Richtlijn 1968/414 - Verplichting voor de lidstaten van de E.E.G. om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieprodukten in opslag te houden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 23 december 1968 tot 27 augustus 2006.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968 houdende verplichting voor de Lid-Staten van de E.E.G. om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieprodukten in opslag te houden

officiële Engelstalige titel

Council Directive 68/414/EEC of 20 December 1968 imposing an obligation on Member States of the EEC to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1968/414
Celex-nummer i 31968L0414

3.

Key dates

Document 20-12-1968
Bekendmaking in Publicatieblad 23-12-1968; Special edition in Greek: Chapter 12 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001,Special edition in English: Chapter I Volume 1968
Inwerkingtreding 23-12-1968; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 27-08-2006; opgeheven door 32006L0067
Kennisgeving 23-12-1968

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31968L0414

Richtlijn 68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968 houdende verplichting voor de Lid-Staten van de E.E.G. om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieprodukten in opslag te houden

Publicatieblad Nr. L 308 van 23/12/1968 blz. 0014 - 0016

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0028

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1968(II) blz. 0575

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0028

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1968(II) blz. 0586

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0039

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0125

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 12 Deel 1 blz. 0125

++++

( 1 ) PB nr . 20 van 6 . 2 . 1965 , blz . 330/65 .

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 20 december 1968

houdende verplichting voor de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap om minimumvoorraden ruwe aardolie en / of aardolieprodukten in opslag te houden

( 68/414/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 103 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Overwegende dat ingevoerde ruwe aardolie en aardolieprodukten een steeds belangrijker plaats innemen bij de bevoorrading van de Gemeenschap met energieprodukten ; dat elke , zelfs tijdelijke moeilijkheid waardoor de leveranties van deze produkten uit derde landen worden verminderd , ernstige verstoringen in de economische activiteit van de Gemeenschap kan veroorzaken en dat het derhalve van belang is de schadelijke gevolgen van een dergelijke gebeurtenis te kunnen ondervangen of althans verzachten ;

Overwegende dat een crisis in de voorziening onverhoeds kan ontstaan en dat het derhalve onontbeerlijk is thans reeds te voorzien in de nodige middelen om aan een eventuele schaarste het hoofd te bieden ;

Overwegende dat het daartoe nodig is de voorziening met ruwe aardolie en aardolieprodukten in de Lid-Staten beter veilig te stellen door het aanleggen en in stand houden van een minimumvoorraad van de belangrijkste aardolieprodukten ;

Overwegende dat de nationale produktie als zodanig tot de veiligstelling van de voorziening bijdraagt ; dat de produktievoorwaarden in de Gemeenschap en de hiermee verbonden grotere veiligheid van de voorziening voor de Lid-Staten de mogelijkheid rechtvaardigen om de verplichting tot opslag ten laste van de import te laten komen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

De Lid-Staten nemen alle passende wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen om , behoudens het bepaalde in artikel 2 en artikel 7 , permanent een niveau voor de voorraden aardolieprodukten te handhaven gelijk aan ten minste 65 dagen gemiddeld binnenlands verbruik per dag in het voorafgaande kalenderjaar van elk der in artikel 3 bedoelde categorieën aardolieprodukten .

Het gedeelte van het binnenlandse verbruik dat wordt gedekt door produkten vervaardigd van uit de bodem van de desbetreffende Lid-Staat gewonnen aardolie kan tot een maximum van 15 % van bedoeld verbruik worden afgetrokken .

Bunkervoorraden voor de zeevaart zijn niet in het binnenlands verbruik begrepen .

Artikel 2

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 kunnen de Lid-Staten de ondernemingen ontheffen van de hen opgelegde verplichting tot opslag , voor de hoeveelheid produkten die deze ondernemingen vervaardigen op basis van uit de nationale bodem gewonnen ruwe aardolie .

Artikel 3

Voor de berekening van het binnenlands verbruik worden de volgende categorieën produkten in aanmerking genomen :

_ autobenzines en brandstoffen voor vliegtuigen ( vliegtuigbenzine , brandstoffen voor straalvliegtuigen van het benzinetype ) ,

_ gasoliën , dieseloliën , kerosine ( lamppetroleum of lampolie ) en brandstoffen voor straalvliegtuigen van het kerosinetype ,

_ stookoliën...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.