Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 26423 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt); Voorstel van wet  
Document­datum 01-03-1999
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST33769
Kenmerk 26423, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Financien
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 423

Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen de bestaande vrijstelling ten behoeve van in de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond en de daarop gebouwde eigendommen tevens betrekking te doen hebben op de gronden waarop, en de glasopstallen waarin, bedrijfsmatig gewassen geteeld of gekweekt worden zonder de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken en daartoe de Gemeentewet te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 220d, eerste lid, van de Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In onderdeel a wordt na «cultuurgrond» ingevoegd: , daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstallen, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken.

B

Onderdeel b wordt vervangen door:

  • b. 
    glasopstallen, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

ISSN 0921 - 7371

KST33769

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Financiën,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.