Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 26243 (R1622) - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging; Memorie van toelichting  
Document­datum 10-10-1998
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST31482
Kenmerk 26243, nr. 3
Van Algemene Zaken
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Defensie
Buitenlandse Zaken
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 243 (R 1622)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging, vastgesteld bij rijkswet van 5 maart 1998 (Stb. 138), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 367 (R1593); Handelingen II 1997/98, blz. 3243–3279, 3382–3383; kamerstukken I 1997/98, 25 367 (R1593) (226, 226a, 226b, 226c); Handelingen I 1997/8, 1064–1080).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

De Minister van Defensie, F. H. G. de Grave

De Minister van Buitenlandse Zaken, J. J. van Aartsen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.