Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 31296 - Initiatiefvoorstel-Dibi over Media-educatie als kerndoel in het primair en voortgezet onderwijs i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel; Voorstel van wet  
Document­datum 04-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113131
Kenmerk 31296, nr. 2
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 296

Voorstel van wet van het lid Dibi tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van media-educatie als kerndoel

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk de kerndoelen in het primair en voortgezet onderwijs uit te breiden met media-educatie;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 9, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs wordt de punt aan het slot van onderdeel e vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. 
    media-educatie.

ARTIKEL II

In artikel 13, derde lid, van de Wet op de expertisecentra wordt de punt aan het slot van onderdeel e vervangen door een puntkomma en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. 
    media-educatie.

ARTIKEL III

In artikel 11b, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs vervalt aan het slot van onderdeel l «en», wordt de punt aan het slot van onderdeel m vervangen door «, en» en wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • n. 
    media-educatie.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.