Voorstel van wet - Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30828 - Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954; Voorstel van wet  
Document­datum 04-10-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST101496
Kenmerk 30828, nr. 2
Van Economische Zaken (EZ)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 828

Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Vestigingswet

Bedrijven 1954 haar betekenis verloren heeft en dat het daarom wenselijk

is dat deze ingetrokken wordt; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vestigingswet Bedrijven 1954 wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten vervalt de zinsnede met betrekking tot de Vestigingswet Bedrijven 1954.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL IV

Deze wet wordt aangehaald als: Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.