar besloot nog wel tot extra bezuinigingen (onder meer in de welzijnssector) van bijna f 13 miljard.

Niettemin bleven de collectieve uitgaven stijgen. De WAO- en WW-uitkeringen werden per 1 juli 1982 bevroren en de salarissen van ambtenaren en trendvolgers per 1 januari 1983. Aangedrongen werd op vrijwillige loonmatiging in het bedrijfsleven. Alleen 'echte minima' werden ontzien bij de teruggang in koopkracht.

1.

Kerncijfers

Mutatie (%), tenzij anders vermeld

1982

BBP (niveau, mrd €)

186,3

BBP

-1,3

Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur) (%)

0,6

Relevante wereldhandel

1,6

Wereldhandelsvolume

-0,8

Wereldeconomie

0,7

2.

Overheidsfinanciën

% BBP

1982

EMU-saldo

-5,9

EMU-schuld

53,0

Bruto collectieve uitgaven

59,8

Collectieve lasten

41,3

3.

Lonen en prijzen

%, tenzij anders vermeld

1982

Inflatie (hicp) (%)

n.b.

Inflatie (CPI) (%)

6,0

Arbeidsinkomensquote

77,5

Olieprijs (USD/vat)

32,6

Contractloonmutatie marktsector

7,6

4.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (1)

Dzd, tenzij anders vermeld

1982

Werkloosheid (%)

7,4

Werkloosheid (personen)

459

Groei werkgelegenheid (uren) (%)

-2,0

Werkloosheidsuitkeringen (uitkeringsjaren)

352

Bijstand (WWB/IOAW/IOAZ) (personen)

301

Werkloosheids- + bijstandsuitkeringen

653

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringsjaren)

651

Uitkeringen ziekte (uitkeringsjaren)

259

5.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2)

%

1982

i/a-ratio

70,5

Bruto participatiegraad 20-64 jaar

57,0

Bruto participatiegraad 15-74

59,5

Netto participatiegraad 15-74

55,1

 

Meer over