Brief staatssecretaris bij het aanbieden van de nota "Vasthoudend en effectief: versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit" - Aanpak van jeugdcriminaliteit

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28292 - Aanpak van jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aanpak van jeugdcriminaliteit; Brief staatssecretaris bij het aanbieden van de nota "Vasthoudend en effectief: versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit" 
Document­datum 28-03-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST60695
Kenmerk 28292, nr. 1
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 292

Aanpak van jeugdcriminaliteit

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 maart 2002

Hierbij doe ik u, mede namens de Ministers van Justitie, BZK, GSI en SZW en de Staatssecretarissen van VWS en OCenW, toekomen de nota «Vasthoudend en effectief», die voorstellen bevat voor de versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Deze nota is aangekondigd in de vorig jaar uitgebrachte nota Criminaliteitsbeheersing, en nogmaals in mijn brief d.d. 12 september 2001 (kamerstuk 27 410, nr. 29).

In deze nota wordt beschreven wat het kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan aan de aanpak van jeugdcriminaliteit, en worden voorstellen gedaan op het terrein van preventie, van strafrechtelijke handhaving en van effectiviteit en informatie. De mate waarin deze voorstellen uitgevoerd kunnen worden zal afhangen van de besluitvorming van een volgend kabinet en de middelen die het daarvoor beschikbaar stelt. Ter voorbereiding daarvan zal binnenkort worden gestart met het opstellen van een plan ter implementatie van de voorstellen uit de nota. In dat plan zal nader worden aangegeven wie welke activiteit onderneemt en welk tijdpad daarbij in acht kan worden genomen.

De voorstellen zullen na uiterlijk vier jaar geëvalueerd worden, conform de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek Rijksoverheid. Met deze nota reageert het kabinet tevens op de volgende door uw Kamer aanvaarde moties: – de motie Rietkerk/Van Heemst (28 000 VI nr. 25) over het toewijzen van een gezins- of jeugdcoach voor iedere jongere die voor de eerste maal een vrijheidsstraf achter de rug heeft. Uit een oogpunt van preventie wordt in de nota een voorstel gedaan voor niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning (zie paragraaf 3.3.2); daarnaast wordt een voorstel gedaan voor verplichte nazorg voor iedere jongere die een vrijheidsstraf of andere zwaardere sanctie ondergaan heeft (paragraaf 4.2.3); – de motie Rietkerk/Nicolaï (28 000 VI nr. 26), waarin bepleit wordt de duur van de jeugddetentie afhankelijk te maken van de duur van het traject dat nodig is om de jongere te resocialiseren.

De Minister van Justitie heeft bij de behandeling van zijn begroting gezegd deze motie te ontraden, maar niettemin te willen bezien welke mogelijkheden er zijn om een zwaarder accent te leggen op resocialisatie en heropvoeding, zoals andere vormen van intensief toezicht. In de nota Vasthoudend en effectief wordt dat zware accent gelegd: er wordt een aantal voorstellen gedaan voor de aanpak van veelplegers, waaronder uitbreiding van de toepassing van voorlopige hechtenis, uitbreiding van de individuele trajectbegeleiding, uitbreiding van nachtdetentie en gebruik van internaatvoorzieningen (paragraaf 4.3.1). Daarnaast bevat de nota in het algemeen voorstellen voor een consequente aanpak die gericht is op het terugdringen van recidive; – de motie Vos/Halsema/Van der Staaij (25 726 nr. 11), waarin wordt verzocht de individuele trajectbegeleiding (ITB) mogelijk te maken voor alle jongeren die hiervoor in aanmerking komen. Daarover gaat paragraaf 4.3.2 van de nota; – de motie Rietkerk/Van Heemst/Nicolaï (26 345 nr. 63) inzake wijziging van de privacyregels ten behoeve van integralere samenwerking tussen politie en andere instellingen. Hierop wordt ingegaan in het onderdeel «informatie-uitwisseling» in paragraaf 5.3 van de nota.

Met de nota «Vasthoudend en effectief» is een plan neergezet om de effectiviteit van de aanpak van jeugdcriminaliteit te verbeteren. Om de voortgang van de uitvoering van de verschillende maatregelen te bewaken en om de interdepartementale afstemming op een hoog niveau te borgen, stelt het kabinet voor een structureel overleg in het leven te roepen van de desbetreffende departementen.

De Staatssecretaris van Justitie, N. A. Kalsbeek

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.