Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Slowakije - EU monitor

EU monitor
Donderdag 19 april 2018
kalender

1.

Tekst

RAAD VAN Brussel, 15 mei 2008 (22.05)

DE EUROPESE UNIE (OR. en)

9192/08

Interinstitutioneel dossier: 2008/0096 (CNB)

UEM 110 ECOFIN 166

INGEKOMEN DOCUMENT

van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

ingekomen: 14 mei 2008

aan: de heer Javier SOLANA, secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger

Betreft: Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van

Verordening (EG) nr. 974/98 i in verband met de invoering van de euro in Slowakije

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 250 definitief i .

Bijlage: COM(2008) 250 definitief i

9192/08 lv

DG G I NL

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 7.5.2008 COM(2008) 250 definitief i

2008/0096 (CNB)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 i in verband met de invoering van de euro

in Slowakije

(door de Commissie ingediend)

NL NL

TOELICHTING

 • 1. 
  ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Op 7 mei 2008 heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan een voorstel voor een beschikking van de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het EG-Verdrag, waarin wordt bepaald dat Slowakije voldoet aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de eenheidsmunt en dat de derogatie van Slowakije met ingang van

1 januari 2009 wordt ingetrokken.

In geval van een positief besluit zal de Raad vervolgens de overige maatregelen

moeten nemen die voor de invoering van de euro in Slowakije noodzakelijk zijn.

Verordening (EG) nr. 974/98 i van de Raad over de invoering van de euro 1 regelt de

oorspronkelijke invoering van de euro in de eerste groep lidstaten van het eurogebied

en in Griekenland 2 . Deze verordening is gewijzigd bij:

van het eurogebied;

met Slovenië (dat op 1 januari 2007 de euro heeft aangenomen);

met Cyprus (dat op 1 januari 2008 de euro heeft aangenomen);

met Malta (dat op 1 januari 2008 de euro heeft aangenomen).

Opdat Slowakije ook onder Verordening (EG) nr. 974/98 i valt, dient in deze verordening een verwijzing naar de betrokken lidstaat te worden ingevoegd. Met dit

voorstel worden de nodige wijzigingen in de verordening in kwestie aangebracht.

In het overgangsplan van Slowakije wordt gepreciseerd dat het zogeheten "big bang"-scenario zal worden toegepast, hetgeen betekent dat het invoeren van de euro als munteenheid van Slowakije en het in omloop brengen van eurobankbiljetten en

-munten in deze lidstaat zullen samenvallen.

1 PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1647/2006 i

van de Raad van 7 november 2006 (PB L 309 van 9.11.2006, blz. 2).

2 Zie Verordening (EG) nr. 2596/2000 i van de Raad van 27 november 2000 tot wijziging van

Verordening (EG) nr. 974/98 i van de Raad over de invoering van de euro (PB L 300 van 29.11.2000, blz. 2).

 • 2. 
  J URIDISCHE ASPECTEN

2.1. Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het onderhavige voorstel is artikel 123, lid 5, van het EG-Verdrag, dat machtiging verleent voor het nemen van de overige maatregelen die nodig zijn voor de invoering van de euro in de lidstaat waarvan de derogatie

overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het EG-Verdrag is ingetrokken.

De Raad handelt met eenparigheid van stemmen van de lidstaten zonder derogatie en

de betrokken lidstaat op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB.

2.2. Subsidiariteit en evenredigheid

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de

Gemeenschap valt. Het subsidiariteitsbeginsel is derhalve niet van toepassing.

Dit initiatief gaat niet verder dan hetgeen nodig is om de doelstelling ervan te

bereiken. Bijgevolg is het in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel.

2.3. Keuze van het rechtsinstrument

Als rechtsinstrument is een verordening gekozen omdat dit het enige geschikte rechtsinstrument is om Verordening (EG) nr. 974/98 i van de Raad over de invoering

van de euro te wijzigen.

 • 3. 
  G EVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap.

 • 4. 
  A RTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

4.1. Artikel 1

In artikel 1, onder a), en in artikel 1 bis van Verordening (EG) nr. 974/98 i is bepaald dat in de tabel in de bijlage bij deze verordening de deelnemende lidstaten worden vermeld en tevens voor elk van deze deelnemende lidstaten de datum waarop de euro wordt ingevoerd, de datum waarop naar de chartale euro wordt omgeschakeld, en de eventuele geleidelijkeaanpassingsperiode worden vastgesteld. Volgens artikel 1, onder i), van Verordening (EG) nr. 974/98 i kan een geleidelijkeaanpassingsperiode alleen gelden in lidstaten waar de datum waarop de euro wordt ingevoerd en de datum waarop naar de chartale euro wordt omgeschakeld, samenvallen. Dit was niet het geval voor de elf lidstaten die de euro op 1 januari 1999 hebben ingevoerd en voor Griekenland, die de euro op 1 januari 2001 heeft aangenomen. In Slovenië, Cyprus en Malta vielen de datum waarop de euro is ingevoerd en de datum waarop naar de chartale euro is omgeschakeld, wel samen (1 januari 2007 voor Slovenië en 1 januari 2008 voor Cyprus en Malta), maar de landen hebben van een geleidelijkeaanpassingsperiode afgezien. Ook in de overgangsplannen van Slowakije vallen de datum waarop de euro wordt ingevoerd en de datum waarop naar de chartale euro wordt omgeschakeld, samen (1 januari 2009); het land heeft eveneens

besloten van een geleidelijkeaanpassingsperiode af te zien.

