Motie over het op Prinsjesdag presenteren van de fiscale maatregelen differentiatie in BPM, MRB en brandstofaccijns - Besluit luchtkwaliteit 2005

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 30175 - Luchtkwaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluit luchtkwaliteit 2005; Motie over het op Prinsjesdag presenteren van de fiscale maatregelen differentiatie in BPM, MRB en brandstofaccijns 
Document­datum 30-06-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST88371
Kenmerk 30175, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

30 175

Besluit luchtkwaliteit 2005

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S.

Voorgesteld 30 juni 2005

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat naast de voorstellen van de regering voor verbetering van de luchtkwaliteit nog veel kosteneffectieve maatregelen mogelijk zijn en bovendien de maatregelen van het kabinet geen recht doen aan het principe dat de vervuiler betaalt;

constaterende, dat fiscale maatregelen zoals differentiatie in BPM, MRB en brandstofaccijns zowel kosteneffectief zijn alsook recht doen aan het principe dat de vervuiler betaalt;

constaterende, dat het kabinet heeft toegezegd op Prinsjesdag extra maatregelen te presenteren;

verzoekt de regering op Prinsjesdag in ieder geval de drie in deze motie genoemde fiscale maatregelen aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom Van Velzen Duyvendak

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.