Brief minister ter aanbieding van de eerste voortgangsrapportage van het Programma Vernieuwing Rijksdienst - Vernieuwing van de rijksdienst

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vernieuwing van de rijksdienst; Brief minister ter aanbieding van de eerste voortgangsrapportage van het Programma Vernieuwing Rijksdienst 
Document­datum 30-05-2008
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST119156
Kenmerk 31490, nr. 1
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 490

Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 11

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2008

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de eerste voortgangsrapportage van het Programma Vernieuwing Rijksdienst aan.2 In deze voortgangsrapportage staat zowel een kwalitatief als een kwantitatief overzicht van de voortgang van de Vernieuwing Rijksdienst. Deze voortgangsrapportage is eveneens aangeboden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Het kabinet heeft met de Nota Vernieuwing Rijksdienst concrete plannen gemaakt om de rijksdienst te vernieuwen. Deze plannen geven uitwerking aan pijler 6 «de overheid als bondgenoot en een dienstbare publieke sector» van het Coalitieakkoord.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

1  De eerder gepubliceerde stukken omtrent Vernieuwing van de Rijksdienst welke zijn verschenen in het vergaderjaar 2007–2008, zijn opgenomen in het Kamerstukdossier 31 201 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2008.

2  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.