Dit artikel voegt Slowakije en de volgende gegevens voor deze lidstaat in protocollaire volgorde toe aan de tabel in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 974/98 i .

Lidstaat Invoeringsdatum Datum waarop naar de Lidstaat met een euro chartale euro wordt geleidelijkeomgeschakeld

aanpassingsperiode van de nationale

munteenheid

"Slowakije 1 januari 2009 1 januari 2009 Neen"

4.2. Artikel 2

Dit artikel stelt de datum van inwerkingtreding van de verordening vast op 1 januari 2009 en draagt er aldus zorg voor dat de verordening van toepassing zal zijn op de datum waarop de overige besluiten van de Raad in verband met de aanneming van de euro door Slowakije in werking treden, namelijk de datum waarop de derogatie wordt ingetrokken en de datum waarop de omrekeningskoers van de

Slowaakse kroon van kracht wordt.

2008/0096 (CNB)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 i in verband met de invoering van de euro

in Slowakije

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 123, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie 3 ,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank 4 ,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 974/98 i van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de

euro 5 voorziet in de vervanging door de euro van de munteenheden van de lidstaten

die bij de overgang van de Gemeenschap naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie voldeden aan de nodige voorwaarden voor de aanneming van de ene

munt.

(2) Verordening (EG) nr. 974/98 i is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2596/2000 i van de

Raad 6 met het oog op de vervanging van de munteenheid van Griekenland door de

euro.

(3) Verordening (EG) nr. 974/98 i is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2169/2005 i van de

Raad 7 ter voorbereiding van latere invoeringen van de euro in lidstaten die de euro nog

niet als eenheidsmunt hebben aangenomen.

(4) Verordening (EG) nr. 974/98 i is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1647/2006 i van de

Raad 8 met het oog op de vervanging van de munteenheid van Slovenië door de euro.

(5) Verordening (EG) nr. 974/98 i is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 835/2007 i van de

Raad 9 met het oog op de vervanging van de munteenheid van Cyprus door de euro.

3 PB C […] van […], blz. […].

4 PB C […] van […], blz. […].

5 PB L 139 van 11.5.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. xxxx/2007

van de Raad (PB L […] van […], blz. […]).

6 PB L 300 van 29.11.2000, blz. 2.

7 PB L 346 van 29.12.2005, blz. 1.

8 PB L 309 van 9.11.2006, blz. 2.

9 PB L […] van […], blz. […].

(6) Verordening (EG) nr. 974/98 i is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 836/2007 i van de

Raad 10 met het oog op de vervanging van de munteenheid van Malta door de euro.

(7) Overeenkomstig artikel 4 van het Toetredingsverdrag van 2003 is Slowakije een lidstaat met een derogatie als bedoeld in artikel 122 van het Verdrag.

(8) Krachtens Beschikking 2008/…/EG van de Raad van … … 2008 overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende de aanneming van de eenheidsmunt

door Slowakije op 1 januari 2009 11 voldoet Slowakije aan de nodige voorwaarden

voor de aanneming van de eenheidsmunt en wordt de derogatie van Slowakije met

ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

(9) De invoering van de euro in Slowakije vereist de uitbreiding tot Slowakije van de bestaande bepalingen betreffende de invoering van de euro die in Verordening (EG) nr. 974/98 i zijn vervat.

(10) In het overgangsplan van Slowakije wordt gepreciseerd dat de eurobankbiljetten en -munten in deze lidstaat wettig betaalmiddel zouden moeten worden op de dag van de invoering van de euro als munteenheid van Slowakije. Zowel de datum waarop de euro wordt ingevoerd als de datum waarop naar de chartale euro wordt omgeschakeld, is derhalve 1 januari 2009. Er geldt geen geleidelijkeaanpassingsperiode.

(11) Verordening (EG) nr. 974/98 i dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 974/98 i wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat, overeenkomstig het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Gedaan te Brussel,

Voor de Raad De voorzitter

10 PB L […] van […], blz. […].

11 PB L […] van […], blz. […].

Bijlage

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 974/98 i wordt de volgende tekst ingevoegd tussen de tekst voor Slovenië en Finland:

Lidstaat met een Datum waarop naar de geleidelijke

Lidstaat Invoeringsdatum euro chartale euro wordt aanpassingsperiode van

omgeschakeld de nationale munteenheid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Slowakije 1 januari 2009 1 januari 2009 Neen"

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.