Brief minister over de notitie 'Kwaliteit van de verbinding' - Vernieuwing van de rijksdienst

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vernieuwing van de rijksdienst; Brief minister over de notitie 'Kwaliteit van de verbinding' 
Document­datum 07-10-2008
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST123103
Kenmerk 31490, nr. 3
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 490

Vernieuwing van de rijksdienst

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 oktober 2008

Hierbij bied ik u, namens het kabinet, de notitie «Kwaliteit van de verbin-ding« aan.1 In deze notitie wordt de visie van het kabinet uiteengezet op een toekomstbestendig adviesstelsel. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan mijn toezegging aan de vaste commissie van uw Kamer voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vaste commissie voor commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin van de Eerste Kamer om te komen met een nadere uitwerking van de voorstellen voor de herziening van de adviesfunctie zoals opgenomen in de nota Vernieuwing Rijksdienst.

Als bijlage 21 bij deze notitie is, eveneens ter uitvoering van een toezegging aan de vaste commisie voor BZK van uw Kamer, een nader gespecificeerd overzicht opgenomen van de adviesraden en kennisinstellingen die de rijksdienst van advies dienen en van kennis voorzien.

Deze notitie is eveneens aangeboden aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.