Voorstel van wet - Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30041 - Invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten; Voorstel van wet  
Document­datum 17-03-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST85400
Kenmerk 30041, nr. 2
Van Justitie (JUS)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Defensie (DEF)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 041

Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een

nieuwstelsel in te voeren voor de beveiliging van personen en de

bewaking en beveiliging van objecten en diensten; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Politiewet 1993 wordt als volgt gewijzigd: A

In artikel 1 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een nieuwtweede lid ingevoegd, luidende:

 • 2. 
  In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde mede verstaan: het waken voor de veiligheid van personen.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Aan het eerste lid, onderdeel c, wordt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot door een komma, toegevoegd: alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart;.
 • 2. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Onze Minister van Justitie kan de commandant van de Koninklijke marechaussee de nodige algemene en bijzondere aanwijzingen geven, voorzover het betreft:
 • a. 
  de uitoefening van de taken, bedoeld in het eerste lid, onder a en g;
 • b. 
  het waken voor de veiligheid van door Onze Minister van Justitie aangewezen personen als bedoeld in het eerste lid, onder b;
 • c. 
  de uitoefening van de taak, bedoeld in het eerste lid, onder c, ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de beveiliging van de burgerluchtvaart;
 • d. 
  de bewaking en beveiliging van de ambtswoning van Onze MinisterPresident, bedoeld in het eerste lid, onder e.

C

Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 15a

 • 1. 
  Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie gezamenlijk kunnen objecten en diensten aanwijzen waarvan bewaking of beveiliging door de politie noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat of de betrekkingen van Nederland met andere mogendheden, dan wel met het oog op zwaarwegende belangen van de samenleving.
 • 2. 
  De burgemeester draagt zorg voor de uitvoering van een besluit als bedoeld in het eerste lid, voorzover dat geschiedt ter handhaving van de openbare orde.
 • 3. 
  De officier van justitie draagt zorg voor de uitvoering van een besluit als bedoeld in het eerste lid, voorzover dat geschiedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde.

D

Artikel 16, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. 
  Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan de commissarissen van de Koning en de burgemeesters, zoveel mogelijk na overleg met hen, algemene en bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tot de handhaving van de openbare orde, voorzover dat noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat of de betrekkingen van Nederland met andere mogendheden, dan wel met het oog op zwaarwegende belangen van de samenleving.

E

In artikel 17, eerste lid, wordt «artikel 16» vervangen door: de artikelen 15a, tweede lid, en 16.

F

In artikel 38, eerste lid, onderdeel c, wordt «en andere door het bevoegd gezag aangewezen personen» vervangen door: en andere door Onze Minister van Justitie aangewezen personen.

G

Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het derde lid komt te luiden:
 • 3. 
  Indien een regionaal politiekorps of de Koninklijke marechaussee bijstand verleent aan het Korps landelijke politiediensten ten behoeve van de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onder c, kan Onze Minister van Justitie, voorzover het de uitvoering van die bijstands-taak betreft, aan de korpschef van het regionale politiekorps, onderschei-

denlijk de commandant van de Koninklijke marechaussee, de nodige algemene en bijzondere aan-wijzingen geven.

 • 2. 
  Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. De korpschef verstrekt gevraagd en ongevraagd aan Onze Minister

van Justitie de inlichtingen die deze nodig heeft met het oog op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en de uitvoering van de taken ten dienste van de justitie.

H

In artikel 53a, vierde lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de taken ten dienste van de justitie, dan wel de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis en andere door het bevoegd gezag aan te wijzen personen» vervangen door: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan wel de taken ten dienste van de justitie.

I

Aan artikel 57 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. 
  Behoeft het Korps landelijke politiediensten bijstand van regionale politiekorpsen bij de uitoefening van de taak, bedoeld in artikel 38, eerste lid, onder c, dan verstrekt Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gehoord het College van procureurs-generaal, aan de betrokken korpsbeheerders de nodige opdrachten.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Defensie,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.